Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2018. 10. 01- 2023. 09. 14

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerésekről

2018.10.01.

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-21. § és 23. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 11-12. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Kitüntető cím adományozása

A DÍSZPOLGÁRI CÍM

1. §

.

(1) NYÍRTASS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím, adományozható annak a magyar, és nem magyar állampolgárnak, aki valamely jelentős munkájával, vagy életművével, a községen belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente egyszer adományozható. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszpolgári oklevél jár.

A község Díszpolgára

2. §

.

(1) Tanácskozási joggal részt vehet Képviselő-testület ülésein.
(2) Az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken a főhelyek egyike illeti meg.
(3) Díjtalanul látogathatja a közművelődési intézmény rendezvényeit a község területén.

Az elismerés adományozásának rendje

3. § (1) A díszpolgári címet az önkormányzat által szervezett jelentős, rangos ünnep, rendezvény egyikén kell átadni.

(2) Az elismerés odaítélésének és átadását megelőző eljárás lefolytatását a jegyző végzi.

(3) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott formában - az életutat és a közéleti, szakmai munkásságot bemutatva – a mindenkori polgármester, vagy képviselő-testületi tag tehet javaslatot.

(4) A polgármester a javaslatokat figyelembe véve terjeszti a Képviselő-testület elé a díjazásra jelöltet döntésre.

(5) Érdemi tárgyalásra előterjeszthető az, akit Képviselő-testület minősített többséggel megfelelőnek talál.

(6) A Képviselő-testület a cím odaítéléséről, minősített többséggel határoz.

(7) Elhunyt személy részére adományozott /posztumusz/ díszpolgári címmel, díszoklevél és emlékplakett jár.

(8) A díszoklevelet és az emlékplakettet az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.

(9) A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.

(10) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a személyt, vagy hozzátartozóját /posztumusz adományozás/ nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi médiában az adományozás indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.

Az elismerés visszavonása

4. § (1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság, szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy a közügyektől eltiltotta.

(2) A cím visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.

(4) A visszavont díszpolgári címmel kapott emlékplakettet és díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.

II. Fejezet

Községi díj adományozása

NYÍRTASS KÖZSÉGÉRT Díj

adományozása

5. § (1) Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NYÍRTASSÉRT DÍJAT alapít.

(2) A díj azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik tevékenységi területükön kimagasló munkásságukkal, Nyírtass érdekében kifejtett tevékenységükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták a község társadalmát.

Az elismerés a következő kategóriákban adható:
a) Közigazgatási,
b) Oktatási, Kulturális,
c) Egészségügyi,
d) Szociális,
e) Gyermek- és Ifjúságvédelmi,
f) Sport,
g) Gazdaságfejlesztési
h) Közbiztonság
i) civil szervezet, terület.

6. § (1) A Díjból évente legfeljebb 1-1 adományozható.

(2) A díj adományozásának rendje a Rendelet 3-4. §-ban foglalt előírások szerint történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a díjazásra javaslatot tehetnek a helyi intézmények vezetői, civil szervezetek képviselői.

(3) A díj átadása köthető olyan országos vagy nemzetközi jeles naphoz, mely adott szakterületen meghatározó jelentőséggel bír, vagy olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik. Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 3. §. (10) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.

(4) A díj egy kék bársony dobozban elhelyezett emlékérem/emlékplakett, egyik oldalán Nyírtass címerével, másik oldalán a díj jellegére való utalással, és oklevél.

(5) A díj adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a község címerét tartalmazó pecséttel.

III. Fejezet

Kitüntető, elismerő oklevél adományozása

NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE

adományozása

7. § (1) Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELET alapít.

(2) Az oklevél azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Nyírtass hírnevét öregbítő, kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

8. § (1) Az oklevélből évente több is adományozható az elért eredmények függvényében.

(2) Az oklevél adományozásáról Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében a polgármester dönt. Az adományozásról a polgármester az azt követő legközelebbi ülésén köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(3) Az elismerés Nyírtass község címerével ékesített díszes mappába helyezett oklevél, amelyen szerepel a „NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE” felirat. Az elismeréssel pénzjutalom nem jár.

(4) Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester írja alá és látja el a község címerét tartalmazó pecsétjével.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

9. § (3) A kitüntető címek, díjak visszavonására azok a szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.

10. § (1) Az önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) Az elismerésben részesülők nevét, rövid életrajzát és az adományozó képviselő-testületi határozat másolatát igényes kivitelezésű, bővíthető almanachban kell megőrizni és másolatban meg kell küldeni a helyi könyvtárnak/levéltárnak, amiről a jegyző gondoskodik.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

12. § Hatályát veszti a „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.” szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet.

Jenei Erzsébet Dr. Bíró Róbert
polgármester jegyző
Jelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2018. szeptember 27.
Dr. Bíró Róbert
jegyző