Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről

Hatályos: 2019. 12. 16

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. § (1) bekezdése, 57. § (1) bekezdés c) pontja, 62. §-a, továbbá 116. §-a, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 147. § (1) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről, a térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések


1. § Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Szent Anna téri Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) konyhája biztosítja Gyöngyöshalász településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá ellátja a szociális étkeztetéssel és a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

2. § Az Óvoda konyhája szabad kapacitása erejéig vendégétkezést is jogosult biztosítani.

2. Gyermekétkeztetés


3. §  (1) A gyermekétkeztetésért intézményi térítési díjat kell fizetni. Gyermekétkeztetés az óvodai ellátás, az iskolai menza és a napközi.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

(3) A gyermekétkeztetés egy ellátottra jutó napi normáját (nyersanyagköltségét) e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az intézményi térítési díj a (2) és (3) bekezdésben foglalt összeg, növelve az általános forgalmi adóval.

(5) A személyi térítési díjat az intézményvezető a (4) bekezdés szerinti napi összeg, az igénybe vett étkezések száma, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által megjelölt normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg.

(6) A térítési díjat minden hónap 10. napjáig kell készpénzben megfizetni az Óvoda élelmezésvezetőjénél.

3. Felnőtt étkeztetés


4. § (1) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségnek (rezsi költség) az egy ellátottra jutó napi összege.

(2) A térítési díj az (1) bekezdésben foglalt összeg, növelve az általános forgalmi adóval. A térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

(3) A felnőtt étkeztetés egy ellátottra jutó nyersanyagköltségét és a térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A felnőtt étkezés keretében a konyha:

a.   munkahelyi étkezést

b.   szociális étkezést

c.   vendég étkezést biztosít.


5. § (1) Az önkormányzat a főfoglalkozású alkalmazottai részére munkahelyi étkeztetést biztosít.

(2) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint az önkormányzati intézmények dolgozóit étkezési támogatás illeti meg.

(3)[1][2] Az étkezési támogatás mértéke:

  • természetbeni étkezés esetén: megegyezik az adott hónapban az igénybe vett étkezések számával, legfeljebb azonban az adott hónap munkanapjai számával. A támogatás mértékének alapját a vendégétkezés mindenkori díja képezi.

 (4) Szabadság és egyéb (munkavégzési kötelezettséggel nem járó) távollét esetén – amennyiben az meghaladja a havi 10 munkanapot – a támogatás (3) bekezdésben rögzített mértékét 50 %-kal csökkenteni kell.

(5) Az étkezési hozzájárulás a munkavégzési kötelezettséggel nem járó egész havi távollét esetén nem jár.

(6)[3]

6. § (1) Szociális étkezésre az igénylő a mindenkor hatályos helyi szociális rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén jogosult.

(2) A szociális étkezők személyi térítési díjának alapja a 4. § (2) bekezdésében meghatározott összeg, mely térítési díjakat e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.  

(3) A személyi térítési díj összege az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelemtől függ, a térítési díj mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Azon személyek, akik nem Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dolgozói és nem is önkormányzati alkalmazottak, továbbá nem jogosultak szociális étkeztetésre sem, vendégétkeztetést igényelhetnek.

(2) A vendégétkezők e rendelet 1. mellékletében szabályozott térítési díj ellenében igényelhetnek ebédet.

(3) A (2) bekezdésben foglalt térítési díj összegéből a nyugdíjas dolgozók 15 %-os kedvezményben részesülnek.

(4)[4] Mentesül a (2) bekezdésben foglalt térítési díj összegének megfizetése alól az, aki „GYÖNGYÖSHALÁSZÉRT” kitüntetéssel vagy „GYÖNGYÖSHALÁSZ DÍSZPOLGÁRA” címmel rendelkezik.

8. §[5] (1) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

(2)[6] A rendelet 7. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell az e rendelet hatálybalépését megelőzően kitüntetettek vagy címben részesített személyekre is.

(3)[7]  A rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltakat 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


                      Pásztor János sk.                                         dr. Szabó Enikő sk.

                        polgármester                                                         jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. december 16. napján.

dr. Szabó Enikő sk.

jegyző


A 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2017. február 15. napján.

dr. Szabó Enikő sk.

jegyző


Az 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2018. szeptember 21. napján.


dr. Szabó Enikő sk.

jegyzőAz 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Záradék:

A rendelet kihirdetve 2019.  január 31. napján.dr. Szabó Enikő

jegyző


1. melléklet a 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez


Intézményi étkezés

Étkezés jellege

Térítési díj

Élelmezési nyersanyag költség egy ellátottra jutó összege (Ft)

Rezsi

költség egy ellátottra jutó összege (Ft)

ÁFA összege (Ft)

ÁFA-val növelt térítési díj (Ft)

Fizetendő összeg kerekítve (Ft)

Szent Anna téri Óvoda

Tízórai

48


12,96

60,96

60

Ebéd

220


59,40

279,40

280

Uzsonna

46


12,42

58,42

60

Teljes ellátás

314


84,78

398,78

400

Széchenyi István Általános Iskola

Tízórai

62


16,74

78,74

80

Ebéd

278


75,06

353,06

355

Uzsonna

62


16,74

78,74

80

Teljes ellátás

402


108,54

510,54

510

Munkahelyi vendéglátás

Természetbeni étkezés. (élelmiszerrel közvetlenül foglalkozók)

Ebéd


Ebéd + tízórai vagy uzsonna


Felnőtt étkezés/vendég ebéd külső étkezők

Ebéd

349

185

144,18

678,18

680

2. melléklet a 20/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez1. Szociális étkezés térítési díja:Térítési kategória


A szociális étkezés térítési díja (Ft/ebéd)

ÁFA-val együtt

Étkeztetés: 1 ebéd

445
2. Házhozszállítás díja:

a) Szociális étkeztetés jogosultak részére, akiknek esetében orvosi igazolás indokolja a házhozszállítást: ingyenes.

b) Egyéb esetben: bruttó 105,- Ft.


[1]

Módosította a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[2]

Módosította az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[4]

Beiktatta az 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a

[5]

Módosította az 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[6]

Beiktatta az 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a

[7]

Beiktatta az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a