Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019.(VIII.14.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2019. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete A városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 15 - 2019. 08. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a városi strandok üzemeltetéséről, működtetéséről szóló 36/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. § A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul:


„Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a város strandjainak üzemeltetéséről és működtetéséről az alábbi rendeletet alkotja.”


2.§ A rendelet 2.§ (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:


„2.§ (3) A rendelet személyi hatálya a városi strandok üzemeltetésével és működtetésével megbízott szolgáltatókra, kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatásait biztosító jogi és nem jogi személyekre, azok alkalmazottaira, valamint a strandi szolgáltatásokat igénybevevőkre terjed ki.3.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„5.§ (1) A keszthelyi állandó lakosok személyazonosság igazolására alkalmas hatósági fényképes igazolvány és lakcímigazolvány bemutatása mellett jogosultak a Helikon strandot ingyenesen látogatni.”

4.§ A Rendelet 5.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„5.§ (2) A keszthelyi állandó lakosok a Városi és a Libás strandot igazolvánnyal kedvezményesen látogathatják.

Az igazolvány díja:

Városi strand

                            Bruttó 4000,- Ft

Libás strand

                            Bruttó 1000,- Ft

Városi és Libás strand (kombinált)

                            Bruttó 5000,- Ft


A kedvezményes bérlet kiadásának feltétele, hogy a kérelmezőnek – 18 év alatti, illetve a nappali tagozatos képzésben résztvevő, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező keszthelyi állandó lakosokat kivéve – a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. felé nincs lejárt idejű tartozása.

Ezen igazolást a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata állítja ki. Az igazolások alapján fényképpel ellátott bérlet kerül kiállításra, illetve meghosszabbításra.


5.§ A Rendelet 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


 „5.§ (3) A három, vagy több gyermekes keszthelyi családok (nagycsaládosok) a Városi és Libás strandra vonatkozó éves bérleti díjból 50 % kedvezményben részesülnek. A kedvezmény igazolásának módja a társadalombiztosítási kifizetőhely által kiadott családi pótlékra vonatkozó igazolás.


6.§ A rendelet az alábbi 5.§ (4) bekezdéssel egészül ki:


             „5.§ (4) A 2019. augusztus 15. napját megelőzően megváltott, a Helikon strandra érvényes kedvezményes bérletek megvásárlóit az 5.§ (1) bekezdésben biztosított ingyenességre figyelemmel az üzemeltetővel szemben megtérítési igény nem illeti meg.” 7.§ (1) Jelen Rendelet 2019. augusztus 15. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba-lépését követően kell alkalmazni.    

(2) Jelen Rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Ruzsics Ferenc                                                                      Dr. Horváth Teréz

                                        polgármester                                                                                jegyző