Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15 - 2018. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjének szabályozásával kapcsolatos rendeletek módosításáról a következőket rendeli el.


I. fejezet


1.§ A Keszthely város jelképeinek és a település neve használatának rendjéről szóló 45/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11.§ (1) A város jelképeinek előállítása, használata, forgalomba hozatala iránt kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani. Az engedélyezésről a jogosult a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vagy a soron következő ülésén dönt.”


2. § A Rendelet 11. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:


„11.§ (1a) Azon támogatottak, akik részére Keszthely Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, jogosultak a támogatást nyújtó szervet támogatóként feltüntetni, továbbá jogosultak a - 11. §-ban, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint benyújtott - kérelem esetén Keszthely város címerét, logóját és a „Keszthely” közigazgatási elnevezést térítésmentesen használni a polgármester által kiadott engedélyben előírtak alapján. ”


3.§ A Rendelet 11. §-a az alábbi (1b) bekezdéssel egészül ki:


„(1b) Azon támogatottak, akik Keszthely Város Önkormányzata valamely szerve által támogatásban részesülnek, jogosultak a támogatást nyújtó szervet támogatóként feltüntetni, továbbá a - 11. §-ban, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint benyújtott - kérelem esetén jogosultak a támogatói döntésben meghatározottak szerint Keszthely város címerét, logóját és a „Keszthely” közigazgatási elnevezést térítésmentesen használni.”


4. § A Rendelet 11. § (2) bekezdésében az „Erről a polgármester által kiadott engedélyben kell határozni.” szövegrész helyébe az „Erről a jogosult által kiadott engedélyben kell határozni.” szövegrész lép.


5. § A Rendelet 16.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„16. § (3) A névhasználat engedélyezésére, visszavonására és a közigazgatási elnevezés használatára egyebekben a jelen rendelet 11.§-14.§ rendelkezései megfelelően irányadóak.” 


II. fejezet


6. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SzMSz) 19. § (5) bekezdésében „törvényességi ellenőrzést ellátók” szövegrész helyébe „törvényességi felügyeletet ellátók” szövegrész lép.


7. § Az SzMSz 3. számú melléklete - A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak feladat- és hatásköre – II. Városstratégiai Bizottság 2./VII. az alábbi c.) ponttal egészül ki:


 „c.) Az SzMSz 45. § (2) bekezdése a.) pontja alapján a Városstratégiai Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások nyújtása esetén támogatói döntésében határoz a város címere, logója és a „Keszthely” közigazgatási név használatáról.”


8. § Az SzMSz 3. számú melléklete - A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állandó bizottságainak feladat- és hatásköre – III/2. Emberi Erőforrások Bizottságra átruházott hatáskörök az alábbi 27. ponttal egészül ki:


„2/27. Az SzMSz 45. § (2) bekezdése b.) pontja alapján az Emberi Erőforrások Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások esetén támogatói döntésében határoz a város címere, logója és a „Keszthely” közigazgatási név használatáról.”


9. §  Hatályát veszti Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SzMSz) 2. számú melléklete – A polgármesterre átruházott hatáskörök - VII. Egyéb ügyekben című fejezet j.) pontja. 


10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                   Ruzsics Ferenc                                             Dr. Horváth Teréz

                                      polgármester                                                       jegyző

Mellékletek