Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 12. 30

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2017.01.01.

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának biztosítása, az illetékességi területén élő lakosság igényeinek magasabb színvonalon történő kielégítése, a frekventált településfejlesztési lehetőségek megteremtése, továbbá az idegenforgalommal kapcsolatos infrastruktúra bővítése érdekében a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nyírtass Község Önkormányzata illetékességi területére.

2. § Az Önkormányzat illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adóját,

c) idegenforgalmi adót,

d) helyi iparűzési adót.

MÁSODIK RÉSZ

Az egyes adókra vonatkozó különös rendelkezések

II. Fejezet

1. magánszemély kommunális adója

Az adókötelezettség, az adó alanya

3. § Az adó alanya a Htv. 12., 18., 24. §-aiban meghatározott magánszemély.

Az adómentesség

4. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) Lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén az ingatlanon található összes további – az adóztatással érintett lakáson kívül - felépítmény.

b) Lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén, az ingatlantelek, mely az adott lakóingatlanhoz tartozik és annak rendeltetésszerű használatát biztosítja.

c) Nyírtass Önkormányzata illetékességi területén lévő külterületi ingatlanok, telkek, kivéve azon ingatlanokat, amely ingatlanokon településszintű lakóhelyet létesítettek.

d) A 70. életévüket betöltött, egyedül élő, egyébként adóalanynak minősülő személyek, a 70. életévük betöltésétől számított következő adóév kezdetétől.

az adó mértéke

5. § Az adó mértéke:

a) lakás céljára szolgáló építmény tulajdonjogával, és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezés esetén 4.000.- Ft/év.

b) beépítetlen, lakás célú felépítménnyel nem rendelkező telek esetén 1000.- Ft/év.

2. Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

6. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magánszemélyt.

Az adómentesség

7. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) a Htv. 31. §-ában meghatározott magánszemély,

b) a Nyírtass Önkormányzatával testvértelepülési kapcsolatban álló önkormányzati delegáció tagja, illetve az önkormányzat által szervezett rendezvényen meghívottként jelenlévő, közreműködő vendég, aki mentességének igazolására Nyírtass Község Polgármestere által kiállított meghívólevél szolgál.

Az adó alapja

8. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

9. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

Adónyilvántartás

10. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

(2) A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv vezetése kötelező.

(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(4) A Htv. 31. §-ában meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv-ben meghatározott adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

3. Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

11. § Adóköteles a Htv. 35-36. §-ában meghatározott vállalkozási tevékenység.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

12. § Állandó, illetve ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az a Htv. 37. §-ában foglaltaknak megfelel.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

13. § Az adókötelezettség a Htv. 38. §-ában foglaltak szerint keletkezik, illetve szűnik meg.

Az adó alapja

14. § (1) Az adó alapja a Htv. 39. §-ában meghatározott árbevétel.

(2) Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/A .§ - 39/B. §-ában foglaltak szerint történik.

Az adó mértéke

15. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó évi mértéke az adóalap 1,8 %-a.

III. Fejezet

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

16. § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41-42. §-ában foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

17. § A jogszabályban előírt bizonylatok, nyilvántartások hiánya, vagy nem jogszabályban meghatározott módon való kezelése, valamint az adóbevallás elmulasztása, késedelmes teljesítése, valótlan adatok szolgáltatása, az adóeltitkolás, a megállapított és beszedett adók esedékesség utáni késedelmes megfizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott hátrányos jogkövetkezményekkel jár (mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék).

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

V. Fejezet

18. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A helyi adóval és az önkormányzat költségvetése javára más jogszabályban megállapított minden adóval kapcsolatos eljárásban a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

19. § E rendelet alkalmazásában

1) adóév: az a naptári év, amelyben az adókötelezettség fennáll;
2) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában hozzátartozóként megjelölt személy;
3) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában közeli hozzátartozóként megjelölt személy;
4) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén.

Hatályba léptető rendelkezések

20. § (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az iparűzési adóról szóló 15/2010. (XII. 15.) KT. rendelete.

Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2016. november 30.

Dr. Bíró Róbert
jegyző