Nyírtass község képviselő testületének 81/2019 (IX.30..) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2019. 10. 01

Nyírtass Község Önkormányzat Képviselő-testülete:


az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át az önkormányzattal alkalmazásban álló kormányzati funkción foglalkoztatott –a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - munkavállalók vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlását.”


2. §


Az SZMSZ 17. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.


3. §


Az SZMSZ 19. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(4) Ha a Képviselő-testület az (3) bekezdésben szabályozott eljárásában ismételten elutasító döntést hoz, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:

  1. törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség,
  2. önkormányzat működőképességének megőrzéséhez szükséges tárgyú.”


4. §


Az SZMSZ 21. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(4) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.”

5. §

Az SZMSZ 14. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A képviselő a személyes érintettségét a polgármesternek a napirendi pont tárgyalása előtt bejelenti. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó tárgyhavi tiszteletdíja 25 %-kal csökken.”


6. §

Az SZMSZ 24. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület ülésein a tevékenységi körüket érintő témában az alábbi a településen működő civil szervezetek képviselőit:

  1. Nyírtass Polgárőrszervezet,
  2. Nyírtass Községért Közalapítvány.


7. §


Záró és vegyes rendelkezésekEz a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Győri János                                                          Jenei Erzsébet 

     jegyző                                                               polgármesterA rendeletet kihirdettem: 2019. szeptember 30. napján.Győri János                                       

   jegyző