Nyírtass község képviselő testületének 6/2016 (V. 2.) önkormányzati rendelete

avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről

Hatályos: 2016. 05. 02


NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2016. (V. 2.)


önkormányzati rendeleteavar és kerti hulladék szabadban történő égetésérőlNyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a következőket rendeli el:A célja, rendelet hatálya


1. §.


(1) A Rendelet célja, hogy az avar és a kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Nyírtass Község közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.


(3) A rendelet hatálya erdőterületre nem terjed ki.


Értelmező rendelkezések


2. §


(1) A rendelet alkalmazása szempontjából:


a) Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány (fű, fa, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok - továbbiakban együtt: kerti hulladék).

b) Hasznosítás: kerti hulladék komposztálása.

c) Tároló edény: hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák.


(2) A helyben történő égetés alatt a telken belül és a lakóingatlan, vagy tanya területével közvetlenül határos közterületet kell érteni.A kerti hulladék tárolásának szabályai


3. §.


(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.


(2) Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a kerti hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként kezelendő.


Az égetés szabályai


4. §.


(1) A helyben történő kerti hulladékégetés, kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotban, a környezet, illetve a környezetben lakók zavarása nélkül végezhető el.


(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles időjárás esetén.


(3) Szabadban (vagy nyílt téren) a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén – vagy, ha arra már szükség nincs - a tüzet azonnal el kell oltani.


(4) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, tűzrakásra alkalmas helyen, a lakó- és gazdasági épületektől megfelelő távolságra lehet úgy, hogy a tűz életet, természeti és épített környezetet hirtelen feltámadó szél esetén se veszélyeztessen, kárt ne okozzon.


(5) A kerti hulladékot nyílt téren úgy szabad égetni, hogy az a környezetére káros hatással ne járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye, hőtermelés) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.


(6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl. oltóvíz, homok, stb.).


(7) Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.


(8) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.


(9) Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható el.


(10) Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék ( pl. benzin, gázolaj, pb. gáz stb.) nem használható.


(11) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.(pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékait és csomagoló anyagait).


(12) A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet erre a célra igénybe venni tilos.


(13) Vonalas létesítmény (közút, töltés, árok bevágás stb.) mentén - a létesítmény tengelyétől számított 10 méteren belül - bármely növényzet égetése tilos.


(14) Az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani és oltóvízzel vagy földtakarítással biztosítani kell, hogy a tűzgyújtás helyén a tűz továbbterjedésére alkalmas parázs ne maradhasson.


(15) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, minden parázslást, izzást meg kell szüntetni a helyszín elhagyása előtt.


5. §.


Egyéb biztonságtechnikai vagy tűzvédelmi szabályok előírásai, vagy tartós szárazság miatt elrendelt általános hatósági tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


6. §.


(1) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.


(2) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.


(3) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezetékek alatt.


(4) Tilos égetni távközlési vezetékek alatt.


(5) Védett természeti területen avar égetése tilos, indokolt esetben csak a jegyző adhat felmentést a tilalom alól.Az égetés időpontja


7. §.


A kerti hulladék nyílttéri égetése az év minden napján, naponta 6-22. óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat.
A rendelet végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási hatósági tevékenység


8. §.


(1) A rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére, illetve az előírások megszegése esetén a szükséges intézkedések megtételére hatáskörrel a jegyző rendelkezik.


(2) Ezen rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén, a megszegővel szemben a jegyző 10.000.- forinttól 100.000.- forintig terjedő összegű bírságot szabhat ki. A bírság kiszabása ismételhető.Záró rendelkezések


9. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 10/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet.

          Jenei Erzsébet                                                                                            Dr. Bíró Róbert

           polgármester                                                                                                    jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


                                         

Nyírtass, 2016. május 2.

                                                                                                                              Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                                    jegyző