Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (X.26.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 27- 2018. 10. 27

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságokra tekintettel a közterületek használatára és a közterület használat engedélyezésére az alábbi rendeletet alkotja:1. §  A közterületek használatáról szóló 22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)  1. §-a az alábbiak szerint módosul:


„1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöshalász község közigazgatási területén belül közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27.§ a) pontjában foglalt területekre.

(3) E rendelet alkalmazásában közterület a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27.§ a) pontjában meghatározott fogalom.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Gyöngyöshalász, 2018. október 26.


P.H.Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyzőZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Gyöngyöshalász, 2018. október 26.


                                                                                                          dr. Szabó Enikő 

                                                                                                                 jegyző