Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2018. 05. 25- 2022. 02. 01

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2018.05.25.

Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Nyírtass Község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza Nyírtass Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. § Az Önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tartja, hogy Nyírtass Községben minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

3. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. Az önkormányzat közművelődési céljai és feladatai

4. § Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település és a vonzáskörzete természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,

c) a község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése, hagyományőrző közösségek működésének segítése,

d) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése,

e) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,

f) együttműködés a helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel, egyházakkal,

g) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,

h) a civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

i) a kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,

j) az ifjúság számára szabadtéri közösségi színtér kialakítása,

k) bekapcsolódás az országos, a regionális, a térségi idegenforgalmi hálózatokba.

5. § Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak az alábbiakat tekinti:

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok és nyelvtanfolyamok szervezése, az egyéni és digitális kulcskompetenciák fejlesztése a közösségi művelődés különböző formáin keresztül,

b) a község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) az „európai lét” kulturális vetületének megvalósítása,

i) az Önkormányzat fenntartásában létrehozandó közgyűjteményi intézmények, közművelődési tevékenységének támogatása

6. § Az Önkormányzat a 4-5. §-ban meghatározott kiemelt célok, feladatok megvalósítása érdekében

a) éves költségvetésében támogatási keretet határoz meg,

b) támogatja a helyi székhelyű alapítványokat, közalapítványokat, egyesületeket és történelmi egyházak helyi közösségeit külön rendeletében megállapított feltételek alapján,

c) támogatja a községi rendezvények megrendezését.

3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

7. § (1) Az Önkormányzat az e rendelet 4-5. §-ában foglalt célok és kötelező feladatok ellátására, közösségi színteret biztosít.

(2) A közösségi színtér céljára a következő ingatlant jelöli ki és nevezi el: Kulturális és Ifjúsági Közösségi Színtér (4522 Nyírtass, Petőfi út 16. Hrsz: 852).

(3) Közművelődési tevékenységet lát el egyéb feladatai mellett a Tas Vezér Általános Iskola és Ökoiskolában működő iskolai és községi könyvtár.

(4) Közösségi szintér önkormányzati döntéstől függően kerülhet kialakításra.

(5) Nyírtass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az éves munkatervében meghatározott időpontban megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkaprogramját, a végrehajtásról szóló beszámolót, továbbá jóváhagyja az éves rendezvénynaptárt.

4. Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

8. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

9. § (1) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2) E rendelet 4-5. ás 7. §-ában megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.

(3) A közművelődési közösségek, egyesületek, szervezetek, egyházak előzetes igénylés alapján használhatják a közösségi színtereket. A használat módja, mértéke és díja a közösségi színtér szabályzatában kerül meghatározásra.

(4) A közművelődési helyszín és alapellátás biztosításán túl a finanszírozás módja elsősorban feladatfinanszírozás, amely pályázati keretek között zajlik külön önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, és a feladatok ellátásához szükséges részbeni, vagy teljes támogatás pályázati úton nyerhető el.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet 2018. április 25. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti „az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról” szóló 5/2005. (III. 29.) önkormányzati rendelet.