Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt ösztönző támogatásairól szóló 6/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26 - 2021. 02. 27

Keszthely Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§ A „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken” című projekt ösztönző támogatásairól szóló 6/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„16. § (2) Jelen rendelet 2021. augusztus 31. napján hatályát veszti.”


2.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                  Nagy Bálint                                                                       Dr. Gábor Hajnalka

                 polgármester                                                                                  jegyző