Nyírtass község képviselő testületének 13/2018 (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által adományozható elismerésekről

Hatályos: 2018. 10. 01

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


13/2018. (IX. 27.)


önkormányzati rendelete


az önkormányzat által adományozható elismerésekről


Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-21. § és 23. § tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 11-12. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Kitüntető cím adományozásaA DÍSZPOLGÁRI CÍM


1.§.


(1) NYÍRTASS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím, adományozható annak a magyar, és nem magyar állampolgárnak, aki valamely jelentős munkájával, vagy életművével, a községen belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.


(2) Díszpolgári cím évente egyszer adományozható. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszpolgári oklevél jár.


A község Díszpolgára


2.§.


(1) Tanácskozási joggal részt vehet Képviselő-testület ülésein.


(2) Az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken a főhelyek egyike illeti meg.


(3) Díjtalanul látogathatja a közművelődési intézmény rendezvényeit a község területén.
Az elismerés adományozásának rendje


3.§


(1) A díszpolgári címet az önkormányzat által szervezett jelentős, rangos ünnep, rendezvény egyikén kell átadni.


(2) Az elismerés odaítélésének és átadását megelőző eljárás lefolytatását a jegyző végzi.


(3) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott formában - az életutat és a közéleti,  szakmai munkásságot bemutatva – a mindenkori polgármester, vagy képviselő-testületi tag tehet javaslatot.


(4) A polgármester a javaslatokat figyelembe véve terjeszti a Képviselő-testület elé a díjazásra jelöltet döntésre.


(5) Érdemi tárgyalásra előterjeszthető az, akit Képviselő-testület minősített többséggel megfelelőnek talál.


(6) A Képviselő-testület a cím odaítéléséről, minősített többséggel határoz.


(7) Elhunyt személy részére adományozott /posztumusz/ díszpolgári címmel, díszoklevél és emlékplakett jár.


(8) A díszoklevelet és az emlékplakettet az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.


(9) A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.


(10) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a személyt, vagy hozzátartozóját /posztumusz adományozás/ nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi médiában az adományozás indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.


Az elismerés visszavonása


4. §


(1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság, szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy a közügyektől eltiltotta.


(2)            A cím visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


(3) A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.


(4) A visszavont díszpolgári címmel kapott emlékplakettet és díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.


II. Fejezet


Községi díj adományozásaNYÍRTASS KÖZSÉGÉRT Díj

adományozása


5. §


(1) Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NYÍRTASSÉRT DÍJAT alapít.


(2) A díj azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik tevékenységi területükön kimagasló munkásságukkal, Nyírtass érdekében kifejtett tevékenységükkel, helytállásukkal példamutatóan szolgálták a község társadalmát.

Az elismerés a következő kategóriákban adható:

a) Közigazgatási,

b) Oktatási, Kulturális,

c) Egészségügyi,

d) Szociális,

e) Gyermek- és Ifjúságvédelmi,

f)  Sport,

g) Gazdaságfejlesztési

h) Közbiztonság

i) civil szervezet, terület.

6. §


(1) A Díjból évente legfeljebb 1-1 adományozható.


(2) A díj adományozásának rendje a Rendelet 3-4. §-ban foglalt előírások szerint történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a díjazásra javaslatot tehetnek a helyi intézmények vezetői, civil szervezetek képviselői.


(3) A díj átadása köthető olyan országos vagy nemzetközi jeles naphoz, mely adott szakterületen meghatározó jelentőséggel bír, vagy olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak évfordulójához is, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik. Posztumusz kitüntetés esetén a díj átadására a 3. §. (10) bekezdésében foglalt előírást is alkalmazni kell.


(4) A díj egy kék bársony dobozban elhelyezett emlékérem/emlékplakett, egyik oldalán Nyírtass címerével, másik oldalán a díj jellegére való utalással, és oklevél.


(5) A díj adományozását igazoló díszes mappába helyezett oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá és látja el a község címerét tartalmazó pecséttel.III. Fejezet

Kitüntető, elismerő oklevél adományozása


NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE

adományozása


7. §


(1) Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELET alapít.


(2) Az oklevél azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik Nyírtass hírnevét öregbítő, kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.


8. §


(1) Az oklevélből évente több is adományozható az elért eredmények függvényében.


(2) Az oklevél adományozásáról Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében a polgármester dönt. Az adományozásról a polgármester az azt követő legközelebbi ülésén köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.


(3) Az elismerés Nyírtass község címerével ékesített díszes mappába helyezett oklevél, amelyen szerepel a „NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE” felirat. Az elismeréssel pénzjutalom nem jár.


(4) Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid indoklását. Az oklevelet a polgármester írja alá és látja el a község címerét tartalmazó pecsétjével.


IV. Fejezet


Egyéb rendelkezések


9. §


 (3) A kitüntető címek, díjak visszavonására azok a szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.10. §


(1) Az önkormányzati elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő és ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.


(2) Az elismerésben részesülők nevét, rövid életrajzát és az adományozó képviselő-testületi határozat másolatát igényes kivitelezésű, bővíthető almanachban kell megőrizni és másolatban meg kell küldeni a helyi könyvtárnak/levéltárnak, amiről a jegyző gondoskodik.


V. Fejezet


Záró rendelkezések


11. §


Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.


12. §


Hatályát veszti a „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.” szóló 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet.                 Jenei Erzsébet                                                                                       Dr. Bíró Róbert

                  polgármester                                                                                                jegyzőJelen rendelet kihirdetésre került: Nyírtass, 2018. szeptember 27.                                                                                                                                   Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                                          jegyző