Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról

Hatályos: 2017. 10. 01 - 2017. 12. 31


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja Keszthely város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban a városépítészeti illeszkedéssel kapcsolatos követelmények érvényesítése, összességében az épített környezet rendezett, esztétikus kialakítása.


2. § (1)            E rendelet hatálya Keszthely város közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) a város közigazgatási területén

a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít,

b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve

c)  meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

(3)       A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

(4) A hirdető-berendezések és hirdetmények kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és követelményeket a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet határozza meg.

(5) A településképi bejelentési kötelezettség teljesítése, illetve tudomásul vétele nem mentesít az egyéb jogszabályok által előírt hatósági engedélyek megszerzése alól.2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

3. § (1)            E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 1. mellékletében felsorolt építési munkák közül  a jelen rendelet 1. sz. mellékletben szereplő területen, valamint a műemléki jelentőségű területen végzett

a)  meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása munkálataira,

b) meglévő építményben, falhoz rögzítetten vagy szabadon álló - alapozást nem igénylő - új égéstermék-elvezető kémény létesítésére, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével,

c) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építésére, meglévő felújítására, helyreállítására, átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére, megváltoztatására,

d) önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatására,

e) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építésére, bővítésére, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20 m2 alapterületet,

f) közterületről látható vendéglátó „kerthelyiség” kialakítására,

g) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építésére, bővítésére,

h)[1]

i) szobor, emlékmű, díszkút, emlékjel, emlékfal építésére, elhelyezésére,

j) föld feletti tárolótartályok, tárolók elhelyezésére, építésére,

k) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építésére, átalakítására,

l) üvegház, fóliasátor elhelyezésére,

m) napenergia-hasznosító berendezés, szellőző-, klíma-, áru- és pénzautomata berendezések elhelyezésére,

n) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható területen történő elhelyezése esetében,

o) antennatartó szerkezet létesítésére és antenna felszerelésére.

(2) E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a város közigazgatási területén bármely épület, építmény rendeltetésének megváltoztatása esetén, ha bármely meglevő rendeltetés más célú rendeltetési egységre módosul vagy a rendeltetési egységek száma változik.

(3)[2] E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a város közigazgatási területén reklámok és reklámhordozók elhelyezése (reklámfelület és reklámtartó berendezés létesítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása) esetén.

(4)[3] E rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá a hirdető berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 10/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) és (4) bekezdéseiben rögzített esetekben.

  

  

3. A településképi bejelentési eljárás szabályai

4. § (1)            A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt és a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A digitális adathordozón benyújtott dokumentáció pdf file formátumú lehet.

(2)   A bejelentésnek tartalmazni kell:

a)  bejelentő nevét,

b)  a bejelentő lakcímét (jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet esetén székhelyének a címét), a bejelentő aláírását,

c)  a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám elhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d)[4] a tervezett építési tevékenység, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

e)[5] az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát,

f)[6] a konkrét munka dokumentációját.

(2a)[7] A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

(3)   A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmazni:

a)   szükség szerint homlokzatot és a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst, színezési tervet,

b)   műszaki leírást a telepítésről, az építészeti kialakításról, rendeltetésről,

c)   berendezés, illetve reklám esetén a reklámberendezés, előtető, árnyékoló szerkezet elhelyezésének, illetve rögzítésének módját,

d)   helyszínrajzot,

e)   a változtatással érintett helyiség, vagy helyiségcsoport alaprajzát a csatlakozó szomszédos helyiségek rendeltetésének megjelölésével,  a megértéshez szükséges léptékben, de legalább 1:200 méretarányban.


5. § (1)[8] A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés

a) megfelel a 4.§ (2), (2a) és (3) bekezdésekben meghatározott követelményeknek, és

b) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, a tervezett reklámhordozó elhelyezkedése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt követelményeknek.

(2)[9] A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban megtiltja az építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés

a) nem felel meg a 4.§ (2), (2a) és (3) bekezdésekben meghatározott követelményeknek, vagy

b) a tervezett építési tevékenység vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy nem felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközben foglalt követelményeknek, reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg a településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.

(3)[10] A bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg.

(4) Egyedi elbírálás alapján a bejelentéshez kötött tevékenység fennmaradása, fenntartása időponthoz köthető, mely időpont eltelte után az eredeti állapotot kell visszaállítani.

  

6. §[11] A polgármesternek az 5.§ (1)-(2) és (4) bekezdései szerinti döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.


6/A.§[12] (1) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha a bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, vagy az 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti hatósági határozatától eltérő végrehajtást tapasztal,

a) településképi kötelezési eljárást folytat le, vagy

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése estén 15 napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt.4. A településképi kötelezési eljárás szabályai

7. § (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni

a) településképet rontó reklámok, cégérek, hirdető-berendezések megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha azok mérete, anyaga, megjelenése nem felel meg a reklámrendeletben és az egyéb jogszabályokban meghatározott előírásoknak, különösen, ha:

aa) műszaki állapota nem megfelelő,

ab) tartalmi megjelenése idejétmúlt vagy aktualitását vesztette,

ac) nem illeszkedik a településképbe és a jellemző városképi látványban idegen elemként jelenik meg,

ad) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát,

ae) bejelentés nélkül helyezték el,

af) harsány színeivel, nagy méretével kirívó módon jelenik meg a városképben.

b) a helyi építészeti és városképi értékvédelem érdekében, ha az építmény, műtárgy, településképi elem műszaki, esztétikai állapota, vagy annak használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzat előírásainak és a városképi szempontoknak, különösen ha

ba) nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják,

bc) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja,

bd) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg,

be) az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot ideje alatt – nincs a vonatkozó előírásoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve.

c)   a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében

ca) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett megvalósították,

cb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére megvalósították.

 d)  Minden olyan esetben, amire az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: ÉTV.) 29.§-a lehetőséget biztosít.

(2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt határidő megjelölésével tájékoztatást és felhívást küld az érintettnek.

(3) Ha a (2) bekezdésben megküldött felhívásban foglaltak nem teljesültek, a polgármester településképi kötelezés formájában, önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti a településképet rontó állapot megszüntetését.

(4)[13]Záró rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)[14]

Ruzsics Ferenc

Dr. Horváth Teréz

polgármester

jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. október 1. napjától.

[2]

Kiegészítette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[3]

Kiegészítette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[4]

Beillesztette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[5]

Beillesztette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[6]

Módosította a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[7]

Kiegészítette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[8]

Beillesztette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[9]

Beillesztette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[10]

Beillesztette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[11]

Módosította a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[12]

Beillesztette a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. október 1. napjától.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. október 1. napjától.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. október 1. napjától.