Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 27- 2019. 04. 27

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 9/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


4. § (2) Mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól:

a) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat,

b) a Magyar Állam,

c) az a kötelezett, akinek használatában vagy tulajdonában az összeszámítást követően 1 ha vagy annál kisebb földterület van.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. április 26.


P.H.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Gyöngyöshalász, 2019. április 26.

P.H.


dr. Szabó Enikő s.k.

jegyző