Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01- 2019. 02. 01

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése, 57. § (1) bekezdés c) pontja, 62. §-a, továbbá 116. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 147. § (1) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről a következő rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (3) bekezdése a az alábbiak szerint módosul:


„5. § (3) Az étkezési támogatás mértéke:

  • természetbeni étkezés esetén: megyezik az adott hónapban az igénybe vett étkezések számával, legfeljebb azonban az adott hónap munkanapjai számával. A támogatás mértékének alapját a vendégétkezés mindenkori díja képezi.”

2. § A R. 8. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


„8. § (3)  A rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakat 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.”

3. § E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatálybalépését követő napon  hatályát veszti.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2019. január 31. napján.

dr. Szabó Enikő

jegyző