Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről

Hatályos: 2020. 04. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről

2020.04.01.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) és (6) bekezdéseire, a 4. § (2) bekezdésére és a 22. § (1) bekezdésére a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a település közterületi rendjének és tisztaságának hatékonyabb védelme, amelyről Gyöngyöshalász Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül foglalkoztatott közterület-felügyelő útján gondoskodik.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöshalász község közigazgatási területén belül lévő közterületekre, az önkormányzati intézményekre, az önkormányzat tulajdonában, illetve használatában lévő vagyontárgyakra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása során:

a) közterület: A közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

b) közterületi rend: A közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása.

c) feltartóztatás: A felügyelőnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történő felszólításnak nem engedelmeskedik, valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, illetőleg a feltartóztatott jármű vezetőjét az intézkedés idejére vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza.

II. Fejezet

A közterület-felügyelet ellátása

4. A közterület-felügyelet jogállása

4. § (1) A közterület-felügyelet elnevezése: Gyöngyöshalászi Közterület-felügyelet.

(2) A Közterület-felügyelet a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működik.

(3) A Közterület-felügyelet hivatalon belüli jogállását és a szervezeti struktúrában elfoglalt helyét a Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

5. A közterület-felügyelet feladatai

5. § (1) A közterület-felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban és e rendeletben előírt feladatokat.

(2) A közterület-felügyelet feladatait Gyöngyöshalász község illetékességi területén látja el.

(3) A közterület-felügyelet feladatai:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálásra;

c) közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében;

d) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

f) a közterület-felügyelet a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet a képviselő-testület rendelkezésére lezárja, megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartózkodókat távozásra szólítja fel;

g) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, így különösen Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzésében;

h) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásban;

i) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése);

j) a parkolóhelyekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése;

k) a piacok és vásárok rendjére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése.

(4) A közterület-felügyelet feladatainak ellátása érdekében a közterület-felügyelő jogosult, illetve köteles a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközéről szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendelet szerint eljárni.

6. A közterület-felügyelet együttműködési kötelezettsége

6. § (1) A közterület-felügyelet feladatai ellátása érdekében megállapodás szerint együttműködik

a) a rendőrséggel

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal

d) egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a polgárőrség helyi szervezetével, a helyi adóhatósággal.

(2) A közterület-felügyelő köteles együttműködni a képviselőkkel, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársaival. A közterület-felügyelő évente egyszer írásos beszámolót készít a képviselő-testület részére.

7. A közterület-felügyelők egyenruha ellátásról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról

7. § (1) A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.

(2) A közterület-felügyelő feladatát országosan egységes egyenruhában teljesíti.

(3) A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A közterület-felügyelő a település jelképét az egyenruha bal felső karján viseli.

(4) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, amellyel intézkedés előtt magát igazolni köteles.

(5) A szolgálati igazolvány tartalmazza a felügyelő arcfényképét, nevét, a munkáltató szerv megnevezését és címét, továbbá a felügyelői jelvény sorszámát.

8. A közterület-felügyelet feladatai végrehajtásának eszközei

8. § (1) A közterület-felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét veszélyeztető, vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot alkalmazhat. A testi erő alkalmazása során felhasználhatók önvédelmi fogások is.

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt eszközök alkalmazása támadásra, illetve védekezésre képtelen állapotban lévő személlyel és terhes nővel szemben.

(3) A testi erő, a könnygázszóró palack alkalmazását, az intézkedést követően haladéktalanul jelenteni kell a jegyző útján a Rendőrkapitányságnak.

9. A közterület-felügyelet intézkedési jogköre

9. § (1) A közterület-felügyelő a feladatait az önkormányzat illetékességi területén látja el.

(2) A közterület-felügyelői járőrszolgálat a közterület-ellenőrzés általános formája.

(3) A járőrszolgálat a közterület-felügyelő a munkáltatója által előre meghatározott útvonalon látja el feladatát.

(4) A közterület-felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében rendszeres, illetőleg folyamatos hatósági ellenőrzést végez illetékességi területén.

(5) A közterület-felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint használható fel.

(6) A közterület-felügyelő felvilágosítást kérhet feljelentés megtétele vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja. Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, a legközelebbi rendőri szervhez előállíthatja. A rendőrség megérkezéséig az érintett személyt feltartóztathatja.

10. § (1) A közterület-felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

(2) A közterület-felügyelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges intézkedés közül azt kell választani, amely az intézkedéssel érintettre a legkevesebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

(3) A közterület-felügyelő köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni.

(4) A közterület-felügyelő intézkedése során kerékbilincset alkalmazhat.

(5) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet a képviselő-testület rendelkezésére lezárja, megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat távozásra szólítja fel.

(6) Őrszolgálatában a közterület-felügyelő az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő területet véd, őriz, illetőleg helyi közbiztonsági szempontból ellenőriz.

10. Adatkezelés a közterület-felügyelet eljárása során

11. § (1) A közterület-felügyelet feladatkörében, feladatainak ellátáshoz személyes adatot kezelhet.

(2) A közterület-felügyelő az érintett természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint az üggyel összefüggő adatokat kezeli. Az igazoltatott személyazonosító adatait és lakcímét a közterület-felügyelet két évig kezelheti.

(3) A közterület-felügyelő neve, a munkáltató szerv megnevezése és címe közérdekű adat.

(4) Ha a kép- és hangfelvételen rögzített cselekmény miatt nem indult eljárás, a kép- és hangfelvételt legkésőbb a felvétel készítésétől számított 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.

11. Munkáltatói rendelkezések

12. § (1) A közterület-felügyelő köztisztviselő. A közterület-felügyelő közszolgálati jogviszonyára a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Közterület-felügyelőként egészségileg és fizikailag alkalmas, magyar állampolgár alkalmazható.

(3) A közterület-felügyelő felett a munkáltatói jogokat Gyöngyöshalász község jegyzője gyakorolja.

(4) A közterület-felügyelő a kinevezése, illetve vizsgát követően jogosult a helyszíni bírságolásra.

(5) A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőjének eltérő munkarendjét – az éves munkaidő keretén belül – a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § A rendelet 2020. április 01. napján lép hatályba.