Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Hatályos: 2020. 04. 01- 2020. 07. 03

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község közigazgatási területén a súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a 34. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja Gyöngyöshalász Község Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Gyöngyöshalász község közigazgatási területén a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden járműre, járműszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3,5 tonnát és 12 tonnát meghaladja. Az össztömeg a jármű, járműszerelvény saját tömegének, valamint a rakománynak, egyéb rajta található tárgynak az együttes tömege.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járművezetőre, aki a rendelettel érintett területen a rendelet hatálya alá tartozó járművel kíván közlekedni.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásnak idejére:

 • a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a polgári- és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezet által üzemben tartott járművekre,
 • b) a katasztrófa elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző járművekre,
 • c) a műszaki és baleseti mentést, orvosi ellátást, közüzemi hibaelhárítást végző járművekre,
 • d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt járművekre),
 • e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást, javítást vagy tisztítást végző járművekre,
 • f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző járművekre,
 • g) továbbá azon vállalkozókra, akik az Önkormányzat megbízása alapján hajtanak be a helyi közutakra.

(5) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.

3. Súlykorlátozási tilalom

3. § (1) A súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó utakon a súlykorlátozás elrendelését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.3.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés l) pontjának megfelelő közúti jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

(3) A súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokon súlykorlátozás hatálya alá tartozó járművel kizárólag Gyöngyöshalász Község Önkormányzata által kiállított behajtási engedély birtokában szabad közlekedni. A behajtási engedélyek kiadásának, felhasználásának és felülvizsgálatának, valamint visszavonásának rendjét e rendelet szabályozza.

4. A behajtási engedély kiadásának feltételei

4. § (1) A behajtási engedéllyel kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el. A behajtási engedély iránti kérelmet írásban, e rendelet 1. mellékletében található nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik.

(2) A behajtási engedély egy adott gépjárműre adható ki az e rendeletben előírt feltételek fennállása esetén. Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni.

(3) Az engedély csak méltányolható esetben adható ki, melyek a következők:

 • a) a járművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnét árut szállítanak és az áru be- és kirakodása másként nem oldható meg,
 • b) a gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos, üzembentartó, illetve a velük kötött megállapodás alapján megjelölt használó lakóhelye, tartózkodási helye, székhely, illetve telephelye a súlykorlátozással érintett területen található és a gépjárművet a kérelemben megjelölt saját ingatlanán belül – garázsban, udvaron – helyezi el,
 • c) a súlykorlátozási tilalommal érintett területen építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve a bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyikének fennállását a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor megfelelően igazolni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező a (3) bekezdésben foglalt tényekre vonatkozó eredeti okiratot a kérelem benyújtásakor bemutatja vagy a kérelemhez az eredeti okiratok hitelesített másolatát csatolja.

(6) Amennyiben a behajtási engedély kibocsátásának feltételei maradéktalanul teljesülnek, a polgármester a behajtási engedélyt a kérelem benyújtásától számított 3 munkanapon belül adja meg.

5. § A behajtási engedély iránti kérelemben pontosan meg kell jelölni:

 • a) a kérelmező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
 • b) az érintett utcát, utcákat vagy útszakaszt, területet, amelyre vonatkozóan a kérelmező az engedély kiadását kéri,
 • c) a megközelítendő ingatlan pontos meghatározását (utca, házszám, esetleg helyrajzi számát)
 • d) a kérelemben meg kell jelölni a 4. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott valamely feltétel fennállását és azt megfelelően igazolni kell,
 • e) azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan a behajtási engedélyt kéri,
 • f) a gépjármű hatósági jelzését (forgalmi rendszámát), amennyiben a járművet – a vonatkozó jogszabályok szerint – nem kell ellátni hatósági jelzéssel, úgy azt más azonosításra alkalmas módon kell meghatározni,
 • g) a járműnek a megengedett legnagyobb össztömegét és azt, hogy a jármű a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely járműkategóriába tartozik.

6. § (1) A behajtási engedély az engedélyben meghatározott kezdőnaptól az engedélyben megjelölt határidőig érvényes. Az engedély érvényessége a kiadástól számított 1 nap, 1 hét, 1 hónap vagy 6 hónap lehet.

(2) Napi érvényesség: A behajtási engedély érvényes a kérelmező által megjelölt napra.

(3) Heti érvényesség: A behajtási engedély érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő napra és további 6 napra.

(4) Havi érvényesség: A behajtási engedély érvényes a kérelmező által megjelölt kezdő naptól a következő hónap (számát tekintve) ugyanazon napjáig. Ha nincs ilyen nap a lejárat hónapjában, akkor a hónap utolsó napjáig.

(5) Az engedély az (1) bekezdésben meghatározott érvényességi időn belül érvénytelenné válik, ha az engedély kiadásának a rendeletben meghatározott feltételei már nem állnak fenn. Erről az engedély kiadóját az engedélyesnek haladéktalanul értesíteni kell.

(6) A behajtási engedély tartalmazza:

 • a) a behajtási engedély számát
 • b) a behajtási engedéllyel rendelkező nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telephelyét,
 • c) a jármű típusát, forgalmi rendszámát,
 • d) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet az engedéllyel rendelkező jármű vagy járműszerelvény nem haladhat meg,
 • e) a korlátozott forgalmú övezet megnevezését,
 • f) a megközelítési útvonalat és a szállítási címet,
 • g) az érvényességi időtartamot,
 • h) a kiállítás dátumát,
 • i) a polgármester aláírását és bélyegző lenyomatát.

(7) Az Önkormányzat a kérelemben foglalt feltételek fennállása esetén a 2. melléklet szerinti behajtási engedélyt kiadására jogosult.

5. A behajtási engedély díja

7. § (1) A behajtási engedélyért a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával díjat kell fizetnie, melynek mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A díjat az Önkormányzat 10400528-00030641-00000002 számlájára átutalással vagy csekken kell befizetni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.

(3) A díjból befolyt összeget elkülönítetten kell kezelni és útépítési, illetve útkarbantartási feladatokra lehet felhasználni.

(4) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon jármű tulajdonosa, üzembentartója, akinek Gyöngyöshalász község közigazgatási területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással érintett önkormányzati utakon közelíthető meg, továbbá a hatósági nyilvántartás szerint a gépjárműadót Gyöngyöshalászon fizeti meg és a gépjárműadókról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó adóhátraléka nincs.

(5) Mentes továbbá a díjfizetési kötelezettség alól azon mezőgazdasági gépek tulajdonosa, üzembetartója, akinek Gyöngyöshalász közigazgatási területén lévő székhelyére, telephelyére vannak bejelentve a mezőgazdasági gépek, továbbá Gyöngyöshalász településen tesz eleget adófizetési kötelezettségének és a nyilvántartás adatai szerint adóhátraléka nincs.

(6) A díjfizetési kötelezettség megfizetése alól mentesülő ügyfeleknek is meg kell kérniük a behajtási engedélyt.

(7) A kérelem elutasítása esetén az Önkormányzat a díjat visszatéríti a kérelmező részére a kérelemben megjelölt bankszámlára átutalással.

(8) A díj mértékét évenként, a költségvetési rendelet elfogadásakor a Képviselő-testület felülvizsgálja.

6. A behajtási engedély használata

8. § (1) A behajtási engedély csak az abban meghatározott járművel történő behajtásra használható fel, más járműre nem érvényes. A behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének a gépjárművel a súlykorlátozással érintett területen történő közlekedés során magánál kell tartania és azt ellenőrzéskor az ellenőrző személynek át kell adnia.

(2) Az engedély csak az abban meghatározott korlátozás alá eső közterületekre történő behajtásra jogosít fel.

(3) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem érvényes és nem használható fel.

7. Ellenőrzés és jogkövetkezmények

9. § (1) A behajtási engedély ellenőrzésére jogosult a rendőrség és a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó azt tapasztalja, hogy a behajtási engedélyt a rendeletben meghatározottaktól eltérően használják fel, kezdeményezi a behajtási engedély visszavonását.

(3) Az, aki engedélyköteles úton engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően közlekedik, vagy az engedélyt az ellenőrzésre jogosult szervnek nem mutatja be, szabályszegés elkövetése esetén helyszíni bírság kiszabásának van helye.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szabályszegés elkövető személye a szabályszegés elkövetésekor nem válik ismertté, a bírságot a hatóság a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzembentartóval szemben szabja ki.

8. Záró rendelkezések

10. § A rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.

Kelt: Gyöngyöshalász, 2020. március 20.

Pásztor János
polgármester

dr. Kovács Andrea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2020. március 20. napján.

dr. Kovács Andrea

jegyző

1. melléklet

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem

jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó jármű közlekedéséhez

(útvonalengedélyhez)

1

Megközelítendő ingatlan címe


2

Kérelmező adatai

Név:

Cím:

Telefonszám:

3

Ingatlan-tulajdonos adatai

Név:

Cím:

Anyja neve / Adószám:

4

Tehergépjármű
adatai

Típus

Forgalmi rendszám

Megengedett össztömeg

Jármű öntömeg

5

Rakomány adatai

Típusa

Tömege

6

Üzembentartó
adatai

Név:

Cím:

Anyja neve / Adószám:

7

Igénybevétel
ideje

Kezdete:

Vége:

A behajtási engedély iránti kérelmet a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalhoz (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. É+37/368-001, fax: +37/368-001) személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-17.00, szerda: 08.00-16.00, csütörtök: 08.00-12.00, péntek: 08.00-12.00), vagy postai úton lehet benyújtani.

Gyöngyöshalász, 2020. ………………………

….........................................................................

kérelmező aláírás

2. melléklet

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának közigazgatási területére

Behajtási engedély száma: ……………………

A behajtási engedély adatai:

Megközelítési útvonal: ……………………………………………………………

Megközelítendő ingatlan címe: ……………………………………………………………

Név: ……………………………………………………………

Lakcím/székhely/telephely: ……………………………………………………………

Telefonszám: ……………………………………………………………

Adószáma: ……………………………………………………………

Tehergépjármű típusa: …………………………………………………………… Forgalmi rendszáma: ……………………………………………………………

Megengedett össztömege: ……………………………………………………………

Jármű öntömege: ……………………………………………………………

Rakomány típusa: ……………………………………………………………

Rakomány tömege: ……………………………………………………………

Üzembentartó neve: ……………………………………………………………

Üzembentartó címe: ……………………………………………………………

Adószáma: ……………………………………………………………

Igénybevétel kezdete: ……………………………………………………………

Igénybevétel vége: ……………………………………………………………

Kelt.: Gyöngyöshalász, ……… év …………. hónap ….. nap

Ph.

…………………………….

polgármester

3. melléklet

A behajtási engedély díja

Időtartam

Díj összege
3,5 tonnától 12 tonnáig

Díj összege
12 tonna felett

1 nap

1.000,- Ft

2.000,- Ft

1 hét

5.000,- Ft

10.000,- Ft

1 hónap

15.000,- Ft

30.000,- Ft

6 hónap

80.000,- Ft

150.000,- Ft

A 3,5 t súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok:

1. Vasút út

2. Sallai Imre út

3. Alkotmány út

4. Gyöngyösi út

5. Kassai út

6. Temető út

A 12 t súlykorlátozást előíró közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszok:

1. Kolozsvári út

2. Kossuth út