Nyírtass község képviselő testületének 18/2017 (X.30.) önkormányzati rendelete

talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 11. 01

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


18/2017. (X. 30.)


önkormányzati rendelete


talajterhelési díjról


Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Nyírtass Község Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).


2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


2. §


(1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:


a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.


(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.


(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.


3. Díjkedvezmény, -mentesség


3. §


(1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a lakossági kibocsátó:


a) akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, vagy

b) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 180 m3-t,

c) akinek az ingatlanánál a csatornahálózatra való rákötés – szolgáltató által igazoltan - az ingatlan fizikai adottságai miatt nem valósítható meg.


(2) Talajterhelési díjkedvezményben részesíthető az a lakossági kibocsátó, aki 2017. december 31. napjáig – szolgáltató által igazoltan – a csatornahálózatra való rákötést megvalósítja.


(3) A kedvezmény mértéke az éves talajterhelési díj 50 %-a, melynek visszafizetése a bevallás alapján befizetett összeg figyelembe vételével, a rákötés igazolása után történik.


(4) A talajterhelési díj mérséklésére vagy elengedésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. Bejelentkezés, bevallás és a díj megfizetése


4. §


(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettség teljesítése érdekében köteles az önkormányzati adóhatósághoz az 1-2. melléklet szerinti formanyomtatványon bejelentkezni. A kibocsátó bejelentési kötelezettségét a szennyvízkibocsátás megkezdését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.


(2) A bevallást a 3-4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell teljesíteni.


(3) A talajterhelési díjat Nyírtass Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap 10700048-04834504-53200008 számú számlájára kell megfizetni.


5. Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.


(3) Hatályát veszti Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete.


           

                              Jenei Erzsébet                                                                  Dr. Bíró Róbert

                               polgármester                                                                           jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:Nyírtass, 2017. október 30.                                             PH.                                        Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                                         jegyző