Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019.(VII.9.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2019. (VII. 9.) önkormányzati rendelete A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 10 - 2019. 07. 11

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9 és 15. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), (2); 4. § (3); 12. § (5); 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §  A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 19. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (4) A rezsitámogatás összege bruttó 30.000,- Ft/hó, a folyósítás időtartama 12 hónap.”


2. § A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22. § (2) Az első ingatlanhoz jutást segítő támogatás összege bruttó 1,4 millió forint.”


3. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

24. § (1) A tanulmányi ösztöndíj összege havonta bruttó 58.000,- Ft, folyósításának időtartama 12 hónap.”


4. § A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. § (1) A kereset-kiegészítő támogatás összege havonta bruttó 58.000.- Ft, folyósításának időtartama 12 hónap.”


5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

          Ruzsics Ferenc                                                                        Dr. Horváth Teréz

            polgármester                                                                                    jegyző