Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelemzési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése, 57. § (1) bekezdés c) pontja, 62. §-a, 116. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 147. § (1) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

2. § A Rendelet 7. § (4) bekezdése az alábbi szerint módosul:


7. § (4) Mentesül a (2) bekezdésben foglalt térítési díj összegének megfizetése alól az, aki

a) „GYÖNGYÖSHALÁSZÉRT” kitüntetést kapott és a 70. életévét betöltötte, továbbá

b) „GYÖNGYÖSHALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” címmel rendelkezik.


3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.


4. § (1) E rendelet 1. §-a 2020. július 03. napján lép hatályba.


(2) E rendelet – az 1. §. kivételével – 2020. augusztus 01. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Gyöngyöshalász, 2020. július 03.


Pásztor János                                                             dr. Kovács Andrea

polgármester                                                                        jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2020. július 03. napján.


                                                                                               dr. Kovács Andrea

                                                                                                        jegyző