Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 25

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (III.14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése hatályát veszti.

2. § A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Hatvan, Tarjáni út 3.; KÜJ azonosító: 103090571; adószám: 24183219-2-10; képviseli: Soós Péter ügyvezető), amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatatási szerződés alapján.


A közszolgáltató végzi az önkormányzat területén keletkező települési szilárd hulladékainak gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a települési szilárd hulladék - környezetvédelmi hatóság által engedélyezett Összetételű és mennyiségű - elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2016. június 24. napján.

             

      dr. Szabó Enikő

             jegyző