Nyírtass község képviselő testületének 3/2017 (III.13.) önkormányzati rendelete

Nyírtass településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Hatályos: 2017. 03. 14

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2017. (III. 13.)


önkormányzati rendelete


Nyírtass településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról


Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:


a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c)  a településen működő civil szervezetek,

d)  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

    gazdálkodó szervezetek,

      e) a településen működő vallási közösségek.


2. §


(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján - a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.


(2) A település teljes közigazgatási területére készülő


a) településfejlesztési koncepció,

b) integrált településfejlesztési stratégia, 

c) településrendezési eszközök,

d) településképi arculati kézikönyv,

e) településképi rendelet


(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.


 3. §


A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:


 a) társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,

 b) társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.


4. §


A tájékoztatás típusai:


a) előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslat tétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.

b) munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozó dokumentumok  véleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.


5. §


Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:


a) az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c) egy helyi lapban történő közzététellel,

d) lakossági fórum keretében


történik.


6. §


A tájékoztatás különös szabályai:


a) a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

b) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot

c) amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


7. §


A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:


     a) teljes,

     b) egyszerűsített,

     c) tárgyalásos,

     d) állami főépítészi.


8. §

         

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.

                                                                                

9. §


A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának, nyilvántartásának módja és határideje:


a) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

b) A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.

c) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


10. §


(1) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:


a) A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület/Bizottság számára.

b) A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt       véleményeket.

c) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

d) A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

e) A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.


(2) Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.

                                                                                

11. §.


(1) A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:


a) Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b) Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.


(2) A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:


a) teljes eljárás esetén:

                  aa) előzetes tájékoztatási szakasznál:                      21 nap

                  ab) véleményezési szakaszánál:                               30 nap

b) egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:                   15 nap

c) tárgyalásos eljárásnál:                                                              8 nap

d) állami főépítészi eljárásnál:                                                       8 nap

e) kézikönyv készítése esetén:                                                   15 nap

f) településképi rendelet elfogadása esetén:                                   8 nap.


12. §


(1) A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:


a) az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b) a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.


(2) A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.


13. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                            Jenei Erzsébet                                                                    Dr. Bíró Róbert

                             polgármester                                                                            jegyzőJelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2017. március 13.Dr. Bíró Róbert

jegyző