Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötése engedélyezésének szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2017. 05. 27

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Gyöngyöshalász község közigazgatási területén történő házasságkötésre irányuló eljárásokra, valamint az eljárásban részt vevő természetes személyekre terjed ki.  

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő: a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,

b) hivatali helyiség: a Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatalának tárgyalóterme (3212 Gyöngyöshalász Fő út 49.), valamint a Gyöngyöshalász Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 11.)

2. A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


3. § (1) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését a házasságkötési szándék bejelentésével egyidőben kell kérelmezni. A kérelmet írásban, az e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(2) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül hétfőn 17.00 órától 20.00 óráig, keddtől-csütörtökig 16.00 órától 20.00 óráig, pénteki napon 12.30 órától 20.00 óráig, szombati napon 8.00 órától 20.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3) Az engedély kiadása előtt az anyakönyvvezető köteles meggyőződni a megjelölt helyszín alkalmasságáról. Az engedélyezés tárgyában a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatára – nyolc napon belül dönt. 

(4) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat tulajdonában levő, vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapiratok megfelelő védelme biztosított.

(5) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.

(6) Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

3. Az anyakönyvvezető és a technikai segítő díjazása


4. § (1) A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.

(2) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helységben házasságkötés lebonyolításáért 20.000,- Ft + ÁFA díjat kell fizetni. Ebből az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként nettó 10.000,- Ft díjazás illeti meg. Továbbá ebből a házasságkötés lebonyolításában közreműködő segítőt nettó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helységen kívüli házasságkötés lebonyolításáért 25.000,- Ft + ÁFA díjat kell fizetni. Ebből az anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként nettó 15.000,- Ft díjazás illeti meg. Továbbá ebből a házasságkötés lebonyolításában közreműködő segítőt nettó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

(4) A házasságkötésnél –  igény szerint - az alábbi díjmentes szolgáltatások vehetők igénybe: házassági emléklap, hozott pezsgő szervírozás, hozott virágcsokor asztaldísznek és szülők köszöntésére, szerkesztett gépzene vagy hozott zenei anyag lejátszása CD-ről, gyöngyöntés.

(5) A házasságkötéseknél igénybe vehető többletszolgáltatások díjait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. A díjak megfizetése


5. § (1) Az e rendeletben meghatározott díjakat legkésőbb a házasságkötést megelőző 14 nappal az Önkormányzat költségvetési számlájára vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetni, melyet az anyakönyvvezető előtt igazolni szükséges.

(2) Amennyiben a házasságkötés meghiúsulását a házasulók a házasságkötés napját megelőzően 5 nappal az anyakönyvvezetőnek írásban bejelentik, akkor a befizetett díj 100 %-a a befizető személy számára visszafizetésre kerül. 

(3) Mentesülnek a kérelmezők a díj megfizetése alól hivatalos okirattal igazolt mozgásképtelen állapotot okozó betegség esetén, vagy ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget.

5. Záró rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 11/2011. (VI.22.) önkormányzati rendelet.


Gyöngyöshalász, 2017. május 26.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. május 26. napján


dr. Szabó Enikő

jegyző

  1. számú melléklet

a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

a hivatali helyiségen kívüli / a hivatali munkaidőn kívül

történő házasságkötés engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli / munkaidőn kívüli* engedélyezését. A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj megfizetését vállaljuk.


Vőlegény

Születési családi és utóneve:


Születési helye és ideje:
Menyasszony

Születési családi és utóneve:


Születési helye és ideje:
Az esemény

Időpontja:


A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása esetén tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre, ha:

  • a tanúk és – ha szükséges – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
  • gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról,
  • a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény bekövetkezése esetén a házasságkötésre alkalmas helyszínként jelöljük meg.


Kelt: …………… (év) …………………. (hónap) …… (nap)………………………………………


………………………………………

vőlegény

menyasszony Az engedély kibocsátását javaslom / nem javaslom*.


A hivatali időn kívüli / hivatali helyiségen kívüli engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*


Kelt: …………… (év) …………………. (hónap) …… (nap)………………………………………

közreműködő anyakönyvvezető

*a kívánt rész aláhúzandó

2. melléklet

a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez


A házasságkötéseknél igénybe vehető többletszolgáltatások díjaiszolgáltatás megnevezése

fizetendő díj eseményenként

1.

Zeneszolgáltatás esetén szerzői jogdíj

481,- Ft

2.

Összetartozást jelképező gyertyagyújtás (3 gyertya beszerzésével)

beszerzési ár

3.

Gravírozott kristálypohár biztosítása

beszerzési ár

4.

Homoköntés (kétféle homok és 1 db üveg beszerzésével)

beszerzési ár

5.

Versmondás

2000,- Ft