Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete

a civil szerveztek és egyházak pénzügyi támogatásáról

Hatályos: 2016. 03. 25

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya alá tartoznak a Gyöngyöshalász közigazgatási területén bejegyzett székhellyel rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozók (a továbbiakban: civil szervezetek), továbbá Gyöngyöshalász közigazgatási területén működő, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozók (a továbbiakban: egyházak).

2. § (1) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében támogatási keretet állapít meg az 1. §-ban meghatározott civil szervezetek és egyházak részére.

(2) A civil szervezetek és egyházak részére támogatás nyújtható:

a) működési kiadásaik finanszírozásához,

b) az általuk szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c) az általuk benyújtott pályázatok önrészének biztosításához.

Támogatási rend

3. § (1) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként, cél jelleggel, elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni.

(2) A Képviselő-testület minden év március 31. napjáig pályázatot ír ki a támogatásra vonatkozó tárgyévi költségvetésben meghatározott keret terhére.

(3) A pályázati felhívást az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a helyben szokásos módon kell megjelentetni.

(4) A pályázatot az e rendelet 1. számú mellékletét képező „Pályázati adatlapon” kell benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is szükséges csatolni.

(5)  A pályázatokat Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Polgármesteréhez címezve, a 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. címre kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, a pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 2 eredeti példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

(6) A pályázót egyszeri esetben – 15 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani a pályázat benyújtástól számított 8 napon belül. A hiánypótlás nem vagy nem maradéktalan teljesítése, illetve határidőn túli benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

(7) A benyújtott pályázati anyagokat támogathatósági és a támogatás felhasználhatósága szempontból a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtást követő soron következő ülésen.

(8) A támogatásban részesített civil szervezettel, egyházzal az Önkormányzat az e rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási szerződést köt.

4. § A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a pályázó tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak,

b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű,

c) a pályázati cél a támogatással együtt megvalósítható-e, a pályázó rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és egyéb feltételekkel,

d) a cél megvalósításához szüksége-e önkormányzati támogatás,

e) a pályázati cél a támogatás helyett más módon megvalósítható-e,

f) a pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással.

5. § Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, egyház, amely

a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

b) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

c) a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználása

6. § (1) Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően legkésőbb szeptember 30. napjáig a civil szervezet, egyház számára a pénzintézeti számlájára való utalással teljesíti.

(2) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni.

(3) A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi az e rendelet 7. §-ában foglaltak szerint.

(4) Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok és az e rendeletben foglaltak szerint történik, amelynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

(5) A pályázót egyszeri esetben – 15 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani az elszámolás benyújtástól számított 8 napon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, vagy nem határidőben való benyújtása esetén az elszámolás elutasításra kerül.

(6)  A Képviselő-testület a támogatási szerződéstől eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. A támogatottnak az elállás közlésétől számított 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell fizetnie, és a tárgyévet követő évben nem nyújthat be pályázatot az Önkormányzathoz.

A támogatással történő elszámolás

7. § (1) A támogatott civil szervezet, egyház a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a tárgyévet követő február 15. napjáig köteles elszámolni.

(2) Az elszámolást az e rendelet 3. számú mellékletét képező „elszámolólap”, szakmai záró beszámoló, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák (4) bekezdésben meghatározott módon történő megküldésével kell megtenni. A számlák, bizonylatok tartalmának kapcsolódnia kell a támogatási célhoz, bizonyítania kell annak megvalósítását, valamint a szerződésre hivatkozó számlákhoz csatolni kell a hivatkozott szerződéseket. Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan bizonylat, számla nem fogadható el. A számlának, pénzügyi bizonylatnak a támogatott civil szervezet, egyház nevére kiállítottnak kell lennie.

(3) A költségeket igazoló pénzügyi bizonylatokat, számlákat záradékolni szükséges oly módon, hogy a bizonylat, számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy "…...….. Ft a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzati támogatás terhére elszámolva" (záradékolás).

(4) A támogatott a (3) bekezdés szerint záradékolt számlák, bizonylatok eredeti példányát köteles benyújtani. A benyújtott számlák, bizonylatok fénymásolását követően el kell látni azokat az alábbi tartalmú záradékszöveggel: "A másolat az eredetivel mindenben megegyezik."

 (5) Amennyiben a támogatott a pályázati elszámolás benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget határidőre, úgy a támogatott köteles a támogatás teljes összegét a mindenkori érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig visszafizetni.

(6) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidő napjától (tárgyév december 31. napjától) számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésben előírt határidőig visszafizetni.

(7) Amennyiben a támogatás odaítélését követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy az (5) bekezdés rendelkezései szerint szükséges eljárni.

(8) Amennyiben a támogatott a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak írásban bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a fel nem használt támogatás összegét a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a támogatás felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.  A támogatási szerződés módosítása iránti kérelem elmaradása esetén az (5) bekezdés rendelkezései szerint szükséges eljárni.

(9) Visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Képviselő-testület az elszámolást nem fogadja el. Ez esetben az (5) bekezdés rendelkezései szerint szükséges eljárni.

(10) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.

(11) E § alkalmazásában szakmai záró beszámoló: a támogatott által készített beszámoló, amely röviden részletezi a támogatott cél pontos leírását, időpontját, helyszínét, az együttműködő szervezetek listáját.

Záró rendelkezések

8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyöngyöshalász, 2016. március 25.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2016. március 25. napján.      dr. Szabó Enikő

      jegyző

5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete20…. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!


 1. A pályázó székhelyének adatai

Pályázó szervezet neve:

Irányítószám:

Település:

Utca, házszám: 1. A pályázó legfontosabb adatai

Adószám:


_  _  _  _  _  _  _  _  -  _  -  _  _

Bírósági nyilvántartásba vétel, vagy regisztráció időpontja


__________ év ____________ hó ________nap

Bírósági nyilvántartási vagy regisztrációs szám:Bíróság neve:


Telefonszám:

E-mail:

Honlap:

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve:


A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, ha az nem a fenti képviselő*:

Pályázatért felelős személy neve:


Telefonszáma:

3. A pályázó levelezési címe (amennyiben azonos a székhellyel, nem kell kitölteni!)

Címzett neve:


Irányítószám:


Település:


Utca, házszám/postafiók:4. A pályázó legjellemzőbb tevékenységi területe

€ egészségügy

 € politika

€ polgárvédelem, katasztrófa-elhárítás

€ sport

€ környezetvédelem

€ szabadidő, hobbi, rétegszervezetek

€ közbiztonság védelme

€ szakmai, gazdasági érdekképviselet

€ kultúra, telekommunikáció, közművelődés, hagyományápolás

€ szociális ellátás

€ kutatás, tudomány

€ település- és közösségfejlesztés, lakásügy

€ nemzetközi kapcsolatok, EU-integráció

€ vallás

€ oktatás

€ egyéb:…………………………………..

5. A pályázat céljának rövid indoklása


6. Pénzintézeti adatok

A szervezet számlaszáma, ahová a támogatás átutalását kéri

Számlavezető pénzintézet


_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _7. A támogatási évre tervezett bevételi adatok

ADATOK

ÖSSZEG

 1. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege:

Ft

 1. Saját forrás:

Ft

 1. Egyéb pályázati támogatás:

Ft

 1. Más támogatótól kapott támogatás:

Ft

ÖSSZESEN (=1+2+3+4):

Ft


8. A támogatási időszakra tervezett költségek

A költség/kiadásnem megnevezése

1. Jelen pályázati támogatásból fedezett kiadások

(Ft-ban)*

2. Más forrásból fedezett kiadások

(Ft-ban)**

3. Összesen (1+2)

(Ft-ban)


I. ANYAGKÖLTSÉGEK        


 Anyagköltségek összesen:

 • Nyomtatvány, irodaszer

 • Szakkönyvek, előfizetési díjak

 • Felszerelés

 • Egyéb anyagköltségek

II. SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI


 • Szállítás, rakodás, raktározás költségei

 • Bérleti díjak

 • Javítás, karbantartás költségei

 • Posta, telefon és
 • kommunikációs költségek

 • Oktatás, továbbképzés költségei

 • Utazási és kiküldetési költségek

 • Egyéb anyagjellegű szolgáltatások

II/2. Egyéb szolgáltatások összesen:

 • Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

 • Bankköltségek

 • Biztosítási díjak

 • Hirdetési, és reklámköltségek

 • Könyvelési, könyvvizsgálói, ügyvédi stb. díj

 • Honlap fenntartás költségei

 • További szolgáltatások díjai

III. TÁRGYI ESZKÖZÖK


Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak összesen:

 • Immateriális javak

 • 100 ezer Ft alatti eszközök

 • 100 ezer Ft feletti eszközök

ÖSSZESEN
Alulírott pályázó kijelentem, hogy

 1. a pályázatban foglalt adatok, információk hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
 2. a pályázati feltételeket elfogadom;
 3. csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt a pályázó nem áll, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a tárgyévben ilyen eljárás indul;
 4. hozzájárulok a pályázatban foglalt közérdekű adatok kezeléséhez.


A pályázathoz csatolni kell:

 • Hatályos létesítő okiratot;
 • A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatot az összeférhetetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, illetve hiányáról;
 • Igazolást a beszámoló letétbe helyezéséről;
 • Arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázónak nincs köztartozása.


Kelt: ................................, ………………………


.......................................

pályázó aláírása


5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete


Támogatási szerződés

                                  


amely létrejött egyrészről Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49., képviseli: Pásztor János polgármester) mint Támogató,


másrészről ..........................…………………………………………………………………… (................................................................ képviseli: ............................................................) mint Támogatott (a továbbiakban: Kedvezményezett) között (a továbbiakban együttesen Felek) az alábbiak szerint:


1. A Támogató Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a ………./20….(……...) számú határozata alapján ………………,- Ft azaz ………………………................ forint összegű támogatásban részesíti a Kedvezményezettet.


2. A felek rögzítik, hogy a támogatás célja a Kedvezményezett működési feltételeinek támogatása.


3. A támogató az 1. pontban meghatározott összeget legkésőbb tárgyév szeptember 30. napjáig utalja át a Kedvezményezett ……………………………………………………… Pénzintézetnél vezetett …………………………………………………… számú számlájára.


4. A kedvezményezett kijelenti, hogy:

 • nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt, azt nem szünetelteti,
 • a támogató által a pályázati felhívás vagy a szerződés feltételeként előírt adatszolgáltatás során valótlan információkat nem közölt,
 • nincs 60 napot meghaladó lejárt adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is,
 • más, állami vagy európai uniós pénzalapokból finanszírozott szerződésükkel kapcsolatban kötelezettségeik teljesítésének körében nem követett el olyan súlyos szerződésszegést kötelezettségei teljesítésének elmulasztása miatt, amelyet jogerős bírósági ítéletben állapítottak meg.


5. A Kedvezményezett a támogatás összegével a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásáról szóló  ......./2016. (...) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 7. §-ában szabályozott meghatározott rend szerint köteles elszámolni tárgyévet követő február 15. napjáig.

Ennek megfelelően az elszámolást R. 3. számú mellékletét képező „elszámolólap”, szakmai záró beszámoló (a kedvezményezett által készített beszámoló, amely röviden részletezi a támogatott cél pontos leírását, időpontját, helyszínét, az együttműködő szervezetek listáját), valamint a számlák, bizonylatok lentebb részletezett módon történő megküldésével kell megtenni.

A számlák, bizonylatok tartalmának kapcsolódnia kell a támogatási célhoz, bizonyítania kell annak megvalósítását, valamint a szerződésre hivatkozó számlákhoz csatolni kell a hivatkozott szerződéseket. Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan bizonylat, számla nem fogadható el. A számlának, pénzügyi bizonylatnak a kedvezményezett nevére kiállítottnak kell lennie.

A költségeket igazoló pénzügyi bizonylatokat, számlákat záradékolni szükséges oly módon, hogy a bizonylat, számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy "…...….. Ft a Gyöngyöshalász Községi Önkormányzati támogatás terhére elszámolva" (záradékolás).

A kedvezményezett az ily módon záradékolt számlák, bizonylatok eredeti példányát köteles benyújtani. A benyújtott számlák, bizonylatok fénymásolását követően el kell látni azokat az alábbi tartalmú záradékszöveggel: "A másolat az eredetivel mindenben megegyezik."


6. A kedvezményezettet egyszeri esetben – 15 napos határidő kitűzésével – hiánypótlásra lehet felszólítani az elszámolás benyújtástól számított 8 napon belül. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén az elszámolás elutasításra kerül.


7.  A Képviselő-testület a támogatási szerződéstől eláll, ha a kedvezményezett valótlan adatot szolgáltatott. A kedvezményezettnek az elállás közlésétől számított 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell fizetnie, illetve a tárgyévet követő évben nem nyújthat be pályázatot az Önkormányzathoz.


8. Amennyiben a kedvezményezett a pályázati elszámolás benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget határidőre, úgy a kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét a mindenkori érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig visszafizetni.


9. Amennyiben a kedvezményezett pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a kedvezményezett köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidő napjától (tárgyév december 31.) számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a Képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésben előírt határidőig visszafizetni.


10. Amennyiben a támogatás odaítélését követően megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy a 8. pont rendelkezései szerint szükséges eljárni.


11. Amennyiben a kedvezményezett a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak írásban bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a kedvezményezett a fel nem használt támogatás összegét a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a támogatás felhasználására előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni. A támogatási szerződés módosítása iránti kérelem elmaradása esetén a 8. pont rendelkezései szerint szükséges eljárni.


12. Visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha a Képviselő-testület az elszámolást nem fogadja el. Ez esetben a 8. pont rendelkezései szerint szükséges eljárni.


13. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.


14. Amennyiben kedvezményezettnek a jelen szerződésben megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles 5 napon belül, írásban bejelenteni támogató részére. A bejelentés megtételéig a jelen szerződésben feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni, ez esetben támogató a kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeit a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni.


15. Amennyiben a kedvezményezettnek a szerződés 3. pontjában megjelölt bankszámlájára vonatkozó adataiban bármilyen változás következik be köteles azt támogató felé haladéktalanul bejelenteni.


16.  A felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

• Támogató részéről:

o Polgármesteri Hivatal kijelölt előadója:

o Telefon:

o e-mail:

• Kedvezményezett részéről:

o Név:

o Telefon:

o e-mail:


17. Jelen szerződés aláírásával a kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás összege, felhasználás célja nyilvánosságra hozható.


18. Jelen támogatási szerződés annak mindkét fél által történő aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba és határozott – a R. elszámolásra biztosított határidőig terjedő – időtartamra jön létre.


19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a R. rendelkezései az irányadóak.


20. Jelen szerződést a felek közösen értelmezték, és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


................................, .................……………………………………………………….

……………………………………….

                      Támogató

                Kedvezményezett


                 (cégszerű aláírás)

                         P.h.

                            P.h.Ellenjegyezte:                                  jegyző


ELSZÁMOLÓLAP                                                                                                     5/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékleteKedvezményezett szervezet neve:


Székhelye:


Adószáma:


Címe:


Elszámolásért felelős neve, telefonszáma


A pályázatban megjelölt cél megnevezése:


A megvalósult cél megnevezése:


Sorszám

Számlaszám

A számla kiállítójának adatai

A számla

A kifizetés jogcíme

Bruttó Összeg

Neve

Címe

Adószáma

Kelte

Teljesítés

Fizetési határidőÖsszesen:

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a hivatkozott számú Támogatási szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük/szerepeltettük, valamint a fenti összegek visszaigényelhető ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

                                                                                                                                 .............................................................

                                                                                                                                                                Aláírás (cégszerű)

                                                                                                                                                                                        P.h.

Megjegyzés: egyes számla gépi kitöltése esetén sorok beszúrhatók, más esetben az első lap másolható.


Záradék:


A pénzügyi beszámolót          ELFOGADOM          NEM  FOGADOM EL.

Megjegyzés: ..................................................................................................................................

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: ........................................................................................................