Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, valamint a polgármester és alpolgármester költségtérítéséről

Hatályos: 2017. 01. 01

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdés és 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:   

1. § (1) Az önkormányzati képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig alapdíj (tiszteletdíj) illeti meg.

(2) A képviselő alapdíja havi bruttó 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint.

2. § (1) A főállású polgármesternek tiszteletdíj nem állapítható meg.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint tiszteletdíjra jogosult.

(3) A főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

3. § (1) Az önkormányzati képviselő az alapdíjon felül bizottsági tagságért bizottságonként további bruttó 5.000,- Ft, azaz ötezer forint kiegészítésre jogosult.

(2) A bizottságok elnökeit az alapdíjon felül havi bruttó 10.000,- Ft, azaz tízezer forint kiegészítés illeti meg.

(3) A bizottság nem képviselő tagját havi bruttó 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint tiszteletdíj illeti meg.

4. § A tiszteletdíjak kifizetése (átutalása) havonta, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig esedékes.

5. § Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli kérelem és bizonylat (számla) alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett.

6. § E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


Gyöngyöshalász, 2016. december 16.Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. december 16. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző