Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 11. 28

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet célja, hogy Gyöngyöshalász község polgárainak és közösségeinek művelődési érdekeit és kulturális szükségletei figyelembevételével meghatározza a helyi önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és mértékét.


(2) Célja továbbá, hogy támogassa a településen közművelődési, kulturális célú, hasznos szabadidő-eltöltést szolgáló közösségek létrehozását, így biztosítva a kulturális örökség megismerését, a hagyományok ápolását és a közösség építését.


(3) E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési intézményekre, közösségi színterekre annak fenntartójára, működtetőire, alkalmazottaira, az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása


2. §


 1. Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei

figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:


 1. művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínbiztosítása,
 2. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 3. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 4. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 5. kulturális alapú gazdaságfejlesztés.


 1. E rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatások biztosítása érdekében „A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről” szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben részletezett szakmai feladatok láthatók el.

A közművelődési feladatellátás szervezeti formája, módja


3. §


 1. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt, közösségi színteret biztosít, mely mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető.


 1. A közművelődési intézmény


 1. típusa: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
 2. címe: 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 11.


 1. Közösségi színtér


 1. típusa: fedett, nyitott fix színpad
 2. címe: 3212 Gyöngyöshalász, Fő úti rendezvénytér


 1. Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési szervként Működő Gyöngyöshalászi Általános Művelődési Központ (3212 Gyöngyöshalász, Fő út 11.) szervezeti egységével látja el.


 1. Az Önkormányzat e rendelete a közművelődési feladatellátásra, az intézmény működtetésére közművelődési megállapodást köthet, az 1997. évi CXL. törvény 79. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79. § (2) - (4) bekezdésben előírt kötelezettségeket.


 1. Az Önkormányzat évente a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb a március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésén fogadja el.

Közművelődési tevékenység finanszírozása

4. §


 1. Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja az intézmény működéséhez szükséges szervezeti, személyi, szakképesítési és tárgyi feltételeket. Az intézmény éves költségvetésében az ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.


 1. Az önkormányzat közművelődési feladait költségvetéséből finanszírozza, amelyek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázati úton elnyert támogatások.


 1. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázathoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.


 1. Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetősége szerint – elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények finanszírozására.

Együttműködés


5. §


Az önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátása során együttműködésre törekszik:


 1. a közművelődési intézményben működő könyvtárral,


 1. a művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel,


 1.   a civil szervezetekkel, alapítványokkal,


 1. köznevelési intézményekkel, különösen a településen működő óvodával,


 1. a településen működő egyházközöségekkel,


 1. a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, más önkormányzatokkal.

Záró rendelkezések


6. §


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba


Gyöngyöshalász, 2020. november 26Pásztor János                                                             Labanczné Laki Andrea

 polgármester                                                                      mb. jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve 2020. november 27. napján.

                                                                                               Labanczné Laki Andrea

                                                                                                        mb. jegyző