Nyírtass község képviselő testületének 12/2015 (VI.1..) önkormányzati rendelete

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VI. 01.) önkormányzati rendelete Nyírtass Község helyi környezetének védelméről és a köztisztaság helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 06. 02

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


12/2015. (VI. 01.)


önkormányzati rendelete


Nyírtass Község helyi környezetének védelméről és a köztisztaság helyi szabályairólNyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdésében és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a község természeti örökségeinek, környezeti értékeinek, az élővilág, az itt élő emberek egészségének megőrzése, védelme, és minőségének javítása, valamint az együttélés alapvető szabályainak meghatározása érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - a következőket rendeli el:1. §


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya kiterjed Nyírtass község közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.


2. §


KÖZTISZTASÁGI FELADATOK


Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


(1)  Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan tényleges használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.


(2)  Az ingatlan tulajdonosának kötelessége ingatlanán a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondoskodás.


(3)  Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz és a zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járdára került hó eltakarításáról, a síkosság-mentesítésről, továbbá a járda és az út közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről.


(4)  Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése, a tulajdonos, használó, illetve a létesítményt üzemeltetőjének a kötelessége.


(5)  Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben lehet elhelyezni.


(6)  A helyi hulladékkezelésre, hulladékgazdálkodásra a hatályos települési önkormányzati, vagy egyéb jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók.


(7) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt (külső fogyasztás esetén) a gyűjtőedényzet elhelyezése és tisztántartása a nyitvatartási időben az üzemeltető feladata.


3. §


A KÖZTERÜLETEK RENDJE


(1)  Közterületet igénybe venni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni Nyírtass Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatának szabályairól szóló mindenkori hatályos rendeletében meghatározott feltételek alapján lehet.


(2)  A közterületek (parkok, játszóparkok, sportolás céljára szolgáló területek) beszennyezése tilos.


(3)   A közterület igénybevétele esetén, ha a közterület beszennyeződik, annak előidézője köteles a közterületet azonnal megtisztítani.


(4)  Az ingatlan tulajdonosa köteles megakadályozni minden olyan szennyeződést, amely ingatlanáról a település szilárd burkolatú útjaira kerülhet. Azon ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanáról a település szilárd burkolatú útjaira szennyeződés (sár, törmelék, stb.) kerül, köteles azt maradéktalanul eltávolítani.


(5)  Tilos a gépjárművek közterületen történő vegyszeres mosása.


(6)  Tilos állati tetemet közterületen elhagyni. A tetem eltávolítása a tulajdonos kötelezettsége.


4. §


ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA, KEZELÉSE


(1) A község közigazgatási területén lévő zöldterületek, növényzetek ápolását, az időszerű növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni.


(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő (köz)területek fenntartásáról, gondozásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.


(3) A község közigazgatási területén lévő erdők fenntartásáról, állagának megóvásáról a tulajdonos köteles gondoskodni, a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott előírások betartásával.


(4) Tilos a község területén élő fára plakát, hirdetés kiragasztása és kiszegezése, vagy élő növényzet bármely más módon való károsítása.


(5) Tilos közterületen, valamint természetvédelmi területeken és egyéb zöldterületen az ott élő élővilág károsítása és irtása.


(6) Fás szárú növények fenntartására, kezelésre, kivágására, pótlásra a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak.


(7) Az ingatlan telekhatárához csak olyan növényzet és csak olyan távolságra telepíthető, amely élettani sajátosságait figyelembe véve, a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, abban kárt nem okoz, valamint Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló mindenkor hatályos rendeletében szabályozottakkal összhangban van.


(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő területen a biztonságos közlekedést akadályozó, közterületre (járda, úttest, stb.) benyúló növényzet gondozását, nyesését elvégezni.


5.§


A LEVEGŐ VÉDELME


Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés


(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet elégetni.


(2) Tűzgyújtás és égetés – avar és kerti hulladék megsemmisítése céljából – Nyírtass Önkormányzata képviselő testületének mindenkor hatályos vonatkozó tárgyú rendeletében rögzítettek szerint történhet.


Porképző anyagok kezelésére vonatkozó szabályok


(3) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozása érdekében vízzel kell nedvesíteni.


Allergén növények elleni védekezési szabályok


(4) A parlagfű elleni védekezésről a földhasználó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles gondoskodni.6. §


A VÍZ VÉDELME


(1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, továbbá a vízelvező árkokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni.


(2) Aki a meglévő élővízfolyásokat, vízelvezető árkokat eltorlaszolja, a víz természetes lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatja, a vízfolyások medrét, partját leszűkíti, feltölti, köteles az eredeti állapot helyreállítani, a keletkezett kárt megtéríteni.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


(4) Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat, szennyvizet juttatni.


(5) Tilos ásott, vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező anyagot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni.


7. §


ZAJVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA


(1) Közterületen szervezendő, zenés szolgáltatást nyújtó rendezvényre minden esetben engedélyt kell kérni. A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt.


(2) A község közterületein az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, és nem sértheti a közízlést.


(3) A község közigazgatási területén az e rendeletben nem szabályozott esetekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak.


8.§


Környezetvédelmi alap


(1) Nyírtass Önkormányzata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi alapot hoz létre. Az alap célja: az önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése, valamint, hogy hatáskörében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását. Járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, a környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezettudatos gondolkodást.


(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételének környezetvédelmi célokra elkülönített összegét költségvetési rendeletében határozza meg. Felhasználása az önkormányzati feladatokon túl, ill. azok megvalósítása érdekében:

·         szemléletformálás, tájékoztatása a lakosság körében,

·         környezeti nevelés az óvodában és az iskolában

·         környezeti, természeti állapotfelmérés,

·         akciók (pl. őshonos fafajok ültetése stb.)


(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni. Az alap bevételei és év végi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető.


(5) Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a Képviselő-testület gondoskodik. Az alapból nyújtható támogatások pályázati úton nyerhetők el. A pályázati feltételekről a Képviselő-testület dönt. A pályázatok elbírálásához – szükség szerint – külső szakértők véleményét is be lehet szerezni. A pályázat nyertesével a polgármester szerződést köt.


(6) Az önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználását az önkormányzat a zárszámadásról szóló rendeletében hagyja jóvá.


9. §


ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendeletben meghatározott szabályok betartásával kapcsolatos eljárás első fokon, a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a jegyző hatásköre.


(2) A jegyző eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján jár el.


(3) A jegyző, e rendeletben foglalt rendelkezések megsértése, vagy be nem tartása esetén – a magasabb szintű jogszabályokban nem szabályozott eljárás, valamint bírságkiszabási hatáskörök kivételével – az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörben eljárva, bírság kiszabására jogosult.


(4) A (3) bekezdésben szabályozott bírság mértéke maximum 100.000.- forint lehet.


(5) A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII. 21.) Korm. rendelet 2. §. (2) bekezdésében meghatározott esetekben ugyanezen rendeletben foglalt szabályok alapján közigazgatási bírsággal sújtható, bírság kiszabására a rendelet szerinti hatáskörben a jegyző jogosult.


(6) A kiszabott bírság megfizetése nem mentesít az esetlegesen elkövetett súlyosabb jogszabálysértés, illetve kártérítési felelősség alól.10. §


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK(1) A rendelet 2015. június 2. napján lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (IX. 05.) számú rendelete.

               Jenei Erzsébet                                                             Dr. Bíró Róbert

              Polgármester                                                                    Jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


                                         

Nyírtass, 2015. június 1.

                                                                                                           Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                  jegyző