Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”

Hatályos: 2014. 08. 12- 2018. 09. 30

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”

2014.08.12.

Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontja és (2) bekezdése, valamint „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint „Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről” szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

.

A díszpolgári cím

(1) Nyírtass Község Díszpolgára cím, adományozható annak a magyar, és nem magyar állampolgárnak, aki valamely jelentős munkájával, vagy életművével, a községen belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente egyszer adományozható. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszpolgári oklevél jár.

2. §

.

A község Díszpolgára

(1) Tanácskozási joggal részt vehet Képviselő-testület ülésein.
(2) Az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken a főhelyek egyike illeti meg.
(3) Díjtalanul látogathatja a közművelődési intézmény rendezvényeit a község területén.

3. §

Az elismerés adományozásának rendje

(1) A díszpolgári címet az önkormányzat által szervezett jelentős, rangos ünnep, rendezvény egyikén kell átadni.
(2) Az elismerés odaítélésének és átadását megelőző eljárás lefolytatását a jegyző végzi.
(3) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott formában - az életutat és a közéleti, szakmai munkásságot bemutatva – a mindenkori polgármester, vagy képviselő-testületi tag tehet javaslatot.
(4) A polgármester a javaslatokat figyelembe véve terjeszti a Képviselő-testület elé a díjazásra jelöltet döntésre.
(5) Érdemi tárgyalásra előterjeszthető az, akit Képviselő-testület minősített többséggel megfelelőnek talál.
(6) A Képviselő-testület a cím odaítéléséről, minősített többséggel határoz.
(7) Elhunyt személy részére adományozott /posztumusz/ díszpolgári címmel, díszoklevél és emlékplakett jár.
(8) A díszoklevelet és az emlékplakettet az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.
(9) A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.
(10) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a személyt, vagy hozzátartozóját /posztumusz adományozás/ nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi médiában az adományozás indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.

4. §

Az elismerés visszavonása

(1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság, szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy a közügyektől eltiltotta.
(2) A cím visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
(3) A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.
(4) A visszavont díszpolgári címmel kapott emlékplakettet és díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.

5. §

záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybelépésével egyidejűleg „Nyírtass Község díszpolgára cím adományozásának rendjéről” szóló 11/1999. (VIII. 16.) rendelet hatályát veszti.