Nyírtass község képviselő testületének 8/2014 (VIII.11..) önkormányzati rendelete

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”

Hatályos: 2014. 08. 12

NYÍRTASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2014. (VIII. 11.)


önkormányzati rendelete„A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.”


Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontja és (2) bekezdése, valamint „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint „Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről” szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§.


A díszpolgári cím


(1) Nyírtass Község Díszpolgára cím, adományozható annak a magyar, és nem magyar állampolgárnak, aki valamely jelentős munkájával, vagy életművével, a községen belül, országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.(2) Díszpolgári cím évente egyszer adományozható. A díszpolgári címmel emlékplakett és díszpolgári oklevél jár.


2.§.


A község Díszpolgára


(1) Tanácskozási joggal részt vehet Képviselő-testület ülésein.


(2) Az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken a főhelyek egyike illeti meg.


(3) Díjtalanul látogathatja a közművelődési intézmény rendezvényeit a község területén.3.§

Az elismerés adományozásának rendje


(1) A díszpolgári címet az önkormányzat által szervezett jelentős, rangos ünnep, rendezvény egyikén kell átadni.


(2) Az elismerés odaítélésének és átadását megelőző eljárás lefolytatását a jegyző végzi.


(3) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott formában - az életutat és a közéleti,  szakmai munkásságot bemutatva – a mindenkori polgármester, vagy képviselő-testületi tag tehet javaslatot.


(4) A polgármester a javaslatokat figyelembe véve terjeszti a Képviselő-testület elé a díjazásra jelöltet döntésre.


(5) Érdemi tárgyalásra előterjeszthető az, akit Képviselő-testület minősített többséggel megfelelőnek talál.


(6) A Képviselő-testület a cím odaítéléséről, minősített többséggel határoz.


(7) Elhunyt személy részére adományozott /posztumusz/ díszpolgári címmel, díszoklevél és emlékplakett jár.


(8) A díszoklevelet és az emlékplakettet az élő házastársnak, nem léte esetén a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni.


(9) A kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a polgármester gondoskodik.


(10) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a személyt, vagy hozzátartozóját /posztumusz adományozás/ nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi médiában az adományozás indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.


4. §


Az elismerés visszavonása


(1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége miatt a bíróság, szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélte, vagy a közügyektől eltiltotta.


(2)            A cím visszavonására bárki írásban, indokolt javaslatot tehet. A (1) bekezdésnek megfelelő javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.


(3) A beérkezett javaslatról, illetve a visszavonásáról a díszpolgárt a polgármester tájékoztatja.


(4) A visszavont díszpolgári címmel kapott emlékplakettet és díszoklevelet a kitüntetett köteles visszaadni.
5. §


záró rendelkezések


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet hatálybelépésével egyidejűleg „Nyírtass Község díszpolgára cím adományozásának rendjéről” szóló 11/1999. (VIII. 16.) rendelet hatályát veszti.

                        Jenei Erzsébet                                                                      Dr. Bíró Róbert

                         polgármester                                                                              jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:            Nyírtass, 2014. 08. 11.                          PH.                                   Dr. Bíró Róbert

                                                                                                                       jegyző