Nyírtass község képviselő testületének 19/2015 (XII.22..) önkormányzati rendelete

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2016. 01. 01

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


19/2015. (XII. 22.)


önkormányzati rendeletegyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításárólNyírtass Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nyírtass község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.


  1. Az étkeztetés rendszere, díjai


2. § (1) Nyírtass Község Önkormányzata a községi konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.


(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.


(3) A napközi-otthonos óvodában a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) nyersanyagköltség 307.- Ft, azaz háromszázhét forint, tízórai nyersanyagköltsége 70.- Ft, azaz hetven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 167.- Ft, azaz százhatvanhét forint, uzsonna nyersanyagköltsége 70.- Ft, azaz hetven forint.


(4) az általános iskolai napköziben a napi (tízórai, ebéd és uzsonna) a nyersanyagköltség 384.- Ft, azaz háromszáznyolcvannégy forint, tízórai nyersanyagköltsége 90.- Ft, azaz kilencven forint, az ebéd nyersanyagköltsége 204.- Ft, azaz kettőszáznégy forint, uzsonna nyersanyagköltsége 90.- Ft, azaz kilencven forint;


(5) Vendégebéd intézményi térítési díja 662.- Ft, azaz hatszázhatvankettő forint


(6) Az alkalmazotti ebéd intézményi térítési díja 294.- Ft, azaz kettőszázkilencvennégy forint.


(7) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összeg és az igénybe vett étkezések számának, valamint az igénybe vett normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.


(8) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.


(9) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.


(10) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.


(11) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők esetében be kell nyújtani.


(12) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) szabadsága,

c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.


(13) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.


(14) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.


(15) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.


3. § (1) A 2. §. szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151.§ (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező) kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további kedvezményt nem állapít meg.


(2) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal, február 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, s a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket terjeszt elő.


(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.


(4) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.


(5) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.


(6) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
  1. Záró rendelkezések


4.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet.
                     Jenei Erzsébet                                                                         Dr. Bíró Róbert

                      polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem:


                                         

Nyírtass, 2015. 12. 22.                    PH.

                                                                                         Dr. Bíró Róbert

                                                                                              jegyző