Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2016. 12. 16

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az egészségügyi alapellátási feladatának teljesítése érdekében egy vegyes háziorvosi körzetet alakít ki, amelynek ellátási kötelezettsége a település teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 1.

(2) A háziorvosi körzet ellátja az iskola-egészségügyi ellátás feladatait is.

2. § (1) Az Önkormányzat egy vegyes fogorvosi körzetet alakít ki, amelynek ellátási kötelezettsége a település teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 1.

(2) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.

3. § Az Önkormányzat egy védőnői körzetet alakít ki, melynek ellátási kötelezettsége a település teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 1.

4. § Az Önkormányzat a település teljes közigazgatási területére kiterjedő háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet a Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.

5. § Az Önkormányzat a település teljes közigazgatási területére kiterjedő fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeletet 3200 Gyöngyös, Batthyány tér 21-23. szám alatt biztosítja.

6. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Gyöngyöshalász, 2016. december 16.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. december 16. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző