Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 28 - 2020. 02. 29

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §  Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbi új 3/B. §-sal egészül ki:


„A Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő Keszthely, Kossuth L. u. 69. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó külön szabályozás


3/B. §


 (1) Az ingatlan helyiségeit a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal pályázati eljáráson kívül jogosult hasznosítani azzal, hogy a bérleti szerződés megkötése és aláírása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) A bérleti díj óradíjban kerül meghatározásra, melynek mértékéről a képviselő-testület határozatban dönt.

(3) A polgármester a képviselő-testület által meghatározott bérleti díj tekintetében csökkentett mértékben méltányossági okokból az egyes kérelmek elbírálásánál eltérhet, így különösen az alábbi esetekben:

a) bérlő közérdekű, oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi jellegű tevékenységére tekintettel,

b) bérlő az a) pont szerinti valamely tevékenységét Keszthelyen látja el,

c) a) pont szerinti valamely tevékenységet végző bérlő keszthelyi székhellyel rendelkezik,

d) bérlő több helyiség bérbevételére köt bérleti szerződést.

(4) Az általános munkarendtől jelentősen eltérő időpont(ok)ban (különösen hétköznap 21 óra után, hétvégén, ünnepnapokon) történő bérbevételi igény, továbbá a (3) bekezdés alá nem tartozó bérlő egyéb jellegű célú kérelme esetén a polgármester jogosult a bérleti díjat a képviselő-testület által megállapított összeghez képest emelt összegben meghatározni.”


2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az „Igazgatási Osztálya” megnevezés helyébe „Önkormányzati és Igazgatási Osztálya” megnevezés lép.


3. § A Rendelet „Bérbeadói jogok és kötelezettségek hatásköri megosztása” elnevezésű 1. sz. mellékletének 1. pontja az alábbi új l) alponttal egészül ki:


A polgármester az önkormányzat, mint bérbeadó jogkörében:

….

„l) a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő, Keszthely, Kossuth L. u. 69. sz. alatti ingatlan esetében dönt a bérlő személyéről, a bérleti szerződés időtartamáról, a bérleti díj kedvezményes, csökkentett összegű vagy emelt összegben történő megállapításáról.”


4. § Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet – a polgármesterre átruházott hatáskörök – II. pontja az alábbi új j.) ponttal egészül ki:

„…

„j) a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő, Keszthely, Kossuth L. u. 69. sz. alatti ingatlan esetében dönt a bérlő személyéről, a bérleti szerződés időtartamáról, a bérleti díj kedvezményes, csökkentett összegű vagy emelt összegben történő megállapításáról.”


5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
            Nagy Bálint                                                                          Dr. Gábor Hajnalka

            polgármester                                                                                     jegyző