Nyírtass község képviselő testületének 9/2014 (VIII.11..) önkormányzati rendelete

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 08. 15

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2014. (VIII. 11.)


önkormányzati rendeletea közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairólNyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól a következőket rendeli el: 1. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet célja


1.§


(1) Nyírtass község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


(2) E rendelet hatálya Nyírtass község közigazgatási területére terjed ki. 1. Értelmező rendelkezések


2.§


E Rendelet alkalmazásában:

 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.
 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
 3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja. 1. FEJEZET


A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


 1. A közterületek elnevezésének általános szabályai


3.§


(1) Minden közterületet el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet látni elnevezéssel. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.


(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


(4) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Nyírtass Község jellegére, történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.


(5) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelően kell megállapítani.


(6) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozásából áll. Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és akinek Nyírtass életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Nyírtass fejlődéséhez.


(7) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 1. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai


4.§


(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:

a) polgármester

b) Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

c) Nyírtass Község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői


(2) A javaslatokat a Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezi.


5.§


(1) Új közterület kialakításánál a Képviselő-testület dönt az elnevezésről. Meglévő közterület nevének módosítását abban az esetben lehet kérni, ha a közterület módosításával érintett ingatlantulajdonosok, haszonélvezők és az érintett közterületen lakcímmel rendelkezők legalább 60%-a kéri írásban.


(2) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést Nyírtass Község Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.


6.§


(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat.


(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik.


(3) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal vezeti.


 1. FEJEZET


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje


7.§


(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.


(2) A házszám arab egész szám.


(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) - az ABC betűjének alátörésével, például:1/A.


(4) Telekegyesítéskor az eredeti házszámokat kötőjellel egymástól elválasztva kell feltüntetni.


(5) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást.


(6) Amennyiben nem ismert a házszáma egy ingatlannak, az ügyfél kérelmére a jegyző hatósági igazolásában igazolja az ügyfél részére a házszámot.

8.§


A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 1. FEJEZET


A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS


 1. A névtáblák elhelyezésének szabályai


9.§


(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.


(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. Az ingatlan karbantartásával összefüggő munkák végzése során annak tisztántartásáról köteles gondoskodni.


(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.


(5) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.


(6) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


 1. Házszámtábla elhelyezésének szabályai


10.§


(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.


(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik. 1. Lakcímrendezés


11.§


(1) Amennyiben a Nyírtassi Polgármesteri Hivatal által az adott ingatlanra megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.


(2) Aki a házszámmal kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt kötelezettségét megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben, átruházott hatáskörben I. fokon a jegyző jár el. 1. FEJEZET


ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


12.§


(1) Ez a Rendelet a 2014. augusztus 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és közterület elnevezések – azok megváltoztatásának szükségességéig – továbbra is érvényben maradnak.

                    Jenei Erzsébet                                                                        Dr. Bíró Róbert

                     polgármester                                                                                jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:            Nyírtass, 2014. 08. 11.                          PH.                                   Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                       jegyző