Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Hatályos: 2016. 03. 26

Gyöngyöshalász község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Gyöngyöshalász község közigazgatási területén folytatott vendéglátó üzletekre, és az azt üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom

b) vendéglátás: a Kertv.  2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység

c) vendéglátó üzlet: olyan üzlet, amelyben az üzemeltető a Kertv. 2. § 30. pontja szerinti tevékenységet végzi

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje


3. § (1) A vendéglátó üzletek

  • hétfőtől csütörtökig: 06.00 órától 22.00 óráig,
  • pénteken és szombaton: 06.00 órától 24.00 óráig,
  • vasárnap: 06.00 órától 22.00 óráig

– a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra vendéglátó üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.

4. Eseti nyitvatartási engedély

4. § (1) Eseti nyitvatartási engedély kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi ünnep, bál stb.) tartása céljából.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet a polgármesternél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. nap 16 órájáig.

(3) A kérelemhez csatolni kell az érintett vendéglátó üzlet 25 méteres körzetében lévő ingatlantulajdonosok legalább 75%-ának, (külterületen lévő vendéglátó üzlet esetén az ingatlannal közvetlenül szomszédos valamennyi ingatlan tulajdonosának) az írásbeli hozzájárulását az eseti jellegű nyitva tartáshoz.

5. § (1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést a polgármester hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Nem adható eseti nyitvatartási engedély, ha a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül

a) a vendéglátó üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működésével kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult,

b) a vendéglátó üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre került sor,

c) az üzemeltetővel szemben a vendéglátó üzlet működésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt jogerősen közigazgatási bírság kiszabására került sor.

6. § (1) Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező  illetéket köteles fizetni. Az illeték összege 3000 Ft, amelyet illetékbélyegben kell megfizetni.

(3) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 5 munkanap.

5. Záró rendelkezések


7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.


Gyöngyöshalász, 2016. március 25.


                          Pásztor János                                              dr. Szabó Enikő

                           polgármester                                                     jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve 2016. március 25. napján.


dr. Szabó Enikő

jegyző