Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község részterületére szóló parkolási rendeletéről

Hatályos: 2015. 01. 23

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász község részterületére szóló parkolási rendeletéről

2015.01.23.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet – 2012. augusztus 6-án hatályos szövege szerinti – 42. § (10) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Jelen rendelet Gyöngyöshalász Község M3 autópályától délre eső külterületének, ipari telephely létesítésével érintett alábbi részterületére terjed ki: a 0105/10, a 0105/11, a 0105/12, a 0105/13, a 0105/14, a 0105/15, a 0105/16, a 0105/17, a 0105/18, a 0106, a 0107/1, a 0107/3, a 0107/4, a 0110/2, a 0111/7, a 0111/8, a 0111/9, a 0111/10, a 0111/11, a 0111/12, valamint a 0111/13 hrsz.-ú földrészletek, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek területére.

2. § (1) Gyöngyöshalász jelen rendelettel érintett részterületén az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében szereplő értékektől – a melléklet 1. pontja kivételével – (-)50%-os eltérést állapítunk meg.

3. § (1) Jelen rendelet a jóváhagyást követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.