Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (X.12.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

Hatályos: 2011. 10. 12

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer szabályait megállapító 51/2007.(III.26.) Korm.rend.-hez csatlakozva Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:


1. §.

A rendelet célja, hogy szabályozza a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és főiskolai hallgatók részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben nyújtható támogatásokra való jogosultság feltételeinek, a támogatások igénylésének és odaítélésének rendjét.

2. §.

A rendelet alapján ösztöndíjban részesíthetők a kérelem benyújtása idején Gyöngyöshalász községben állandó lakcímmel rendelkező, és a Korm rendeletben leírt képzési formákban résztvevő hallgatók.

Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei


3. §

(1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a hallgatót, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az elbírálás időpontjában érvényes öregségi nyugdíjminimum összegének másfélszeresét.


(2) A fellebbezési eljárásban kivételes méltányosságból szociálisan rászorulónak minősíthető az a hallgató is, aki egyedül élő, vagy 2 fős háztartásban él, és az egy főre jutó jövedelme legfeljebb 10 %-kal haladja meg az (1) bekezdés szerinti értéke.


(3) Nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt, aki, illetve akinek a családja az állandó lakcímként bejelentett lakáson kívül más lakható ingatlannal és vagyonnal rendelkezik.

4. §

Az anyagi rászorultság mellett az eljárásban vizsgálni kell, és az elbírálás során figyelembe kell venni a hallgatók családi körülményeiből adódó szociálisan hátrányos helyzetet is.

5. §

A 3–szor 10 hónapra megállapított, „B” típusú ösztöndíjra való jogosultság feltételeit az önkormányzat évente, az új pályázatok elbírálásával egyidejűleg felülvizsgálja. Megszünteti az ösztöndíj folyósítását, ha a 3. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn.

Az ösztöndíj igénylésének szabályai

6. §

A pályázók a jelen rendelet mellékletét képező pályázati kiírások alapján az „A” vagy a „B” típusú pályázatot nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz a megfelelő pályázati űrlapon.

7. §

(1) Hiányosan kitöltött, vagy a szükséges mellékleteket nem tartalmazó pályázatok esetén a Polgármesteri Hivatal 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a hallgatót.


(2) Amennyiben a hallgató a kért adatot, iratot határidőben nem pótolja, a pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

A pályázatok elbírálásának szabályai

8. §


(1) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, döntését  a Humán ellátások Bizottsága javaslata alapján hozza meg.


(2) A pályázat eredménye nyilvános, a döntést az önkormányzati hirdetőtáblára ki kell függeszteni, valamint - az indokolással együtt - a pályázót határozatban kell értesíteni.

10. §

(1) A döntés ellen a hallgató, a kifüggesztést követő 8 napon belül fellebbezést nyújthat be.


(2) A fellebbezéseket elbíráló, 3 tagú bizottság tagjai:

 • A polgármester, az alpolgármester, valamint
  • a Humán ellátások Bizottság elnöke.

11. §

(1) A fellebbezési eljárás során további, szociális rászorultságot indokoló körülmények vizsgálhatók.

Ilyenek:

   

 1. a pályázó tanulmányait terhelő többletkiadások,
 2. a jövedelmeknek a benyújtást követő csökkenése,
 3. ha a családban több - felsőfokú tanulmányokat folytató - nappali tagozatos hallgató él,
 4. a családban rokkantnak, vagy súlyos fogyatékosnak nem minősülő, de igazoltan tartósan beteg személy él.

(2) A bíráló bizottság a hallgató pontszámait az (1) bekezdésben foglaltak szerint további 1-1 ponttal csökkentheti, illetve érdemben elbírálja a 3. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján fellebbezést benyújtó hallgató pályázatát, és dönt az ösztöndíj odaítéléséről, vagy a fellebbezés elutasításáról.

(3) A fellebbezéseket elbíráló bizottság a döntését a 7. §. (2) bekezdésében leírt módon nyilvánosságra hozza, illetve közli a fellebbezővel.

(4) A bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

12. §

Az ösztöndíjak hallgatónkénti összegének megállapítása az önkormányzat költségvetésében szereplő keretösszeg erejéig a Korm. rendeletben rögzített összeghatárok figyelembevételével történik mindkét pályázati típus esetén egységesen.

13. §

Aki a pályázatban valótlan adatokat közöl, vagy valótlan tartalmú igazolásokat csatol, illetve az ösztöndíjat ezek alapján jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a pályázati rendszerből kizárható és köteles a támogatást visszafizetni.

14. §

Annak a hallgatónak az ösztöndíját, aki az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik, - a következő tanulmányi félévtől - meg kell szüntetni.

Értelmező rendelkezések

15. §


A rendelet alkalmazásában:

 1. jövedelemnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint az Szja. törvényben elismert költséggel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül.

Nem jövedelem a temetési segély, az átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők nevelési díja és ellátmánya, az anyasági támogatás, a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka, és a fogyatékossági ellátás, valamint a tanulmányok alapján kapott ösztöndíj,

 1. család az egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók,
 2. egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,
 3. szociálisan hátrányos helyzetű az a hallgató, aki(nek):
 • árva, vagy félárva,
 • szülője, eltartója munkanélküli, vagy nyugdíjas,
 • gyermeke van,
 • családjában az eltartottak száma három, vagy annál több,
 • szülője, eltartója gyermekét egyedül neveli,
 • családjában súlyos fogyatékos, vagy rokkant személy él,
 • állandó lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
 • nem részesül kollégiumi ellátásban
 1. súlyosan fogyatékosnak, vagy rokkantnak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette
 2.  Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, gépi meghajtású termelő-és munkaeszközt, vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
 • külön – külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének huszonötszörösét, vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét

     meghaladja,  és  amelynek  hasznosítása nem  veszélyezteti  a  vagyonnal  rendelkező  megélhetésének  feltételeit.  Nem  tekinthető  vagyonnak  az  az  ingatlan,  amelyben  a szülő  vagy a tartásra  köteles más törvényes  képviselő  életvitelszerűen  lakik,  továbbá  a  mozgáskorlátozottságra  tekintettel  fenntartott  gépjármű.

h) „A” típusú ösztöndíj: Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónaptól, de legkésőbb  a felsőoktatási intézményhez átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik  az  intézményi  ösztöndíjrész  kifizetésével  együtt.

i)   „B” típusú ösztöndíj: Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az  ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, akkor az ösztöndíj folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíjfizetéstől  kezdve.

Záró rendelkezések

16. §


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évben kiírt pályázatok elbírálásánál kell először alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyöshalász község jegyzője gondoskodik.Gyöngyöshalász, 2011. október 10.


            Szabó Ferenc                                                            Dr. Simon Petra

             polgármester                                                                    jegyzőZáradék:

A rendelete kihirdetve: 2011. október 12. napján


                                   Dr. Simon Petra

                                          jegyző