Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 15/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 02. 13

Gyöngyöshalász Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. § (1) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 15/2017. (XI.30.)   

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 31. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rendelet 13. §-ában, valamint a 14. §-ában nevesített pénzbeli ellátáson túl a természetben nyújtott szociális ellátások körében az önkormányzat a következő ellátást nyújtja: legfeljebb 7000 Ft értékben ajándékcsomag."


(2) A rendelet 36. § (4) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: „Az étkeztetés iránti kérelemről a település polgármestere határozattal dönt.”

2. § „Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”


Gyöngyöshalász. 2021. február 11.                        Pásztor János                                                 dr. Beviz Réka                   

                         polgármester                                                        jegyző


Záradék:

A kihirdetés napja: 2021. február 12.


                                                                                               dr. Beviz Réka

                                                                                                     jegyző