Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2018. 11. 30

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterület használat engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöshalász község közigazgatási területén belül közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27.§ a) pontjában foglalt területekre.

(3) E rendelet alkalmazásában közterület a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27.§ a) pontjában meghatározott fogalom.

2. § A közterület rendeltetése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdésében meghatározott fogalom.

rvény 54. § (4) bekezdésében meghatározott fogalom.


2. A közterület használat engedélyezése


3. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület használati engedély szükséges.

(2) A közterület használat engedélyével kapcsolatos ügyekben – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult eljárni.

(3) Közterület használati alapján végezhető tevékenységek:

a) közterületbe beálló vagy közterületen elhelyezett hirdető-berendezés, reklámfelület létesítése;

b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, építési terület kialakítása;

c) kiállítás, vásár, sport, kulturális-és egyéb rendezvények folytatása;

d) üzlet homlokzata előtti közterületen vendéglátó-ipari tevékenység folytatása;

e) idényjellegű árusítóhely (pavilon) elhelyezése;

f) üzlettel rendelkező kereskedők részére az üzlet homlokzatával érintkező közterületen árusítás és árubemutatás;

g) üzlettel nem rendelkező kereskedők részére alkalmi vagy mozgóárusítás engedélyezése;

h) gépjármű közterületen történő tárolása.

4. § (1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének (telephelyének) címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.

(2) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

(3) A közterület használati engedély tartalmazza:

a) az engedélyes nevét, lakhelyét (telephelyét),

b) a közterület használat célját, időtartamát, helyét, módját, mértékét, valamint feltételeinek pontos meghatározását,

c) a díjfizetésre vonatkozó szabályokat.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot helyreállítani, valamint köteles az okozott kárt megtéríteni.

5. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ideértve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) A hirdető berendezések, cím- és cégtáblák karbantartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

(3) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

(4) Szeszesital forgalmazása céljából közterület használati engedély vásár, búcsú kivételével- nem adható ki.

3. A közterület használati díj mértéke, megfizetésének módja


6. § (1) A közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A használatért fizetendő összeg megállapításánál minden megkezdett nap, óra és megkezdett m² egésznek számít. A használati díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott időtartamra kell megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím-és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A hozzájárulás szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m² egésznek számít.

(4) A közterület használati díjat az engedélyes egy összegben köteles megfizetni csekken vagy az Önkormányzat számlájára történő átutalással a közterület használatot engedélyező határozat kézhezvételét követő 8 napon belül.

(5) A közterület használat bármely módon történő megszűnése esetén az esedékessé vált és befizetett közterület használati díj visszatérítésére nincs lehetőség.

4. A közterület használati díj fizetése alóli mentességek


7. §  (1) A közterület – külön megállapodás alapján – közterület használati díj fizetése nélkül igénybe vehető:

a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei általi közterület igénybevétel,

b) az Önkormányzat, az Önkormányzati intézmény beruházásában megvalósuló épület, közút, közterület építésével, felújításával, fenntartásával kapcsolatos kivitelezési munka,

c) a politikai jellegű rendezvény, valamint

d) egyházi ünnephez, egyház vagy civil szervezet karitatív tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények esetén.

(2) Egyedi elbírálás alapján mentesség adható a közterület használati díj megfizetése alól, vagy csökkentett közterület használati díj állapítható meg abban az esetben, ha az engedélyes közfeladat ellátásában közreműködik.

5. A közterület hozzájárulási engedély visszavonása


8. § (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

(2) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(3) A közterület használati engedély másra át nem ruházható, az engedélyes halálával (megszűnésével) a részére kiadott közterület használati engedély megszűnik.

(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - a saját költségén helyreállítani.

6. Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


9. § Az engedélyhez kötött közterület használat esetén az engedély nélküli használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot 5 napon belül megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ha ezt elmulasztja, az Önkormányzat gondoskodik az engedély nélküli használat megszüntetéséről, az eredeti állapot visszaállításáról, melynek költségei az engedély nélküli használót terhelik. Ezen felül köteles megfizetni az engedély nélküli használat tartamára az egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetését is.

7. Közterület filmforgatás célú használata


10. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára e rendelet előírásait

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben,

b) a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben, valamint

c) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról szóló 18/2013.(XII.10.) önkormányzati rendeletében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

8. Záró rendelkezések


11. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Amennyiben a rendelet hatálybalépésének napján fennálló közterület használati állapot nem felel meg az e rendelet előírásainak, úgy a használó a jogszerű feltételeket köteles a hatálybalépéstől számított 30 napon belül megteremteni, és az engedélyezésre irányuló kérelmet e határidőn belüli időpontig benyújtani vagy a jogellenes használatot megszüntetni.


Gyöngyöshalász, 2016. december 16.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. december 16. napján.


  dr. Szabó Enikő

    jegyző

1. melléklet a 22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
közterület használat jellege

fizetendő díj

1.

Idényjellegű árusítás (legfeljebb 10 m² közterületen)

1.000,- Ft/nap

2.

Idényjellegű árusítás (10 m²-t meghaladó közterületen)

200,- Ft/m²/nap

3.

Alkalmi vásár, rendezvények

500,- Ft/m²/nap

4.

Árusító- és egyéb fülke (pl. büfékocsi stb.)

10.000,-Ft/hó

5.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. egy hónapot meghaladó elhelyezése

1.000,- Ft/m²/hó

6.

Önálló hirdető-berendezés, reklámtábla

1.000,- Ft/m²/hó

7.

Személygépkocsik (forgalomból kivont), autóbuszok, teherautók és egyéb teherszállító járművek, mezőgazdasági traktor és munkagépek, azok tartozékainak tárolása*

10.000,- Ft/nap


* Az autóbuszok, teherszállító gépjárművek, mezőgazdasági traktorok és munkagépek, valamint azok tartozékainak ideiglenes tárolására az Önkormányzat a Sporttelep melletti parkolót jelöli ki.