Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 27- 2023. 04. 21

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól1

2017.05.27.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet kidolgozásának, vagy módosításának partnerségi egyeztetése a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének és a határidők figyelembevételével, jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

(2) Az itt nem szabályozott esetekben a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet kerül alkalmazásra.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § (1) A koncepciót, stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester egyezteti a településen élő lakossággal, a helyi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban partnerekkel).

(2) A partnerek köre kiterjed a településen található ingatlanok tulajdonosaira, a településen működő közintézményekre, közüzemekre, az önkormányzat szerveire.

(3) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében

a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) helyi lapban,

c) önkormányzati honlapon, és

d) lakossági fórumon

tájékoztatja a partnereket.

(4) A közterületi hirdetőfelületen, és a helyi lapban adott tájékoztatási forma – terjedelmi korlátok miatt – csak az előzetes tájékoztatás, illetve az elkészült tervezet partnerségi egyeztetésének megkezdését, tárgyát, határidejét, beküldési címét, továbbá a tervanyagba való betekintés helyét tartalmazza.

(5) Önkormányzati honlapon, és lakossági fórumon adott tájékoztatási forma, minden esetben teljeskörű közzétételt tartalmaz.

(6) A lakossági fórum időpontja és helye, legalább 8 nappal korábban meghirdetésre kerül, közterületi hirdetőfelületen, helyi lapban és önkormányzati honlapon.

(7) Helyi lapban történő tájékoztatás csak akkor történik, ha az adott időszakban van ilyen, és megjelenésének időpontja ezt lehetővé teszi.

(8) A partnerségi tájékoztatás meghatározhat a partnerek által kitöltendő kérdőívet, partneri adatszolgáltatást, és más partneri feladatokat.

(9) A polgármester esetenként meghatározhatja, az egyeztetésen való részvételre személyes értesítéssel felkért partnerek körét. E partnerek javaslatára, véleményére, illetve adatszolgáltatására minden esetben számít az önkormányzat.

A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje és nyilvántartásának módja

3. § (1) A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatukat, véleményüket

a) a lakossági fórumon szóban,

b) az egyeztetés meghirdetését követően, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, papír alapon vagy elektronikusan teszik meg.

(2) A helyi adottságok és a feladat jellegének figyelembevételével, a polgármester a (1) bekezdés b) pontjánál hosszabb határidőt is megállapíthat.

(3) A határidőben érkezett partnerségi javaslatokat, véleményeket az önkormányzati hivatal ezzel megbízott alkalmazottja összegyűjti és a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv vagy a településképi rendelet ügyiratához csatolja, majd a határidő lejártát követően megküldi a polgármesternek, a főépítésznek és szakmai feldolgozás céljából a tervezőnek.

(4) A határidő után érkezett partnerségi javaslatokat, véleményeket az önkormányzati hivatal ezzel megbízott alkalmazottja összegyűjti és a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv vagy a településképi rendelet ügyiratához csatolja. Ezek a partnerségi javaslatok, vélemények nem kerülnek továbbításra és feldolgozásra.

(5) A partnerek feladata, hogy a megküldött javaslat, vélemény az egyeztetés tárgyára vonatkozzon továbbá, hogy röviden, érthetően kerüljön megfogalmazásra, és helyszín megjelölése esetén, az egyértelműen beazonosítható legyen. A partneri adatszolgáltatásról ügyirathoz csatolt másolat készül.

Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. § (1) A beküldött partnerségi javaslatok, vélemények nyilvános adatok. Szakmai feldolgozásukat, értékelésüket és az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklását a tervező, tervezői javaslat formájában készíti el.

(2) A partnerségi javaslatok, vélemények értékelésének és indoklásának tervezői javaslatát, a képviselő-testület megvitatja, és határozatban dönt annak elfogadásáról.

(3) A partnerségi javaslatok, vélemények értékelése és indoklása a képviselő-testület határozatának mellékletét képezi.

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § (1) Az elfogadott koncepciót, stratégiát, településrendezési eszközt, kézikönyvet és településképi rendeletet, a nyilvánosság biztosítása érdekében a polgármester közzéteszi az önkormányzat honlapján (nyilvánosság biztosítása).

(2) A polgármester gondoskodik arról, hogy az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet, a polgármesteri hivatalban megtekinthető legyen az érdeklődők számára (nyilvánosság és betekintés biztosítása).

(3) A polgármester tájékoztatási és egyeztetési lehetőséget biztosít az elfogadott településrendezési eszközökről és településképi rendeletről (tájékoztatás és egyeztetés biztosítása).

(4) A betekintés, tájékoztatás, egyeztetés rendjét és időpontját a polgármester határozza meg, az önkormányzat honlapján, vagy a polgármesteri hivatal hirdető felületén.

(5) A szükséges feltételek megléte esetén, a tájékoztatási és egyeztetési feladatokat a polgármester nevében és megbízásából önkormányzati főépítész látja el.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2013. (II.07.) határozat.

1

Az önkormányzati rendeletet a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 22. napjával.