Nyírtass község képviselő testületének 8/2019 (X.28..) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

Hatályos: 2019. 10. 29

Nyírtass Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. §


A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg Nyírtass Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjainak (a továbbiakban: képviselő).


2. §

Tiszteletdíj


(1) A képviselői tiszteletdíj mértéke: bruttó 40.000.- Ft/hó


(2) A bizottsági tagok tiszteletdíja – bizottsági tagságonként: bruttó 15.000.- Ft/hó.(3) A tiszteletdíj minden tárgyhót követő 5. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző gondoskodik.


3. §


(1) Ha a tiszteletdíjban részesített személy nem vesz részt a testületi ülésen, vagy üléseken részére a tiszteletdíj csak arányosan számolható el, kivéve, ha távolmaradását a Polgármesternek bejelentette.


(2) Nem jár tiszteletdíj abban az esetben sem, ha a rendkívüli testületi ülésről hiányzik a képviselő és a távolmaradásának okát a Polgármesternél nem jelentette be.


(3) A testületi, vagy bizottsági ülésen való részvételről jelenléti ívet kell vezetni.


4. §

Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SzMSz-ben foglaltak szerint.

(3) E rendelet hatálybalépésével Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.        Jenei Erzsébet                                                                          Győri János

         polgármester                                                                               jegyző

  A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Nyírtass, 2019.10.28


                                                                       Győri János

                                                                           jegyző