Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről

Hatályos: 2017. 12. 16

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdése és 88. § (4) bekezdése alapján hulladékgazdálkodás helyi rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat illetékességi területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék Tv.) 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:

a) a szilárd települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra,

b) a közterület tisztán tartására.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. biohulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti hulladék,

2. elkülönített gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti gyűjtés,

3. elkülönítetten gyűjtött hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti hulladék,

4. építési-bontási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 10. pontja szerinti hulladék,

5. gyűjtés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti folyamat;

6. gyűjtő: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja szerinti gazdálkodó szervezet,

7. gyűjtőhely: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti hely;

8. háztartási hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti hulladék,

9. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 22. pontja szerinti hulladék;

10. hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék,

11. hulladékgazdálkodás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti tevékenység,

12. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerinti szolgáltatás,

13. Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 27a. pontja szerinti feladat,

14. hulladéktípus: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerinti hulladéktípus,

15. ingatlanhasználó: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint meghatározottak

16. kezelés: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti folyamat,

17. közszolgáltatási terület: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 36a. pontja szerinti terület,

18. közszolgáltató: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerinti közszolgáltató,

19. lomhulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 39. pontja szerinti hulladék,

20. szállítás: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 41. pontja szerinti mozgatás,

21. települési hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 43. pontja szerinti hulladék,

22. vegyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti hulladék,

23. veszélyes hulladék: a Hulladék Tv. 2. § (1) bekezdés 48. pontja szerinti hulladék,

24. nagydarabos hulladék: a 16/2002. (IV. 10. Eüm. rendelet 2. § a) pontja szerinti hulladék.

2. A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma, a közszolgáltatási terület határai


3. § A hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma kiterjed:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak önkormányzati rendeletben történő meghatározására,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kiválasztására,

c) a közszolgáltatási szerződés megkötésére.

4. § (1) A közszolgáltatási terület határa az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben meghatározottakkal összhangban kerül meghatározásra.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során a közszolgáltatási terület határa Gyöngyöshalász közigazgatási határa.

3. A közszolgáltató


5. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közfeladatot a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláson keresztül látja el. Gyöngyöshalász közigazgatási területén az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár utca 19.) hulladékgazdálkodási közszolgáltató /továbbiakban közszolgáltató/ végzi.

(2) A Közszolgáltató által igénybe vett alvállalkozók:

  1. NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.)
  2. PEVIK Nonprofit Kft. (3250 Pétervására, Tisztisor u. 29.)
  3. Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (3300 Eger, Homok utca 26.)

4. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei,
az elkülönített hulladék gyűjtése, valamint a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei


4.1. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásnak rendje és módja


6. § (1) A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása írásban rögzített, legfeljebb 10 évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján történik. Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén is újabb szerződéskötéssel gondoskodik arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a településen folyamatosan biztosítva legyen.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt 15 nappal a közszolgáltató legalább a honlapján, és hirdetmény formájában tájékoztatást nyújt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében a Közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti szerződéses jogviszonyt a közszolgáltatás rendelkezésre állásának és az ingatlan használatának ténye hozza létre.

7. § (1) A települési hulladékok közül a háztartási hulladéknak, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő hulladékból a vegyes hulladék /továbbiakban vegyes hulladék/ szállítása hetente egy alkalommal, szerdai napon történik.

(2) A vegyes hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el és a gyűjtőedényt az általa használt ingatlan elé a közterületre kihelyezi.

(3) Az alkalmazható gyűjtőedények

a) 60 literes hulladék gyűjtőedényzet,

b) 120 literes hulladék gyűjtőedényzet,

c) a közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák.

8. § (1) A települési hulladékok közül az elkülönítetten gyűjtött hulladék - bele nem értve a zöldhulladékot – szállítása legalább havonta egy alkalommal történik. A zöldhulladék szállítása az Országos Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Tervben vagy más, a zöldhulladék gyűjtésére és kezelésére irányadó magasabb szintű jogszabályban meghatározottak szerinti gyakorisággal, a hulladéknaptárban meghatározott időpontban történik. A zöldhulladék gyűjtésének konkrét időpontjáról és a gyűjtés feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználókat és az önkormányzatot köteles előzetesen értesíteni. A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtéshez szükséges edényzetet, lebomló zsákot igény esetén – értékesítés, vagy bérlet formájában – köteles rendelkezésre bocsátani. A zöldhulladék gyűjtésének és szállításának díját a közszolgáltatási díj tartalmazza.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedénybe, hulladékgyűjtő zsákba helyezi el és a gyűjtőedényt, hulladékgyűjtő zsákot az általa használt ingatlan elé a közterületre kihelyezi.

 (3) Az alkalmazható gyűjtőedények a hulladék típusonként megkülönböztetett a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő zsákok, vagy erre a célra rendszeresített edények.

9. § (1) A települési hulladékok közül a lomhulladék szállítása évente egy alkalommal történik. A lomelszállítás időpontját az érintett településrészek utca megjelölésével a közszolgáltató tájékoztatója, hirdetménye határozza meg.

(2) Az a lomhulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a szállítás érdekében a közterületre kihelyez.

(3) A lomhulladékként sem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs hulladék, gépjármű roncs, veszélyes hulladék, vegyes hulladék, valamint elkülönítetten gyűjthető hulladék.

10. § (1) Ha a közszolgáltató a szállítási feladatát a meghatározott szállítási napon nem tudja teljesíteni, e tényről a honlapján és hirdetményi úton értesíti az ingatlanhasználókat.

(2) Az elmaradt szállítást a közszolgáltató a szállítást akadályozó tényező megszűnését követő legkésőbb 48 órán belül elvégzi.

4.2. Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11. § A közszolgáltató kötelessége, hogy:

a) a közszolgálati szerződés szerint gondoskodjon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról,

b) a hulladék gyűjtőedényzet ürítésének gondos elvégzése,

c) ha a szerződésben vállalta, az ingatlanhasználó bejelentését követő 15 napon belül biztosítsa az ingatlanhasználó által igényelt űrtartalmú gyűjtőedényzetet, ide értve az űrtartalom változás miatti igényt is,

d) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a nem megfelelő ürítés során történt, gondoskodjon az edényzet saját költségén történő megjavításáról, ha az nem lehetséges cseréléséről,

e) amennyiben a közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során elhasználódik, saját költségén másik gyűjtőedényzetet biztosítson,

f) a honlapján közzétett módon lehetőséget adjon hulladékgyűjtő zsák beszerzésére,

g) évente a 9. § (1) bekezdésben meghatározott alkalommal gondoskodjon a lomtalanítás házhoz menő megszervezéséről és a lom elszállításáról,

h) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a 8. § szerint biztosítsa,

i) elvégezze a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése szerinti feladatokat, így:

ia) hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése, karbantartása

ib) a hulladék begyűjtése, szállítás során a közterületen okozott szennyezés megszüntetése,

j) köteles honlapot üzemeltetni, és azon a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyezni,

k) az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztassa.

12. § A közszolgáltató joga, hogy:

a) amennyiben a vegyes hulladék gyűjtő edénybe veszélyes hulladék került elhelyezésre, vagy a folyékony hulladék elhelyezése miatt a gyűjtőedénybe befagyás, vagy egyéb okokból a hulladék nem üríthető, megtagadja a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a gyűjtőzsák elszállítását,

b) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja.

4.3. Az ingatlanhasználó jogai kötelezettségei


13. § Az ingatlanhasználó kötelessége, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye (nem mentesít a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételi kötelezettség alól az, ha az ingatlanhasználó a szolgáltatást nem, vagy csak részben kívánja igénybe venni),

b) amennyiben ingatlanhasználó váltás történik, vagy új ingatlan esetében ingatlanhasználat kezdődik, a változást követő 15 napon belül írásban bejelentse a közszolgáltatónak,

c) a közszolgáltató által bérbe adott hulladékgyűjtő edényzet átvételét aláírásával igazolja,

d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a figyelembe vételével

da) gyűjtse a hulladékot,

db) a gyűjtőedényt az ingatlanán, vagy közterület-használati engedély birtokában közterületen tárolja,

dc) a gyűjtőedényt ürítés céljából szállítási napokon a közterületre kihelyezze úgy, hogy az a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen legyen, ugyanakkor a közlekedést ne akadályozza,

dd) a hulladék gyűjtésével, - illetve saját szállítással - kapcsolatos biztonsági követelményeket betartsa, a környezetet ne veszélyeztesse, szennyezze, károsítsa, megakadályozza a hulladék kiszóródását,

e) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (1), (2), (4) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdésében meghatározott előírásokat betartsa, ennek figyelembe vételével:

ea) zárható edényzetben gyűjtse a hulladékot,

eb) a gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

ec) a hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén a terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodjon,

f) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó vegyes hulladékot a vegyes hulladékot gyűjtőzsákban gyűjtse, és a hulladékgyűjtő zsákért a szolgáltató által meghatározott díjat megfizesse, elszállítás céljából a gyűjtőzsákot bekötve helyezze ki a közterületre,

g) gondoskodjon arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edénybe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, és a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon,

h) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját megfizesse,

i) hogy gondoskodjon arról, hogy a saját tulajdonában lévő hulladék gyűjtőedényzet alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra és a Közszolgáltató szállító járművével történő ürítésre.

14. § Az ingatlanhasználó joga, hogy:

a) amennyiben beépített ingatlan használója, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye,

b) jelezze a hulladék gyűjtőedényzet bérlési szándékát a közszolgáltatónál,

c) a vegyes hulladék gyűjtőedényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot hulladék gyűjtőzsákban a gyűjtőedényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,

d) az ingatlanon képződő háztartási, és háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a gyűjtőedényt - közterület-használati engedély nélkül - a szállítás napját megelőző 18.00 órától a szállítás napjának 20.00 órájáig ürítés céljából a közterületen tárolja,

e) éljen a közszolgáltató 8. §-ában meghatározott hulladék fajták elkülönített gyűjtési, és elszállítási lehetőségével,

f) az ürítésre kihelyezett hulladék gyűjtőedényzetből a hulladékot, illetve a hulladék gyűjtő zsák a szállításra megjelölt napokon az ingatlana elől elszállításra kerüljön,

g) amennyiben a gyűjtőedényzet megrongálódása a közszolgáltató által végzett nem megfelelő ürítés során történt kérje az edényzet - 15 napon belüli - közszolgáltató költségén történő megjavítását, ha az nem lehetséges cseréjét,

h) kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás időleges szüneteltetését,

i) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.

4.4. A hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok


15. § Az ingatlanhasználó a háztartásában keletkező veszélyes hulladékot, illetve a közszolgáltatás keretében rendszeresen átadott mennyiségen felül keletkező nem veszélyes hulladékot elkülönítve elszállíthatja és a gyűjtőedényben elhelyezheti, illetve a jogosultnak átadhatja a közszolgáltató által a Gyöngyös, Kenyérgyár utca 19. szám (3970/9. hrsz.) alatt üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban.

16. § (1) A veszélyes hulladékok kizárólag a 15. § szerinti hulladékgyűjtő udvarban adhatók le, azokat tilos a hulladékgyűjtő edénybe helyezni.

(2) A hulladékudvarban leadható hulladékok fajtájáról, a leadás feltételeiről, a fizetendő díjról, az udvar egyéb működési feltételeiről a közszolgáltató a honlapján, illetve a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni a közszolgáltatást igénybe vevőket. 

4.5. A hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés tartalmi elemei


17. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Hulladék Tv. 34. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott tartalmi követelményeket.

(2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni.

(3) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell, hogy a közszolgáltató szerv részére a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásáért szolgáltatási díjat a koordináló szerv fizet.

5. A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének módja és feltételei


18. § (1) A hulladékgazdálkodási  közfeladat keretében biztosított közszolgáltatáson belül:

a) a vegyes hulladék szállítási szolgáltatás igénybe vétele folyamatosan kötelező,

b) az a) pontba nem tartozó szállítási szolgáltatás, és hulladék elhelyezési lehetőség igénybevétele nem kötelező.

(2) Az egyes hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat e rendeletben, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon lehet igénybe venni.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról az ingatlantulajdonost - a változást bekövetkezte előtt legalább 15 nappal - legalább a honlapján történő közzététellel, illetve a településen kihelyezett hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

6. Az ingatlanhasználót terhelő díjfizetési kötelezettség, megfizetésének rendje,
az esetleges kedvezmények


19. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben kerül megállapításra. A díj megállapításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

(2) Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem biztosít.

20. § (1) Díj megfizetési kötelezettség tekintetében a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv által kiállított számla alapján fizeti meg. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza.

21. § (1) A közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket a koordináló szerv kezeli.

(2) A díjhátralékok behajtására a Hulladék Tv. 52. §-ban meghatározottak szerint kerül sor.

7. A hulladékgazdálkodási közfeladat igénybevételének szüneteltetése,
az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


22. § (1) Az üdülőingatlanok, illetve az időlegesen használt ingatlanok (továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlanok) esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nem kell igénybe abban az időszakban, amikor az ingatlant senki nem használja.

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak.

(4) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

23. § (2) Azon ingatlanhasználók esetében, akik a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését kérték, azonban a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó, szabványos hulladékgyűjtő edényben hulladék kerül kihelyezésre az ingatlan elé, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj kiszámlázása mellett.

8. A közterület tisztán tartása


24. § Az ingatlan használó köteles a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ában foglalt előírásokat betartani.

9. Záró rendelkezések


25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. december 15.

P.H.


Pásztor János

dr. Szabó Enikő

polgármester

jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gyöngyöshalász, 2017. december 15.

P.H.

   dr. Szabó Enikő

       jegyző