Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, valamint az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 02. 27

Gyöngyöshalász Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, valamint a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Korm.rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-a alapján a következőket rendeli el:


  1. § A köztisztaság fenntartásáról, valamint az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelet a következő 16/A. §-al egészül ki:

„16/A. § (1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget, és a környezetet ne károsítsa.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

(3) Avart és kerti hulladékot égetni minden hét csütörtöki napján 9-19 óra között lehet. Nem égethető avar és kerti hulladék ünnepnapokon.

(4) Közterületeken az égetés egész évben tilos.”


  1. § „Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”

Gyöngyöshalász. 2021. február 25.


                        Pásztor János                                                 dr. Beviz Réka                   

                         polgármester                                                        jegyző


Záradék:

A kihirdetés napja: 2021. február 26.

                                                                                               dr. Beviz Réka

                                                                                                     jegyző