Nyírtass község képviselő testületének 9/2015 (III.16..) önkormányzati rendelete

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

Hatályos: 2015. 03. 17


NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2015. (III. 16.)


önkormányzati rendeletea helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetésérőlNyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi piacok létesítéséről és üzemeltetéséről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§


(1)   A rendelet hatálya kiterjed Nyírtass Község közigazgatási területén található nyírtass belterület 44/4, 44/2 helyrajzi számú ingatlanon található:

a) helyi piac,

b) helyi termelői piac fenntartására, működtetésére és használatának rendjére.


(2) A rendelet személyi hatálya a piac üzemeltetőjére, fenntartójára, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folyatókra, alkalmi árusítókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki.


(3)   A rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény – egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek.


2. Fogalom meghatározás


2. §.


E rendelet alkalmazása során:


Vásár, piac; alkalmi (ünnepi) vásár; állandó vásár, illetve piac; használtcikk-vásár, illetve –piac; fenntartó;üzemeltető; helyi termelői piac fogalmak alatt az 55/2009. (III.13) kormányrendeletben meghatározott fogalmakat kell érteni.3. A piac fenntartása


3.§


(1)   Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság 6. §-ban meghatározott termékekkel történő jobb ellátása érdekében e rendeletnek megfelelően, Nyírtassi Településgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (4522 Nyírtass, Dózsa út 134.) szolgáltatón keresztül piacot és helyi termelői piacot (továbbiakban: piac) tart fenn és rendez, valamint mobil WC blokkot tart fenn.


(2) Nyírtassi Településgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. közvetlenül ellátja a piac üzemeltetését, rendjének biztosítását, a helypénzek, a helyfoglalási díjak beszedését, melyről külön üzemeltetési szabályzatban rendelkezik.

           

(3) A piac rendezésének helyét, időpontját a helyben szokásos módon úgy kell közzétenni, és az érintett hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról az árusok és vásárlók, valamint egyéb érintettek kellő időben értesüljenek.

           

(4) A piac rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat.

           

(5) Az üzemeltető feladata a piacok üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének tisztántartása. Az üzemeltető – piacfelügyelő útján - gondoskodik különösen:

a)      a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról,

b)      a megfelelő hulladéktárló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről,

c)      a hulladék elszállításáról,

d)     a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről,

e)      a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről, és annak elszámolásáról,

           

(6) Az üzemeltető a piaccal kapcsolatos egyes üzemeltetési feladatokat természetes, vagy jogi személy(ek)nek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság(ok)nak vállalkozásba adhatja.


4. A piacok jellege, helye és ideje


4.§


(1) Az állandó piac elsősorban termelői piac, a szabad helyek függvényében lehetőség van egyéb kereskedelmi tevékenység folytatására, alkalmi árusításra, valamint iparcikk és ruházati termékek árusítására is.

           

(2) A piac helye: Nyírtass belterület 44/4, 44/2 helyrajzi számú ingatlan, természetben 4522 Nyírtass, Árpád út 39.

           

(3) A piac nyitva tartási ideje: Szerda és Péntek napokon 6.00 órától 12.00 óráig tart.

           

(4) A piacot nyitvatartási időben igénybe venni előzetes bejelentés alapján – a rendelet 1. melléklete szerinti üzemeltetési szabályzatban meghatározott helypénz megfizetésével – lehetséges a bejelentésben foglaltak alapján.5. Piaci árusítás feltételei


5.§


(1)   A piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő (őstermelő, kistermelő), népművész, népi iparművész, képzőművész és fotóművész, alkalmi árus árusíthat.

                    

(2)   Kizárólag használt tárgyait alkalomszerűen magánszemély is forgalomba hozhatja.

           

(3)   A piacfelügyelő a piacon árusítóktól az árusításra jogosító engedélyeket ellenőrizheti és szabálytalan árusítás, vagy engedély nélküli árusítás esetén megtilthatja az árusítást, és az árusítót kitilthatja a piac területéről.6. Piacon forgalmazható áruk


6.§


(1) E rendelet hatálya alá tartozó piacon és helyi termelői piacon az alábbi termékek hozhatók forgalomba:

a)   a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, virág);

b)   a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék;

c)   méz (lépes méz),

d)   saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás;

e)   darabolás nélkül vágott és belezett baromfit (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlféléket;

f)    sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint;

g)   a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt, tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját gazdaságában feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a terméket közvetlenül a végső fogyasztónak a piacon értékesítheti;

h)  vadon betakarított, összegyűjtött terméket;

i)    termesztett gombát;

j)    ruhaneműt, cipőt, kiegészítőket

k)   használati tárgyakat, eszközöket, gépeket

l)    ajándéktárgyakat
7. A piac rendjének fenntartása


7.§


(1)   A piacon árusítók bérelt, vagy elfoglalt árusítóhelyüket kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, mindennemű szemetet és hulladékot összegyűjteni, és azt a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.


(2)   A piac rendjét és a forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályok betartását a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 9.§.-ban foglalt hatóságok ellenőrzik.


8. Záró rendelkezések


8.§


(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és a szankciók tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet, a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (VI.8.) EüM rendelet rendelkezései az irányadók.


           

(2) Ez a rendelet 2015. március 17. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet.

           

         Jenei Erzsébet                                                                          Dr. Bíró Róbert

           polgármester                                                                                  jegyző
Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2015. március 16.


                                                                                          Dr. Bíró Róbert

                                                                                                 jegyző                                      1.  melléklet

   a  9/2015. (III. 16.)  

 önkormányzati rendelethezÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

A NYÍRTASS, Árpád út 39. SZÁM ALATT TALÁHATÓ HELYI PIAC ÉS HELYI TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL


I. Általános rész


1. A szabályzat kiadásának célja


A Nyírtass Község Önkormányzata (4522 Nyírtass, Tass vezér út 1.) által üzemeltetésre kijelölt piac működési rendjének meghatározása a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Kormányrendelet és a kapcsolódó jogszabályok alapján, a vonatkozó előírások betartása, valamint a piac rendjének biztosítása.


A szabályzat összeállításánál figyelembe lettek véve a forgalmazott termékkörtől és folytatott tevékenységtől függően, a szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok, az alábbiak szerint

- építésügyi,

- közegészségügyi,

- élelmiszerlánc – biztonsági,

- élelmiszer – higiéniai,

- állat – egészségügyi,

- növény – egészségügyi,

- környezetvédelmi,

- kulturális örökségvédelmi,

- munka és tűzvédelmi,

- hulladékkezelési jogszabályok.


 1. A szabályzat hatályba lépése


A szabályzat önkormányzati rendelet hatályba lépése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni.


 1. A szabályzat területi hatálya


A szabályzat területi hatálya a 4522 Nyírtass, Árpád út 39. szám alatt található helyi piac és helyi termelői piac (továbbiakban együttesen: piac) területén folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki.


 1. A szabályzat személyi hatálya


A szabályzat személyi hatálya kiterjed a piacon értékesítő tevékenységet végzőkre, a piac területén tartózkodókra, a piac működésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.
II. Szabályzat


 1. A piac fenntartása és üzemeltetése


A piac üzemeltetője a Nyírtassi Településgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (Nyírtass, Dózsa út 134.) A piacon az alkalmazott díjszabásról a fenntartó jelen üzemeltetési szabályzatban dönt.


 1. A piacon árusításra jogosultak meghatározása


A piacon kereskedelmi tevékenységet folytathat gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész, valamint alkalmi árus.

  

Egyéni vállalkozás a piacon vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.


Népművész, népi iparművész, az iparművész, képzőművész és fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.


Kistermelő értékesítésre feljogosító engedély birtokában folytathat a piacon tevékenységet.


 1. A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység


A piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.


A piac üzemeltetője köteles és jogosult a vonatkozó jogszabályokban és e szabályzatban foglalt előírások megtartását rendszeresen ellenőrizni és hiányosság esetén saját hatáskörben vagy szükség esetén a hatóságok bevonásával intézkedni.


a.      Mezőgazdasági őstermelő és kistermelő


A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a nyilvántartott kistermelő a piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint.


Értékesíthető termékek:

a)      a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség, gyümölcs, virág);

b)      a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem hő kezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű terméket;

c)      mézet (lépes mézet),

d)     saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást;

e)      darabolás nélkül vágott és belezett baromfit (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlféléket;

f)       sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési zsírt az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint;

g)      a kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságában nevelt, tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját gazdaságában feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a terméket közvetlenül a végső fogyasztónak a piacon értékesítheti;

h)      vadon betakarított, összegyűjtött terméket;

i)        termesztett gombát.


A mezőgazdasági őstermelő és kistermelő által forgalmazott termékekre vonatkozó speciális előírások:


-       Étkezési tyúktojás

Az étkezési tyúktojás értékesítése esetén – a piacon értékesített tojások jelöléséről szóló rendeletben foglaltak szerint – fel kell tüntetni a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló rendeletben előírt jelölést.

A gazdaságában legfeljebb 50 tojótyúkot tartó termelőnek nem kell feltüntetnie a tojásra vonatkozó forgalmazási előírásokat.

-       Gyűjtött, szedett  gomba árusítása a piacon nem engedélyezett

-       Feldolgozott termékek

Regisztrációs szám birtokában értékesíthető termékek: mák, aszalt gyümölcs.


b.      Vállalkozó asztal


Egyéni vállalkozás a piacon vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Társas vállalkozás a piacon kereskedelmi tevékenységet a cégbírósági bejegyzést igazoló dokumentum birtokában végezhet. A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású alkotásait árusíthatja.


c.      Alkalmi árusítás


Az alkalmi árusítás az üzemeltetőnél bejelentett és ott – napi helyhasználati díj megfizetése ellenében – kiadott árusítási/helyhasználati engedély birtokában végezhető.


Értékesíthető termékek:


a)   ruhaneműt, cipőt, kiegészítőket

b)   használati tárgyakat, eszközöket, gépeket

c)    ajándéktárgyakatd.       A piacon a következő termékek nem forgalmazhatóak, tekintettel arra, hogy az alábbi termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben hozhatóak forgalomba


-       veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;

-       a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék;

-       számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;

-       gyermekjáték, - játékszer, adathordozó eszközök;

-       állatgyógyászati termék, vényköteles termék;

-       növényvédő szer;

-       nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő;

-       látást javító szemüveg, kontaktlencse;

-       kozmetikai termék;

-       szexuális termék;

-       barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány;

-       gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek);

-       fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;

-       „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

-       külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek;

-       használt ruha.


8. A helyhasználat


a.      Helyhasználó


Helyhasználó az, aki az üzemeltetővel szerződéses jogviszonyt létesít, vagy aki szerződéses jogviszony nélkül a napi helyhasználati díj megfizetésével napi helyhasználati jogot szerez.


A piacon csak az üzemeltető helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani.


A helyhasználat engedélyezése, szerződés kötése az üzemeltető hatáskörébe tartozik.


A helyhasználó az általa jogszerűen használt helyet csak rendeltetésének megfelelően használhatja.


A piacon csak a helyhasználati díj megfizetését igazoló bizonylat, helyhasználati engedély, illetve helyhasználati szerződés birtokában lehet árusítani.b.      A helyhasználat időtartama


A helyhasználati engedély határozott időre adható ki. A határozott időre szóló engedély alkalmi (napi illetve egy vagy több hónapra szóló) helyhasználat, vagy szerződés alapján tartós helyhasználatot biztosít.


c.       Tartós helyhasználat


A tartós helyhasználati jogot a helyhasználó szerződés megkötésével szerzi meg. A szerződés megkötésével a helyhasználó az árusító asztal bérleti jogát vásárolja meg a szerződésben rögzített időtartamra. A szerződés megújítható.


A helyhasználat feltételeit a szerződés tartalmazza. A tartós helyhasználati szerződéshez az üzemeltetőnek csatolnia kell a piac általános és speciális házirendjét.


A bérleti jog illetve a használati jog a szerződés lejáratával megszűnik.Árusító asztal használatára vonatkozó előírások

-       A helyhasználó az árusító asztal bérleti jogának megszerzéséhez az üzemeltető által meghatározott egyszeri használatbavételi díjat köteles fizetni, melyet a szerződéskötéskor köteles pénzügyileg rendezni.

-       A tartós helyhasználó közeli hozzátartozója javára – amennyiben a közeli hozzátartozó rendelkezik a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges dokumentumokkal - lemondhat az árusító asztal helyhasználati jogosultságáról.

-       Az üzemeltető, a helyhasználó halála esetén törvényes örökösével köthet árusító asztalra vonatkozó helyhasználati szerződést, amennyiben a törvényes örökös rendelkezik, a kereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges dokumentumokkal. A törvényes örökösnek, annak igazolásától számított egy hónapon belül nyilatkoznia kell szerződéskötési szándékáról. A határidő eredménytelen elteltét követően az üzemeltető más személlyel köthet helyhasználati szerződést.

-       A helyhasználó a kijelölt asztalárusító helyet az üzemeltető engedélye nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat.

-       A helyhasználó az asztal árusítóhelyet és annak használatát az üzemeltető előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak nem engedheti át.

-       A helyhasználó a havi helyhasználati díjat havonta előre köteles megfizetni.

-       Az üzemeltető a helyhasználati szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha

 • a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi,
 • a helyhasználó a tárgy hónap első napján esedékes havidíjat 30 napon belül nem fizeti meg.d.      Alkalmi helyhasználat


Alkalmi helyhasználati engedélyárusító asztal igénybevételére adható ki.


A napi helyhasználat joga a helyhasználati díj megfizetésének napjára a piacnyitástól zárásig tart. A használat joga másra nem ruházható át. Az üzemeltető a napi helyhasználatra kijelölt helyek közül nem köteles a következő napon is ugyanazt a helyet az igénylő rendelkezésére bocsátani. Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette. A helyhasználónak – a használat tényleges időtartamától függetlenül – mindig az egész napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetnie. A helyhasználók a napidíjas árusító asztal helyeket az érkezés sorrendjében foglalhatják el. Az üzemeltető az alkalmi helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal írásban visszavonhatja, ha a helyhasználó a piac működésére vonatkozó szabályokat súlyosan, vagy ismételten megszegi.


 1. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások


A piac területén lévő utaknak és közös használatú helyiségeknek a tisztántartásáról, a szemét elszállításáról, a szükséges fertőtlenítésről, a piac területének őrzéséről az üzemeltető gondoskodik.


 1. A helyhasználó kötelezettségei


A piacon elfoglalt helyért és a 7. pontban foglalt szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos díjszabás szerinti összeget köteles fizetni. A helyhasználati díj magában foglalja a terület és/vagy asztal használati díját, a közös költséget (a közhasználatú vízvételi helyekről igénybe vett vízmennyiségnek, a közös terület takarításának, a térvilágításnak, őrzés stb. a díját).


A helyhasználó a használati díjszabásnak megfelelően a használati díjat köteles az üzemeltetőnek megfizetni. A fizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes fizetés esetén a helyhasználó a késedelmes időszakra vonatkozó mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamatot köteles az üzemeltetőnek megfizetni.


 1. Piaci rend


A piacra vonatkozó házirendet az üzemeltető javaslat alapján a fenntartó határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat. Az házirendet jelen üzemeltetési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.


 1. Piac nyitva tartása


A piac nyitva tartásának idejét a fenntartó a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendeletben határozza meg.


A piac területén nyitás előtt, illetve zárás után bárki csak az üzemeltető írásos engedélyével tartózkodhat. Kivételt képeznek az ott árusító kereskedők, akik nyitás előtt és zárás után 1 órával külön engedély nélkül – az áru előkészítése és elrakása végett – tevékenykedhetnek.


A nyitva tartás idejére vonatkozó hirdetményt jól látható módon kell elhelyezni a piac területén.


 1. A piacon szedhető helypénz és bérleti díj


A piac nyitvatartási ideje alatt nyírtassi lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező magán- vagy jogi személyek által történő árusítás lehetőségét ingyenesen biztosítja.


A piacot a nyitva tartási ideje alatt használó nyírtassi lakóhellyel, vagy székhellyel nem rendelkező magán- vagy jogi személyek által történő árusítás:

a) havi árusítás 2800 Ft/ asztal/hely/hó + ÁFA

                                                                                                             b) eseti árusítás 500 Ft/asztal/alkalom


  

Nyírtass, 2015. március 17.  

Jenei Erzsébet

  polgármesterA NYÍRTASS, Árpád út 39. SZÁM ALATT TALÁHATÓ HELYI PIAC ÉS HELYI

TERMELŐI PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ


üzemeltetési szabályzat 1. mellékleteHÁZIREND


I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


1.      A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.

2.      A piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában  rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.

3.      Piacon vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész, alkalmi árus folytathat kereskedelmi tevékenységet.

4.      A piacon csak az Üzemeltető által kötött szerződés, kiadott helyhasználati engedély illetve a havi vagy napi helyhasználati díj befizetéséről az Üzemeltető által kiállított készpénzfizetési számla alapján szabad árusítani. A piacon – helyhasználati szerződéssel rendelkező árusítók kivételével - a napidíjas helyeket az árusok érkezés sorrendjében foglalhatják el.

5.      A Helyhasználó az Üzemeltető felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.

6.      Aki a piacon értékesít és nincs a helyhasználati díj befizetéséről érvényes készpénzfizetési számlája vagy helyhasználati szerződése, vagy azt az Üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét.

7.      A Helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően használhatja.

8.      A Helyhasználó által használt piaci létesítmény, berendezés megváltoztatásához vagy egyéb építési tevékenységhez az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulását kell kérni. Az ennek hiányában végzett építés, változtatás kártérítési következménnyel jár, valamint a Helyhasználó az eredeti állapotot is köteles saját költségére – az Üzemeltető felszólítására – visszaállítani. A helyhasználat bármilyen jogcímen történő megszűnésekor Helyhasználó köteles az eredeti állapotot saját költségére visszaállítani.

9.      A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.

10.  Üzemeltető gondoskodik a szeméttároló edények megfelelő karbantartásáról, tisztításáról, melyhez szükséges mosási lehetőséget – a szeméttároló ketrec mellett található – külső csap útján biztosít.

11.  Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható

12.  Az Üzemeltető felszólíthatja a Helyhasználót az árusítóhely takarítására, fertőtlenítésére.

13.  Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó szemét elszállításánál a Helyhasználó köteles külön díjat fizetni vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni.

14.  A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac területére bevinni, ott tárolni tilos.

15.  A piac területére állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos.

16.  A piac területén dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen lehet.

17.  Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás betartását ellenőrizheti.

18.  Az Üzemeltető szakhatóságok bevonásával ellenőrizheti a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak betartását.

19.  A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az áruban bekövetkező kárért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

20.  Üzemeltető az elkülönítetten épített szolgálati és vendég WC útján gondoskodik a mosdó igénybe vételéről, valamint a kézmosás és ivóvíz vételezésének lehetőségéről.

21.  Az Üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú helyiségeinek tisztántartásáról, a közös használatú terek világításáról, közhasználatú vízvezetékről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges fertőtlenítésről, valamint a hatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges helyiség biztosításáról. Ezen szolgáltatások ellenértékét a helyhasználati díjak magukban foglalják.

22.  Ha az üzemeltető a házirend megsértése miatt több alkalommal írásban figyelmezteti a kereskedőt/eladót, a szabálysértőt kitiltja a piac területéről.

23.  Jelen Házirend a Nyírtass, Árpád út 39. szám alatt található helyi piac és helyi termelői piac működési rendjét meghatározó üzemeltetési szabályzat hatályba lépésének napjától érvényes.Nyírtass, 2015. március 17.
                                                                                                        Jenei Erzsébet

                                                                                                          polgármester