Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 02. 13
  1. § (1) Hatályát veszti Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének ahelyi iparűzési adóról szóló 20/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet (atovábbiakban: R.) 1. § -ban szereplő „állandó vagy ideiglenes jelleggel” szövegrész.


(2) A R. 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Iparűzési tevékenység esetén   az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.”

2. § „Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”


Gyöngyöshalász. 2021. február 11.                        Pásztor János                                                 dr. Beviz Réka                   

                         polgármester                                                        jegyző


Záradék:

A kihirdetés napja: 2021. február 12.

                                                                                               dr. Beviz Réka

                                                                                                   jegyző