Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

a község jelképeiről, „Gyöngyöshalász” név felvételéről és azok használatáról

Hatályos: 2015. 09. 26

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. fejezet

Gyöngyöshalász Község címere és zászlója


 1. (1) Gyöngyöshalász Község címerének leírása:


“Heraldikai jobb – bal” kifejezés a címer hátulnézeti képét jelenti. Továbbiakban  “her. jobb – bal.


Alul csücskös, felül “barokkos” ívű címerpajzs. Alsó 1/6 része enyhe ívű, a földet megjelenítő mező (zöld), ebből kiindulva a vízszintes sík mentén két egyenlő mezőre osztott. A her. jobb (ezüst) ,  a her. bal (kék) . E két mezőt elválasztó kontúr (sötétbarna) egyben szőlőkaró is, mely az alsó mezőre (zöld) támaszkodik. Erre csigavonalban felkapaszkodik a szőlőnövény (zöld), melynek levele zöld, bogyója arany. Így mindkét mezőben egyaránt szőlőlevelek és fürtök is szerepelnek.

A címer történelmi része a her. bal (kék) mezőben a település régi hiteles pecsétviasz lenyomata. A kar (fehér) , mely “vidravassal” felszerelkezve egy természetes színű (vörös-fehér) rókát tart lefogva. A felkarra feltekert bőrszíj (sötétbarna) , mely a marokra fogott hurokvassal van összekötve. A her. jobb (ezüst) mező a település természeti környezetére és a nevében szereplő “halász-hal” jelentésre is utal: a hal (arany), a halo kontúrja (fekete), szigony (szürke), a mező (ezüst) a tavat jelöli.


 1. A címer rajzát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
 1. (1) Gyöngyöshalász község címere és zászlója kizárólag hiteles alakban, színeinek és méreteinek megtartásával állítható elő és használható.
  1. A címer és a zászló eredeti példányait a község polgármestere őrzi.
  2. A címer fekete-fehér színekben is előállítható.  Nyomdai  termékeken,  valamint dísz- és emléktárgyakon az előállításhoz felhasznált anyag színei ugyancsak alkalmazhatók.

A címer használatának köre és szabályai


 1. (1) A címert az önkormányzat és szervei, valamint az önkormányzati intézmények külön engedély nélkül használhatják:
 1. a Gyöngyöshalász község zászlaján
 2. a polgármesternek, az alpolgármesternek, a jegyzőnek, az önkormányzat intézményeinek, Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek készített levélpapírok fejlécén, és a levél továbbítására szolgáló borítékon, valamint az önkormányzat képviselőinek és jegyzőjének intézményvezetőinek, köztisztviselőinek készített névjegykártyáján.
 3. az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon
 4. a testületi ülések meghívóin
 5. az önkormányzati szervek nem önkormányzati szervekkel kötött együttműködési megállapodásain
 6. az önkormányzat által alapított kitüntetéseken és elismeréseken
 7. a Gyöngyöshalász község által rendezett, vagy támogatott kulturális és szakmai rendezvényeken, sportrendezvényeken, bajnokságokon
 8. a községháza épületének bejáratánál és a képviselő-testület tanácskozó termében, házasságkötő termében
 9. a község polgármesterének, és jegyzőjének hivatali helyiségében
 10. az önkormányzat intézményeinek bejáratánál, és vezetőinek irodáiban
 11. az önkormányzat és szervei által megjelentetett a település életével kapcsolatos kiadványokon, meghívókon és emléktárgyakon
 12. a település történelmével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a településre vonatkozó emléktárgyakon
 13. a nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmat népszerűsítő kiadványokon
 14. a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán
 15. az önkormányzat által készítetett protokollajándékokon és dísztárgyakon.
 1. (1) A 4.§–ban meghatározottakon kívül más jogi személy számára a Jegyző javaslata alapján a Képviselőtestület engedélyezheti a község címerének használatát:
 1. gazdasági-, társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális, oktatási, vagy egyéb szervezetek, intézmények más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági- vagy egyéb társaságok, egyéni cégek, természetes személyek bármely tevékenységével összefüggésben kiadott kiadványokon, és az intézmény, vagy szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon, jellegzetes termékeken, és általa szervezett fesztiválokon, egyéb rendezvényeken
 2. a községet érintő kiadványokon, internetes honlapokon
 3. a községre utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon
 4. az önkormányzat intézményei, alapítványai tulajdonában álló tárgyakon.
 1. Kereskedelmi vagy reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a pénzügyekkel foglalkozó bizottság (továbbiakban bizottság) javaslata alapján a Képviselőtestület állapítja meg:
  1. a díj mértékének kiszabása során tekintettel kell lenni a kérelmező vállalkozásának nagyságára, a címerhasználattal összefüggő realizálható bevételére
 1. a címer használatért megállapított díjat előre, egy összegben kell megfizetni Gyöngyöshalász Község Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára
 2. az előírt díj befizetését követően a bizottság kiadja a címer használati engedélyt
 3. amennyiben a címer használati engedély kiadására jelen  rendeletben meghatározott kizáró ok miatt nem kerül sor, a címer használat engedélyezéséért megállapított összeg - elutasításról szóló levél érintett részéről történő kézhezvételtől számított 15 napon belül – a Jegyző intézkedése alapján a kérelmező részére visszautalásra kerül
 4. az engedély szólhat egy alkalomra, meghatározott eseményre vagy tárgyra, maximum két év határozott időre.
 5. méltatlan tárgyakon a címer alkalmazása tilos
 1. A díj mértéke termékcsoportonként 10 .000, Ft-tól - 500.000, -Ft/ évig terjedhet.
 2. Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, a bizottsági döntés alapján, a jelkép használati díj megfizetése alól mentesülhet.

A címerhasználat kérelmezése


 1. (1) A címerhasználat engedélyezése iránti kérelem a Gyöngyöshalász Község Önkormányzati Hivatalához nyújtható be. A szabályozás az elektronikus címerhasználatra is vonatkozik.
 1. A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a kérelmező megnevezését, címét
  2. a címerhasználat célját
  3. eseti felhasználásnál a használat helyét
  4. az előállítani kívánt termék mennyiségét
  5. a címerhasználat módját és előállításának anyagát
  6. a terjesztés és forgalomba hozatal esetén annak módját
  7. a használat időtartamát
  8. a címerrel díszítendő tárgy rajzát vagy fényképmásolatát
  9. a    használatért         felelős       személy       megnevezését,          forgalmazás         esetén      az egységárat.
 2. A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
  1. kérelmező megnevezését és címét
  2. az előállítás anyagát, az engedélyezett felhasználás célját
  3. az előállításra engedélyezett mennyiséget
  4. a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát
  5. a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket
  6. felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket
  7. a címer használatáért felelős személy nevét
  8. a fizetendő díj összegét, fizetés módját
  9. az engedély  visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést, illetve, hogy az engedély visszavonása esetén díjvisszafizetésre a korábbi engedélyes nem tarthat igényt
 3. A címerhasználati kérelem formanyomtatványát jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
 4. A kiadott engedélyekről a Jegyző nyilvántartást vezet.
 1. Amennyiben a címer használó a címert az önkormányzat érdekeit sértő módon, vagy az engedélytől eltérő formában használja, megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kiadott engedélyt a bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület visszavonhatja.

A zászló használatának köre és szabályai


 1. (1) A község zászlóját méretarányos, tetszés szerinti nagyságban lehet használni:
 1. a hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország és az Európai Unió zászlajával együtt
 2. a       község      életében          jelentős         események,           ünnepségek,           rendezvények (sportrendezvények) alkalmával, más hivatalos zászlóval vagy zászlókkal együtt
 3. több település részvételével tartandó ünnepségeken megkülönböztetésül
 4. más települések közötti bel- és külföldi kapcsolatok esetében
 5. cserezászlóként és elismerésként a juttatás jellegének feltüntetésével
 6. a képviselő-testület ülései alkalmával az ülés helyszínén
 7. nemzeti,  illetve  helyi  gyászesemény  alkalmával  a  fekete  zászlóval  együtt, félárbócra eresztve.
 1. A zászló Magyarország zászlaját nem helyettesíti.
 2. A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni


 1. Az állami címer, az állami zászló, valamint a helyi címer és zászló együttes használata esetén az állami címer, valamint az állami zászló elsőbbségét kell biztosítani. Az elsőbbség biztosítása eltérő méretezéssel, vagy eltérő elhelyezéssel, továbbá ezek együttes alkalmazásával is történhet.
 1. fejezet


A „ Gyöngyöshalász” név felvétele és használata


9 .§ (1) Gazdasági, társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási, vagy egyéb szervezetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági, vagy egyéb társaságok, egyéni cégek, valamint természetes személyek elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához, fesztiválok és más rendezvények elnevezéséhez, illetve embléma, jelvény, kiadvány, vagy dísz, ajándék és más használati tárgyak, egyéb termékek készítéséhez és forgalmazásához a „Gyöngyöshalász” kifejezést, annak toldalékos, vagy bármely más kötőjeles és egyéb írásmódú megjelölését engedéllyel vehetik fel, illetve használhatják. A szabályozás az elektronikus névhasználatra is vonatkozik.

 1. Az (1) bekezdésben meghatározott név felvétele és használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhelye (telephelye) Gyöngyöshalász területén van és tevékenységüket ténylegesen Gyöngyöshalászon folytatják, valamint természetes személyek esetében Gyöngyöshalászon állandó lakóhellyel rendelkeznek.
 2. A társadalmi szervezetek bírósági bejegyeztetéséhez szükséges Gyöngyöshalász névhasználata térítésmentesen engedélyezhető.
 3. A névfelvétel, illetve a névhasználat a gazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató  személyek  és szervezetek számára térítésmentesen is engedélyezhető. 1. Névfelvétel és/vagy használat engedélyezéséért engedélyezési díjat kell fizetni, amelynek mértékét jelen rendelet 2. sz. függeléke tartalmazza.
 2. Az engedélyezési díjat az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. A befizetést igazoló szelvény fénymásolatát a kérelemhez csatolni kell. A kérelem elutasítása esetén az engedélyezési díjat a kérelmező részére, a Jegyző intézkedése alapján vissza kell fizetni.
 3. A névfelvétel vagy névhasználat engedélyezése, megtiltása az engedély visszavonása a Bizottság véleménye alapján a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

(8)  A névhasználatra vonatkozó engedélyt vagy hozzájárulást a Képviselőtestület visszavonhatja attól, aki a jelen rendeletben foglalt bármely rendelkezést megsérti.

A „ Gyöngyöshalász név felvételének kérelmezése


10.§  (1)  A  név  felvétele,  vagy  használata  iránti  kérelmet  a  Képviselőtestülethez írásban  kell benyújtani.


 1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
  1. a kérelmező nevét és székhelyét
  2. a kérelmező tevékenységi körét
  3. a használat célját és módját
  4. a használat időtartamát.


 1. Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány vagy dísz- és ajándéktárgy, vagy egyéb más termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy tervét színes rajzon, 20x20 cm-es méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás/kicsinyítés léptékét is.


 1. A kiadott engedély érvényessége szólhat:
  1. egy alkalomra
  2. meghatározott időre
  3. a tevékenység folytatásának idejére
  4. határozatlan időre.


 1. Az érvényességi idő megállapításánál az egyéb jogszabályokra figyelemmel kell lenni.


 1. A kiadott engedély tartalmazza:
  1. a jogosult nevét és székhelyét
  2. a névfelvétel vagy használat célját
  3. az érvényesség időtartamát
  4. az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést, a lehetséges okok felsorolását.


 1. A kiadott  engedélyekről – a  név és  az érvényesség  feltüntetésével – a Jegyző nyilvántartást vezet.


 1. A  név  használatának  jog-  és  rendeltetésszerűségét  a  Képviselőtestület  a Bizottság  rendszeresen figyelemmel kíséri.


 1. § (1) Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha:
  1. a névkizárólagosság elvébe ütközik
  2. olyan személy kéri, akitől a névhasználat jogát a Képviselőtestület korábban megvonta, és a megvonástól számítva az új kérelem benyújtásáig két év még nem telt el
  3. a használat célja vagy módja a Magyarország Alaptörvényébe, vagy más jogszabályba ütközik
  4. a használat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti
  5. a kérelmező az engedélyezési díjat a megadott határidőig nem fizeti meg


 1. Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:
  1. a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a bizottság már névhasználati engedély adott
  2. a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a Képviselőtestület megítélése szerint Gyöngyöshalász gazdasági érdekeivel ütközik
  3. a használat célja nem jogellenes, de a Képviselőtestület megítélése szerint Gyöngyöshalász Község Önkormányzat, vagy Gyöngyöshalász lakossága nagy részének ellenérzését válthatja ki.


 1. A kiadott névfelvételi vagy - használati engedélyt vissza kell vonni, ha:
  1. a tevékenység gyakorlása során az (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek
  2. a természetes személy jogosultat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során jogerősen elítélik.


 1. A névhasználati engedély visszavonásáról - a Képviselőtestület döntését követően - a Jegyző az engedélyest haladéktalanul értesíti.

12.§ (1) Aki a „ Gyöngyöshalász” kifejezést jelen rendelet hatályba lépése előtt vette fel és folyamatosan, jogszerűen használja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köteles. A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett és folyamatosan használt megjelölés vagy név használata a jövőre nézve megtiltható a 11.§ (1)- (3) bekezdéseiben foglalt esetek bármelyike bekövetkezésével.


13.§  (1)  Jelen  rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 1. számú függelék


GYÖNGYÖSHALÁSZ  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT


Címerhasználati engedély kérelem Gyöngyöshalász Község címerére vonatkozóan

A kérelmező megnevezése és címe:


…….……………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………….


A címerhasználat célja:


………...………………………………………………..……………………………………


Az előállítani kívánt termék mennyisége:       …… db.


Az címerhasználat módja és a termék előállításának anyaga:


…………………………………………………………..………….............................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Az előállítani kívánt termék esetleges terjesztésének és forgalomba hozatalának módja:


…………………………………………………………..………….............................................

.......................................................................................................................................................


A használat időtartama:


……………………………………………..……………………………………………………


A címerrel díszítendő termék leírása:


……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………… Egyúttal benyújtandó a címerrel díszítendő termék, emlék- és ajándéktárgy, jelvény, kiadvány terve, vagy mintapéldánya (rajz vagy fényképmásolat).


A címer felhasználásáért felelős személy megnevezése:


…………………………………………………………………….. Gyöngyöshalász, 201….év  ………………hónap ………nap


………………………….. kérelmező


 1. számú függelék


Névhasználati díjak

Határozatlan időre        Meghatározott időre*         Egy alkalomra**


Gazdasági, társadalmi, tudományos,egészség- ügyi,kulturális, oktatá- si, vagy egyéb szerve- zetek, intézmények, más jogi személyek, illetve jogi személyi- ség nélküli gazdasági, vagy egyéb társa- ságok, egyéni cégek, valamint természetes személyek elnevezé- sükhöz, fesztiválok és más rendezvények elnevezéséhez


10.000 -

500.000 Ft


5.000 Ft/hó –

25.000 Ft/hó


5.000 Ft – 25.000 Ft


*          A  díjfizetési  kötelezettség  szempontjából  minden  megkezdett  hónap  egész hónapnak minősül.


**        Az egy alkalom legfeljebb 6 összefüggő napot jelent, egy évben egyszer