Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete

a temetkezés helyi rendjéről

Hatályos: 2019. 01. 01

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: TeTv.) 41. § (3) bekezdése alapján a temetkezés helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén fekvő Római Katolikus Egyház tulajdonában álló, Gyöngyöshalász Köztemető elnevezésű, 3212 Gyöngyöshalász, 483. hrsz. alatti temetőre, valamint az ott végzett temetkezési, temető-fenntartási és üzemeltetési tevékenységre.

(2) E rendeletet alkalmaznia kell a temető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személynek, valamint annak, akire nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti temető üzemeltetését Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat látja el.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. Temető a TeTv. 3. § a) pontja szerinti temető.

2. Köztemető a TeTv. 3. § b) pontjában meghatározott köztemető.

3. Temetési hely a TeTv. 3. § d) pontja szerinti temetési hely.

4. Kegyeleti közszolgáltatás a TeTv. 3. § h) pontjában meghatározott kegyeleti közszolgáltatás.

5. Szociális temetés TeTv. 3. § j) pontjában meghatározott szociális temetés.

6. Díszítő tárgy a sírokra, sírboltra elhelyezhető olyan tárgy vagy növény, melynek célja a díszítés.

II. Fejezet


A temető fenntartása, üzemeltetése és a temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek


1. A temető fenntartása, üzemeltetése és az üzemeltető nyilvántartási kötelezettsége


3. § Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő, az 1. § (1) bekezdés szerinti temető fenntartásáról.

4. § (1) A temető fenntartása, üzemeltetése során a TeTv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgálati szerződés alapján történik, a temetés üzemeltetésekor figyelembe kell venni e szerződésben meghatározott rendelkezéseket.

5. § A temető üzemeltetője a temetőben a temetési helyekről a TeTv. 18. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásokat köteles vezetni.


2. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges helyi
tárgyi és infrastrukturális feltételek


6. § (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a temető üzemeltetője köteles gondoskodni.

(2) A temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktárolókat kell biztosítani. A temetőben legalább 3 hulladéktároló konténert kell elhelyezni.

(3) Annak érdekében, hogy a temetőlátogatók a keletkezett kisebb hulladékokat is el tudják dobni, a parcellákon belül legalább 1 hulladéktároló edényt kell elhelyezni.

7. § A tároló edények, konténerek ürítéséről és elszállításáról heti rendszerességgel vagy – szükség szerint – ennél gyakrabban kell gondoskodni.

8. § A temetőre vonatkozó helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek konkrét leírását a 1. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet


A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai


3. A temető használati és igénybevételi rendje


9. § (1) A temetőt a nyitva tartási időben lehet igénybe venni. A temető használatával és igénybevételével kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeket a temetőüzemeltetést végző ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyitva tartási és ügyfélfogadási időt – az egyes temetőkre vonatkozóan – a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A temető igénybevétele során a TeTv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TeR.) vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

10. § A temetőben történő munkavégzésre a TeR. 23. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

11. § A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja.

12. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a temető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

c) a temető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,

d) a szemetelés, a növényi és a sírokról, sírboltról származó hulladék sírok közötti tárolása.

(3) A temetőben tilos továbbá

a) járművel közlekedni – kivéve a halottaskocsit és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, valamint az üzemeltető engedélyével síremlék-készítés céljából szállítást végző járművet –,

b) kerékpározni, kerékpárt bevinni,

c) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett virágokat a temetőből kivinni,

d) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,

e) minden olyan magatartás, amely a temető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

13. § A temetőhasználók kötelesek

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a temető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b) a temető tárgyaira vigyázni,

c) a temetőben keletkezett hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

14. § (1) Az engedélyezett díszítő tárgyakról, egyéb tárgyakról nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az engedélyezett tárgy megnevezését, rövid leírását, az esetleges kikötéseket.

(2) Előzetes bejelentést követően, csak az üzemeltető engedélyével lehet a sírra ültetni

a) olyan bokrot, melynek várható méretei elérik a sírhely szélességét, hosszúságát, az egy méter magasságot,

b) fát,

amelynek mérete várhatóan meg fogja haladni a sírhely méretét.

(3) Engedéllyel lehet elhelyezni a síron és sírbolton a sírhely, sírbolt szélességét, hosszúságát és az egy méter magasságot meghaladó tárgyat.

(4) Tilos

a) olyan tárgyak a temető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint

b) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése.

15. § (1) A temetőhasználó a temetőben köteles a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

(2) A temetőben tilos bármilyen célból tüzet rakni.

16. § A temető fenntartója jogosult és köteles az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket eltávolítani.


4. A ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai


17. § (1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.

(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.

IV. Fejezet


A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely feletti

rendelkezési jog időtartama


18. § (1) A sírhelytáblák – közös érintkezési szakaszai – között legalább 4 méter széles utat kell biztosítani.

(2) A sírhelytáblákon belül a sírhelysorokat egymástól minimum 1 méter távolságra kell elhelyezni.

(3) A sírhelysorokon belül a temetési helyeket, sírhelyeket egymástól minimum 60 cm távolságra kell elhelyezni.

19. § A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni 18. §-ban meghatározott minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhely sorok és a temetési helyek között.

20. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

a) egyes sírhely esetén 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén megállapodástól függően 60 év,

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

d) urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog - a TeR. 18. § (3) bekezdésében meghatározott kivételével az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejára után meghosszabbítható, újraváltható. Az újraváltás időtartama a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél rövidebb is lehet, de legalább

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében 10 év,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében 30 év,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében 5 év,

d) az (1) bekezdés d) pontja esetében 10 év.

(3) Amennyiben az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.

V. fejezet


A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak,
növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai


5. A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása


21. § A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat a TeR. vonatkozó szabályainak figyelembe-vételével a 3. melléklet tartalmazza.

22. § A sírjelek alkalmazása során be kell tartani a TeR. 13–15. §-ában meghatározott szabályokat.


6. Kegyeleti tárgyak


23. § (1) A temetőlátogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a temető jellegét.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő kegyeleti tárgyakat akkor lehet szabadon elhelyezni a sírokon, ha azok – méretüknél fogva – nem kötöttek engedélyhez.


7. Növényzet elhelyezése


24. § (1) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(2) Egyes nem lágyszárú növényeket csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet a sírokra ültetni.

(3) A temető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni.


8. A sírhelygondozás szabályai


25. § (1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.

(2) A sírhelygondozás során a keletkezett hulladékot nem szabad a sírhely mellett vagy a sírhelyek között tárolni, azt a hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

(3) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, bepiszkítani.

(4) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy más tárgyak épségét.

(5) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm.

(6) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt arra, hogy köztemető esetében az önkormányzat nevében hívja fel a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására.

(7) Amennyiben az érintett a (6) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat nevében a jegyző megszünteti, és intézkedik a költségek megfizettetéséről.

VI. Fejezet


A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a rátemetés, a temető-fenntartási hozzájárulás díja és a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja


9. A temetési hely megváltásának és újraváltásának díja, a rátemetés


26. § A temetési helyek megváltásáért és újraváltásáért díjat kell fizetni.

27. § (1) A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára – az e rendeletben meghatározott használati időre – vonatkozik, mértéke

a) egyes sírhely esetén 28 800 Ft

b) kettős sírhely esetén 40 000 Ft

c) sírbolt esetén:

- kétszemélyes sírbolt: 68 600 Ft

- négyszemélyes sírbolt: 137 200 Ft

- hatszemélyes sírbolt: 274 300 Ft

d) urnafülke és urnasírhely esetén 15 000 Ft

e) urnasírbolt esetén

       - kétszemélyes urnasírbolt: 55 000 Ft

       - négyszemélyes urnasírbolt: 110 000 Ft

f) egyes gyermek sírhely esetén 1 000 Ft

g) csonkolt testrészek és halva született gyermek sírhely esetén 1 000 Ft.

(2) A temetési helyek újraváltási díjának mértéke megegyezik az (1) bekezdésben meghatározott díjakkal.

(3) A temetési helyek újraváltási díjának mértéke, ha az újraváltás nem az első megváltás időtartamának megfelelő, hanem csökkentett időtartamra történik, a teljes újraváltási díj mértékének időarányos része.

(4) A már betemetett

a) egyes sírhelybe a sírhely mélyítése mellett még egy nagykoporsó és egy kiskoporsó (gyermekkoporsó vagy exhumált halott) - díjfizetés ellenében – vagy legfeljebb négy urna rátemethető,

b) gyermeksírba a sír mélyítése mellett még egy 10 éven aluli gyermek koporsója rátemethető,

c) kettős sír egy-egy részébe ugyanolyan mértékben történhet rátemetés, mint az egyes felnőtt sírhelyekbe.

 (5) Rátemetésre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhelytáblát még nem zárták le és ha később betemetett halott részére a 25 éves nyugvási idő biztosítható. Ha emiatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(6) Amennyiben a rendelkezésre jogosult kérésére rátemetés történik, és a meglévő síremlék, vagy sírkeret a sírásást veszélyezteti vagy akadályozza, a síremléket vagy sírkeretet meg kell bontani, amelynek költségeit a rendelkezni jogosult viseli.

28. § (1) A 27. §-ban meghatározott díjak 2017. október 1. napjától érvényesek, és a felülvizsgálatukra a TeTv. 40. § (3) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat határideje e rendelet hatálybalépését követő év december 31. napja, azt követően pedig minden év december 31. napja.


10. A temető-fenntartási hozzájárulás díja


29. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személynek temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie.

(2) A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértékére vonatkozó maximális korlátot a TeTv. 40. § (4) bekezdése rögzíti.

30. § A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke 3 000 Ft, mely 2017. október 1. napjától érvényes.

31. § (1) A temető-fenntartási hozzájárulási díj felülvizsgálatára a 28. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat határideje e rendelet hatálybalépését követő év december 31. napja, azt követően pedig minden év december 31. napja.


11. A létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja


32. § Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi

a) a temetői létesítményeket, valamint

b) a temető üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat

igénybevételi díjat kell fizetnie.

33. § A létesítmények igénybevétele díjának mértéke ravatalozó és /vagy használat esetén 3 000 Ft/alkalom.

34. § (1) A 33. §-ban meghatározott díjak 2017. október 1. napjától érvényesek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjak felülvizsgálatára a 30. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat határideje e rendelet hatálybalépését követő év december 31. napja, azt követően pedig minden év december 31. napja.


VII. Fejezet


A temetési szolgáltatás, a szociális temetés

és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

ellátásának temetői rendje


12. A temetési szolgáltatás rendje


35. § A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a TeTv. 25. § (1)–(2) bekezdését, valamint a TeR. 50. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

36. § (1) A szociális temetés céljára szociális parcellát, temetkezési helyet a Gyöngyöshalász Köztemető elnevezésű (3212 Gyöngyöshalász, 483. hrsz) temetőben kell kijelölni.

(2) A szociális parcella kijelölésével érintett köztemető üzemeltetője köteles ellátni a szociális temetéssel kapcsolatos a TeTv. 16. §-16/A. §-ban meghatározott tevékenységeket.

37. § (1) A települési önkormányzat nevében az eltemettetésre kötelezett szociális temetés lehetőségéről szóló értesítési feladatot a (Polgármesteri/Közös Önkormányzati) jegyző a hivatal közreműködésével köteles ellátni. Az értesítéssel együtt, a gyorsabb ügyintézés céljából megküldi a szociális temetés iránti kérelem nyomtatványt is.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőre ruházza a szociális temetésre való jogosultság megállapításával kapcsolatos feladat- és hatásköreit. A szociális temetés iránti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A döntésről határozatot kell hozni. A szociális temetésre való jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell az eltemettető, és ha vannak a személyes közreműködők jogait és kötelezettségeit. Ez a határozat az alapja a szociális temetés megszervezése érdekében tett intézkedéseknek, kötelezettségvállalásoknak.

(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőre ruházza a szociális temetés megszervezése érdekében a TeR 17/B. §-ban meghatározott feladatok ellátási kötelezettségét, valamint feljogosítja a jegyzőt a szociális temetés során az önkormányzat nevében történő egyéb szervezési, és lebonyolítási feladatok ellátására.

(4) A jegyző, a szociális parcella kijelölésével érintett köztemető üzemeltetője, valamint az eltemettető folyamatos kapcsolatot tart a szociális temetés megszervezése és lebonyolítása érdekében. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed különösen:

a) a temetés megszervezéséhez szükséges okmányok átadás-átvételére,

b) a sírhely meghatározására,

c) a szállítás koordinálására,

d) a temetési kellékek büntetés-végrehajtási szervtől történő átvételére, a temetésig való tárolására, majd a temetésre történő rendelkezésre bocsátására,

e) a személyes közreműködők nyilatkozat tételére, a személyes közreműködők személyében történő változásra,

f) a temetőben a személyes közreműködés keretében végzett egyes tevékenységek, munkavégzés tervezett és tényleges időpontjára,

g) a személyes közreműködők tevékenységének ellenőrzése során tett olyan megállapításra, mely alapján az üzemeltető, illetve az önkormányzat intézkedése indokolt.

(5) A jegyző köteles a szociális temetés megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok nyomon követése érdekében nyilvántartást vezetni.

14. A temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

ellátásának temetői rendje


38. § A temetőben munkáját végző vállalkozó működése során köteles betartani az alábbi szabályokat. A vállalkozó

a) tevékenysége ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását,

b) gondoskodjon arról, hogy a munkavégzése során a szomszédos temetési hely ne sérüljön meg, eredeti állapota ne változzon,

c) a munka ideje alatt a temetési helyek látogatását ne akadályozza.

VIII. Fejezet


Egyéb rendelkezések


39. § A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temető fekvése szerint illetékes jegyző ellenőrzi.

40. § A temetési szertartás időtartama alatt az 1. § (1) bekezdés szerinti temetőt határoló utcák (Kossuth utca, Hunyadi utca, Táncsics utca) temetővel határos útszakaszai lezárásra kerülnek.


IX. Fejezet


Záró rendelkezések


41. § (1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet szociális temetésre vonatkozó 36-37. § -ban meghatározott előírásai 2019. január 1-jén lépnek hatályba.

42. § Hatályát veszti a temetőről és a temetkezésről szóló 13/2008. (V.22.) önkormányzati rendelet.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. szeptember 22.


P.H.


                    Pásztor János                                                                                          dr. Szabó Enikő

                     polgármester                                                                                                  jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. szeptember 22.


P.H.

                                                                                                       dr. Szabó Enikő 

                                                                                                             jegyző

1. melléklet a 13/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelethez


A temetőben biztosítandó helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek1

Helyi tárgyi, infrastrukturális feltétel megnevezése

2

Út

3

Ravatalozó

4

A halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő

5

A temető bekerítése, lehatárolása kerítéssel, élő sövénnyel

6

Vízvételi lehetőség

7

Illemhely

8

Az utak sorfásítása

9

Hulladéktároló2. melléklet a 13/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelethez


A temető nyitva tartási ideje, valamint az üzemeltetését végzők

ügyfélfogadási ideje és helye
A

B

C

D

1

Napok

Nyitvatartási idő

Ügyfélfogadási idő

Ügyfélfogadás helye

2

Hétfő

6:00 – 20:00

8:00 – 17:00

3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.

3

Kedd

6:00 – 20:00

nincs

4

Szerda

6:00 – 20:00

8:00 – 16:00

5

Csütörtök

6:00 – 20:00

8:00 – 12:00

6

Péntek

6:00 – 20:00

8:00 – 12:00

7

Szombat

6:00 – 20:00

nincs


8

Vasárnap

6:00 – 20:00

nincs

3. melléklet a 13/2017. (.IX.22.) önkormányzati rendelethez


A temetési helyek és a sírboltok előírt méretei


1. Az egyes temetési helyek méreteiA

B

C

D

1

Megnevezés

A temetési hely

2

hossza

szélessége

mélysége

3

Egyes (felnőtt) sírhely

210

90

180

4

Egyes (felnőtt) sírhely rátemetés

210

90

240

5

Kettős (felnőtt) sírhely

210

190

240

6

Kettős (felnőtt) sírhely rátemetés

210

190

180

7

Urnasírhely *

80

60

100

8

Egyes gyermek sírhely

180

80

210

9

Csonkolt testrészek és halva született gyermek sírhely

130

60

160* Egy urnasírba legfeljebb 4 db urna helyezhető el.


2. Az egyes sírboltok méreteiA

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Méret

jellege

Sírbolt hely

A sírboltok

maximális

magassága

2

hossza

szélessége

mélysége

3

Kettő koporsóra

Belső

250

150

190

150

4

Külső

300

200

-

5

Négy koporsóra

Belső

250

150

220

150

6

Külső

300

250

-

7

Hat koporsóra

Belső

250

250

250

150

8

Külső

300

300

-
3. Az urnasírbolt méretei


A

B

C

D

Megnevezés

A temetési hely

hossza

szélessége

mélysége

Kétszemélyes urnasírbolt

100

80

100

Négyszemélyes urnasírbolt

100

80

180