Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 13- 2022. 05. 20

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.13.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Gyöngyöshalász Község Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján az önkormányzat a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata, a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal, a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2021. évi együttes költségvetésének

a) Bevételi főösszegét: 860 055 ezer forintban

b) Kiadási főösszegét: 860 055 ezer forintban állapítja meg (1. melléklet).

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 846 696 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 846 696 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint (hiány/többlet).

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 176 546 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 184 781 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 313 716 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek: 5 620 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 681 163 ezer forint,

i) B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 60 000 ezer forint,

j) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 105 533 ezer forint,

Összes bevétel: 846 696 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 846 696 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 661 415 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 185 281 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 47 518 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 500 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 95 348 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 060 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 216 387 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 233 056 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 619 869 ezer forint,

j) Finanszírozási kiadások: 226 827 ezer forint,

Összes kiadás: 846 696 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 846 696 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) tartalék: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 386 813 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 233 056 ezer forint,

c) finanszírozási kiadások előirányzata: 226 827 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások: 233 056 ezer forint.

b) felújítási kiadások: 0 ezer forint.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 13. számú melléklet részletesen tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Települési lakhatási támogatás,

b) egyéb nem intézmény ellátások.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül tartalékot nem képez:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő (közalkalmazottak: 5 fő, választott tisztségviselők 12 fő),

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő (közalkalmazottak: 5 fő, választott tisztségviselők 12 fő).

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

3. A Polgármesteri Hivatal

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 66 366 ezer forintban állapítja meg (3. melléklet).

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 66 366 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 66 366 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 450 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 63 916 ezer forint,

Bevételek összesen: 66 366 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 66 366 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államgazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 66 366 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 51 446 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 105 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 5 815 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

f) K6. Beruházások: 51 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 66 366 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 66 366 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 66 366 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 13 fő (köztisztviselők: 7 fő, fizikai alkalmazott: 6 fő),

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő (köztisztviselők: 9 fő -ebből tartósan távollévő 2 fő-, fizikai alkalmazott: 6 fő),

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

4. Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2021. évi költségvetési főösszegét 95 195 ezer forintban állapítja meg (4. melléklet).

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 95 195 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 95 195 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

15. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 9 837 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek: 85 358 ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 95 195 ezer forint.

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 95 195 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 95 195 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

16. § (1) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 56 245 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10 500ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 28 450 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 95 195 ezer forint.

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 95 195 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 95 195 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

17. § (1) A képviselő-testület a Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát - (nem kötelező tartalmi elemként) - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő (ebből 1 fő tartósan távollévő).

(2) A Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) átlag létszám-előirányzata 0 fő.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

18. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak várhatóan a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

19. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § A polgármester 5 000 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

22. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

24. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

25. § A képviselő-testület a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 24. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

26. § (1) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 400.000 forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának vállalható kötelezettség.

27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.