Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról

Hatályos: 2018. 02. 17

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre.

(2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum.

(3) A Kerekasztal tagjai:

a) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat polgármestere (akadályozatása esetén: alpolgármester)

b) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális Bizottságának elnöke

c) háziorvos

d) védőnő

e) intézményvezetők (Széchenyi István Általános Iskola, Szent Anna téri Óvoda),

f) Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője,

g) Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője,

h) Gyöngyöshalász Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője.

(4) A Kerekasztal ülését a polgármester vezeti, aki egyben a Kerekasztal elnöke is. A polgármester akadályoztatása esetén feladatait az alpolgármester látja el.  

(5) A Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a tanácskozásról készült jegyzőkönyv vezetéséről a jegyző gondoskodik. 

2. § (1) A Kerekasztal feladata a Szolgáltatástervezési Koncepció (a továbbiakban: a Koncepció) képviselő-testületi elfogadását követően, az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(2) A Kerekasztal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében megvizsgálja

a) az egyes ellátotti csoportok helyzetének változásait a Koncepcióban meghatározott feladatok teljesülését,

b) a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott döntések megvalósulását, valamint

c) a Koncepcióban kitűzött és elért eredményeket.

(3) A Kerekasztal a Koncepció tartalmának kétévenkénti felülvizsgálata érdekében előzetes egyeztetési, véleményeztetési eljárást folytat le. 

3. § (1) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. A Kerekasztal ülései nyilvánosak.

(2) A Kerekasztal ülésén a tagok határozati formában döntenek. A Kerekasztal határozatképes, ha legalább a tagok fele jelen van. Az érvényes határozathoz a jelen lévő tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

(3) A Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg, a működésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(4) A Kerekasztal minden évben az előző évben végzett tevékenységéről, valamint kétévente a Koncepció felülvizsgálata keretében a meghatározott feladatok végrehajtásáról, és az elvégzett tevékenységéről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

4.      Záró rendelkezések


4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2018. február 16.


P.H.


Pásztor János 

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző 

                                                                                          

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2018. február 16.

P.H.

   dr. Szabó Enikő

  jegyző