Gyöngyöshalász község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(I.17.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 17- 2023. 04. 21

Gyöngyöshalász község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(I.17.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól1

2014.01.17.

Gyöngyöshalász községi Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-,és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) Kormányrendeletben, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Kormányrendeletben, valamint a 20/2004.(XII.16.). számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi szabályozási terv és helyi építési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Gyöngyöshalász község közigazgatási területén az út, utca, tér stb. jellegű közterületek és nagyobb területű, összefüggő településrészek, stb. elnevezését és a házszámozás rendjét, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat, valamint, hogy a település működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételeket javítsa

(2) A rendelet hatálya Gyöngyöshalász község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül-és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására is.

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Lakcím: a bejelentett lakóhely és/vagy tartózkodási hely közigazgatási címe.

(2) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

(3) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású meghatározása.

(4) Közterület közlekedési vonatkozású meghatározása: út, körút, utca, tér, park, köz, sor, sétány, lépcső, liget, kert, telep, udvar stb.

(5) Településrész név: földrajzi név, a településen belül történelmileg, vagy új beépítéssel kialakult/kialakuló területek, illetve a külterületeken kialakult és elkülönült településrészek neve.

II.

A közterületek elnevezésének szabályai

Névadás

3. § (1) A település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet látni elnevezéssel.

(2) A szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(4) Az ugyanabban a településrészben tálalható, és hasonló beépítettségű közterületek egy adott fogalomkörből származó néven kerüljenek elnevezésre.

(5) Az utca községrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével –külön hatósági döntés nélkül –az utca neve megszűnik.

(6) Új közterület elnevezését legkésőbb a közterület létrejöttének időpontjáig kell megállapítani.

4. § (1) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozású meghatározásából áll.

(2) A település területén azonos nevű és azonos közlekedési meghatározású közterület nem lehet–kivéve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat.

(3) Közterületet élőlényről, tárgyról, vagy fogalomról lehet elnevezni.

(4) A közterületi elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő kell legyen.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(6) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Gyöngyöshalász életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Gyöngyöshalász egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(7) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy Gyöngyöshalász életében.

(8) A névadással, továbbá névváltoztatással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(9) Nem viselheti közterület

a) olyan személy nevét, aki önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett;

b) olyan fogalmat, illetve olyan szervezet nevét, amely önkényuralmi politikai rendszerekre közvetlenül utal, vagy annak emlékét idézi.

(10) Amennyiben az elnevezés személyről történik, az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(11) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(12) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

(13) Fogalomról vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen, utaljon a település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.

(14) Azonos, illetve hasonló hangzású utcanevek valamint betűk és számjegyek nem adhatók.

(15) A közterületek közlekedési vonatkozású meghatározása a rajta lebonyolódó forgalom mértékétől és milyenségétől függ.

(16) A közterületek nevének megváltoztatására –a történelmi hagyományokat őrző nevek kivételével –akkor kerülhet sor, ha a közterület neve tartalmi vagy formai ok miatt kiigazításra szorul, az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek, a névhasználatban kimutatható változás következett be, a név használata közérdek szempontjából nem megfelelő, az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

II.

Hatásköri és eljárási szabályok

5. § (1) Közterület elnevezésére, illetve annak megváltoztatására, továbbá egyéb elnevezésekre, azok megváltoztatására írásbeli kérelemben bárki javaslatot tehet.

(2) A közterületek és az egyéb névadás –a nem önkormányzati érintettség kivétel –a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(3) A nem önkormányzati érintettség esetén a Képviselőtestületnek javaslattételi és véleményezési joga van.

(4) E rendeletben meghatározott feladatokat a főépítész szakmai véleményével segíti.

(5) A (2) bekezdésben foglalt döntéshez és a (3) bekezdésben foglalt véleményadáshoz a polgármester tesz javaslatot a főépítész szakmai véleménye alapján.

(6) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

6. § (1) Gyöngyöshalász közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni és a változtatásokat napra készen kell vezetni. A névjegyzék közhitelű nyilvántartás, amelyet az igazgatási előadó vezet, és amelyről kérelemre igazolást ad ki.

(2) A névjegyzék rovatai:

- sorszám,
- a közterület neve,
- a közterület helyrajzi száma,
- az önkormányzati határozat vagy rendelet száma,
- az elnevezés indoka,
- változás előtti közterületi név,
- az előző határozat, rendelet száma,
- az elnevezés története.
(3) A névjegyzék melléklete a képviselő-testületi határozatok, rendeletek alapján folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen a közterület nevét fel kell tüntetni.
(4) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

IV.

Közterületek névtábláinak elhelyezése

7. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtáblát épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön szerkezeten – jól látható helyen, járdaszint felett lehetőség szerint 2m magasságban, a saroktól lehetőleg 1 m távolságban, könnyen le nem szerelhető módon –kell elhelyezni és fel kell szerelni az utca kezdetén és végén, valamint minden betorkolló utcánál legalább egy oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyéhez közel az átellenes oldalon is, a kellő tájékozódást és a közlekedés rendjét figyelembe véve.

(3) Az élet-, a vagyon-, valamint a katasztrófavédelem biztosításának érdekében a közterületek névtábláját a döntést követő 30 napon belül ki kell helyezni.

(4) Az utca névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni.

(6) A kihelyezésről az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat előzetesen értesíteni kell.

(7) Megváltozott közterületnevek esetében a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelében kell felszerelni.

(8) Külterületi közterületek elnevezése esetén a névtábla elhelyezésének költségei a kérelmezőt terhelik.

(9) Közterületi névváltozással kapcsolatos költségmentességet nem élvező, számlával igazolt költségek az önkormányzatot terhelik.

V.

Házszámozás

Általános szabályok

8. § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Külterületen az ingatlant a helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) Adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(4) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (saroktelek, átmenő telek), csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.

(5) Az érintett közterület számozása a magasabb rendű közút irányából kell, hogy kezdődjön. Ahol erre lehetőség van, az utca azon részén kell folytatni a házszámozást, ahol már kialakult az ingatlanok számozása.

(6) Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(7) Az ingatlanok számozásánál kiegészítő jelzésként –amennyiben ez szükséges –alátörés és betűk is alkalmazhatók.

(8) A csak egy oldalon beépítethető utcák telkei –a természeti adottságtól függően –folyamatosan számozandók.

(9) Az (5) –(6) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

(10) Ha az érintett közterület mentén fekvő földrészletből az előírt felhasználási módnak megfelelő több építési telek alakítható ki, a földrészletnek annyi házszámot kell adni, amennyi építési telek alakítható ki, vagy amennyi a rajta felépíthető többszintes, önálló kapubejárattal rendelkező lakóépületek száma.

(11) Telekegyesítéskor az eredeti házszámokat kötőjellel egymástól elválasztva kell feltüntetni.

(12) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /a/b/c stb. alátörést kap.

Házszámadás

9. § (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, címmegállapítás keretében a jegyző végzi el.

(2) A határozat alapján azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni, illetve a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

(3) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban;

b) az ingatlan házszáma nem a kialakult növekvő számsorban található;

c) az ingatlan megosztására kerül sor;

d) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.

(4) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /a/b/c stb. alátörést kap.

(5) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő házszámokat indokolt esetben felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat el kell végezni.

Házszámtábla kihelyezésének szabályai

10. § (1) Névvel ellátott közterület esetén belterületen a házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, ezek hiányában külön szerkezeten, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.

(2) A házszámtábla, helyrajzi szám tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3) A nem valós állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett táblák lecserélését a jegyző a tulajdonos terhére elrendelheti.

(4) A használatbavételi engedély kiadását követő 30 napon belül a házszám, illetve helyrajzi szám táblát a tulajdonosnak ki kell helyezni.

VI.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és a közterületi elnevezések –azok megváltoztatásának szükségességéig –továbbra is érvényben maradnak.

1

Az önkormányzati rendeletet a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 22. napjával.