Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, valamint az avar és a kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2017. 01. 21 - 2017. 04. 21

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, valamint az avar és a kerti hulladék égetéséről

2017.01.21.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Gyöngyöshalász közigazgatási területén, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek (társasházaknak, lakásszövetkezeteknek), szervezeteknek a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, továbbá az avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési szilárd és folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre.

2. § E rendelet alkalmazásában az ingatlan használója: az ingatlan tulajdonosa, és az ingatlant bármilyen más jogcímen használó személy, szervezet is. A rendeletben meghatározott kötelezettségek az ingatlant ténylegesen használót, ha a tényleges használó személye nem állapítható meg, akkor az ingatlan tulajdonosát terhelik.

II. Fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályai

3. § Az ingatlan használója az ingatlana tisztántartásával kapcsolatosan köteles gondoskodni:

a) a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, ennek során az ingatlanán a füvet és a gyomnövényzetet a 40 centiméteres magasság elérését megelőzően rendszeresen levágni,

b) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyeséséről,

c) az ingatlanon a házszámot jól látható módon, beépítetlen ingatlanok, zárt kertek utcafrontján, garázsok ajtaján az ingatlan helyrajzi számát – minimum A/4-es formátumban és időtálló kivitelben – jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség megállapítása érdekében,

d) bontás, építés, felújítás és karbantartás alatt álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartásáról az e rendelet 8. §-ában foglaltak szerint a kivitelező gondoskodik, ha az nem azonos a használóval,

e) járműbehajtók átereszeinek karbantartásáról és tisztántartásáról,

f) a rágcsálók, ragadozók, veszélyes rovarok és egyéb kártevők irtásáról és búvóhelyük felszámolásáról.

4. § (1) Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával kapcsolatosan köteles gondoskodni:

a) az ingatlan közterülettel határolt oldalánál lévő járdaszakasz, zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, gyommentesítéséről, tisztán tartásáról, a zöldsáv karbantartásáról,

b) az ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság mentesítéséről az e rendelet 7. §-ában foglaltak szerint,

c) az ingatlan előtti árok, híd és áteresz tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

d) az ingatlanról vagy az ingatlan előtti területről a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok láthatóságát, valamint a megfelelő védőtávolságot az elektromos hálózat vezetékeitől.

(2) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi lakásokat is – ingatlanok esetében az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség a használókat egyetemlegesen terheli. Az (1) bekezdésben meghatározott munkák megszervezéséért a társasházaknál a közös képviselő felelős.

(3) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú területsáv, átjáró esetén a tisztántartási kötelezettség az érintett ingatlanok használói között egyenlő arányban oszlik meg.

5. § (1) A szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek, kereskedelmi és szolgáltató egységek, intézmények körüli köz- és magánterületet az ingatlan használója köteles naponta nyitásig, de legkésőbb 8 óráig feltakarítani és azt a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot eltávolítani, a havat eltakarítani, a síkosság mentességet biztosítani, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat eltávolítani.

(2) Az ingatlan használójának az (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége nem terjed ki arra az esetre, ha az (1) bekezdésben meghatározott terület a közterületek használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján tartott rendezvénnyel összefüggésben szennyeződik. Ebben az esetben a közterület rendezvény alatti folyamatos tisztán tartásáról, valamint azt követően a közterület megtisztításáról és az eredeti állapot helyreállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

6. § (1) A közterületek szervezett, rendszeres tisztán tartásáról Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat gondoskodik.

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartásáról a közút kezelője, a magánutak tisztán tartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni.

7. § (1) A síkosság elleni védekezés során a területet közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyaggal kell felhinteni, a feloldott havat el kell távolítani és e tevékenységeket szükség szerint naponta többször meg kell ismételni. Tilos a kősóval történő felszórás. A szóróanyag beszerzéséről az ingatlan használójának kell gondoskodnia.

(2) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében tilos havat felhalmozni:

a) útkereszteződésekben,

b) útburkolati jeleken,

c) kijelölt gyalogos átkelőhelyen,

d) tömegközlekedési járművek megállóhelyén,

e) közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója, stb.),

f) egyéb közérdekű létesítmény körül,

g) közúton, járdán és egyéb, közlekedésre szolgáló felületen.

(3) A járdák és gyalogutak tisztítása, hó- és síkosság mentesítése során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.

(4) A hó eltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

8. § (1) Építési, bontási, felújítási munkáknál, valamint az úttest és járdaszakasz felbontásánál keletkezett por és más szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni.

(2) Az építési vagy bontási anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az ne szennyezze a közterületet.

(3) Az építési területekről a közterületre történő sárfelhordás és egyéb szennyeződés letakarításáról, valamint a szükséges jelzések kihelyezéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

(4) Amennyiben a munkálatok elvégzése során építési törmelék vagy más hulladék keletkezik, azt a közterületről folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 72 órán belül el kell szállítani és a közterület eredeti állapotát visszaállítani.

(5) A keletkezett hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról az építtető az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet szerint köteles gondoskodni.

(6) Közterület burkolatának (úttest, járda stb.) felbontásához Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Jegyzőjének, országos közúthálózatba tartozó közút felbontásához a közút kezelőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

9. § (1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki. Könnyen kihulló anyag (pl. homok, murva, salak, papír, stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzembentartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni.

10. § (1) Ha közúti jármű, munkagép üzemelése, parkolása vagy javítása során a közterület szennyeződik, a jármű/munkagép üzembentartója, üzemeltetője haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani, a balesetveszélyt minden lehetséges eszközzel elhárítani.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység során veszélyes anyag, illetve veszélyes hulladék kerül a közterületre, erről értesíteni kell az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget és közterület fenntartóját. A veszélyes anyag ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell elvégezni.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okozhat. Az ilyen munkákat olyan helyen és oly módon kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

11. § (1) Tüzelő-, építő- és egyéb ömlesztett anyagot közterületen ideiglenesen tárolni a járda és az úttest közötti területen, szükség esetén a járdán, a gyalogos közlekedés és a csapadékvíz elvezetésének folyamatos biztosításával lehet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység során elhelyezett anyag szétszóródik, annak feltakarításáról, eltávolításáról, valamint a további szétszóródás megakadályozásáról az ingatlan használója köteles haladéktalanul gondoskodni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység befejezését, időtartam lejártát követően a tárolt anyag által elfoglalt közterület feltakarításáról az ingatlan használója köteles haladéktalanul gondoskodni.

12. § (1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan használója köteles úgy végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani, a közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) A mezőgazdasági területek művelése során tilos minden olyan tevékenység, amely az árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, hogy a víz a közútra kifolyjon.

(4) A közúttal határos ingatlanokról a vizet a közútra vezetni – a közút megtisztítása kivételével – tilos. Vízvetők és vízelvezetők betemetése tilos.

(5) Az árkok és átereszek állapotát az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján minden évben egy alkalommal felméri, és a szükséges munkák elvégzésére a tulajdonost határidő megjelölésével felszólítja. A teljesítés elmaradása esetén a munkákat a tulajdonos költségére és veszélyére kell elvégeztetni.

(6) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját ingatlanon történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan használója köteles gondoskodni.

(7) Tilos a csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres) vizet, szennyvizet, hígtrágyát bevezetni. Tilos dugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni.

13. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén az igénybe vett közterület tisztán tartásáról a használatba vevő köteles gondoskodni.

(2) A használatba vevő köteles az általa igénybe vett közterületet és annak közvetlen környezetét a szennyeződéstől megóvni, folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a közszolgáltatás keretei között gondoskodni.

(3) Rendezvény tartása esetén a rendezvény szervezője köteles a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, a rendezvény ideje alatt a közterület folyamatos tisztán tartásáról, azt követően a közterület megtisztításáról és az eredeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

14. § (1) Tilos a keletkezett hulladékot a közterületen – a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérő módon – elhelyezni, kezelni, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszerbe önteni.

(2) Tilos a közterületi berendezést, köztéri szobrot beszennyezni, megrongálni, eltulajdonítani.

(3) A gondozott közterületi zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármilyen módon károsítani tilos.

(4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe történő elhelyezése tilos.

(5) Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles feltakarítani.

(6) Állatokat belterületi közterületen legeltetni tilos.

(7) Állati tetemet és olyan szerves vagy szervetlen anyagot, amely a környezetet szennyezheti, a lakók egészségét veszélyeztetheti, vagy az élősdiek számára tápot nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(8) Veszélyes hulladékot tilos összekeverni más hulladékkal. A veszélyes hulladék elhelyezésére vonatkozó szabályokat a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(9) Veszélyes anyagot szennyvízcsatornába engedni tilos.

15. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen lehet elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat felirattal megrongálni. Tilos közszemérmet és közízlést sértő hirdetményt, feliratot közzétenni. A tilos helyen elhelyezett és tiltott tartalmú hirdetmény annak tulajdonosa köteles saját költségén haladéktalanul eltávolítani.

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.

III. Fejezet

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

16. § (1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget, és a környezetet ne károsítsa.

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

(3) Avart és kerti hulladékot égetni minden hét csütörtöki napján 9-19 óra között lehet. Nem égethető avar és kerti hulladék ünnepnapokon.

(4) Közterületeken az égetés egész évben tilos.

(5) A tűzgyújtás bejelentésével kapcsolatos eljárásra Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.) BM rendelet rendelkezései az irányadók.

IV. Fejezet

Közigazgatási bírság

17. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik e rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely az e rendelet 2-16. §-aiban foglalt rendelkezéseket megsérti.

(2) E rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól egyszáz-ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, illetve ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

(3) A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapítására, kiszabására, valamint annak elévülésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(5) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat elkülönített számlájára történő befizetés útján köteles teljesíteni.

(7) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit.

(8) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a fokozatosság követelményének.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.