Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2021. 03. 31

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(2) Ezen rendelet hatálya a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.

(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

2. A támogatás feltételei


2. § (1) A jogosult részére az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként – háztartásonként legfeljebb 2 m³ – tűzifát biztosíthat.

(2) Szociális rászorultság esetén a szociális célú tűzifa támogatás annak a személynek vagy családnak adható, aki létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, (99.750, -Ft)

b) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, (114.000, -Ft)

c) lakása fával (vagy részben fával) fűthető és

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A kérelem elbírálásánál kiemelten kell kezelni:

a) az aktív korúak ellátására,

b) az időskorúak járadékára,

c) az adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

d) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, a lakásfenntartási támogatásra jogosult személyt, valamint

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

3. Eljárási szabályok


3. § A 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet 2020. október 1. napjától 2020. október 16. napjáig lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített és e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon postai úton (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.), vagy e-mailben (aláírt formában), vagy személyesen a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben úgy, hogy a kérelem mind a postai, mind e-mailen, mind a személyes benyújtás esetén a határidő utolsó napján 12.00 óráig megérkezzen.

4. § (1) A kérelem elbírálásakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. A jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

5. § (1) A benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján a 2. § (1)-(2) bekezdése szerinti szociális célú tűzifára való jogosultságról – átruházott hatáskörben – a Szociális Bizottság egyedi határozattal dönt.

(2) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(3) A szociális tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa elszállításából származó költségeket a települési önkormányzat viseli.

4. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


6. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Szociális Bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalnál benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.


5. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet 2020. október 1. napján lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát    veszti.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2020. szeptember 30.Pásztor János

polgármester

Labanczné Laki Andrea

mb. jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Gyöngyöshalász, 2020. szeptember 30.