Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2016.01.01.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkör alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gyöngyöshalász Község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki.

2. A díj mértéke

2. § (1) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 3. melléklete szerint az alábbi képlet alapján kell megállapítani:

a) TTD = E x T x A ahol

aa) TTD = talajterhelési díj E = egységdíj (Ft/m3)

aa) A = díjfizetési alap (m3)

aa) T = területérzékenységi szorzó

b) (Gyöngyöshalász Község a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint érzékeny kategóriába tartozik, ezért szorzója 1,5)

(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200,– Ft/m3

3. A talajterhelési díj fizetése

1. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, a tárgyévet követő év március 31-ig az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített formanyomtatványon bevallani és a (2) bekezdésben megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetni.

(2) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselőtestületének 11739030-15729332-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell teljesíteni.

4. Díjmentesség, díjkedvezmény

1. § (1) Mentes a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól az az ingatlantulajdonos,

1. aki 2015. december 31-ig ráköt a szennyvízcsatorna rendszerre,

2. akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,

3. akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni.

5. Eljárási rendelkezések

1. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgy évet követő év március 31. napjáig Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást.

1. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a jegyző nyilvántartást vezet.

2. Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban Jegyző) részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:

1. a vezetékes ivóvíz szolgáltatója:

aa) minden év február 28. napjáig a kibocsátók részére az előző évben szolgáltatott víz mennyiségéről.

ab) csatornára való rákötésekről, valamint a kibocsátók körében történt adatváltozásokról a rákötést, illetve a változást negyedévenként, a negyedévet követő hó 10. napjáig.

1. a folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségéről, minden év február 28. napjáig.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba, és egyben hatályát veszti Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díjról szóló 7/2008.(III.27.) számú önkormányzati rendelete.