Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

a városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról

Hatályos: 2015. 09. 25 - 2016. 10. 27


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

28/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete

 a városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról

(egységes szerkezetben)Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontja alapján a városi elismerő címek, kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásáról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja."Keszthely Város Díszpolgára" kitüntető cím

1.§ „Keszthely Város Díszpolgára" kitüntető cím - a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként - a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személyeknek adhatók, akik a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy kulturális, művészeti életében maradandót alkottak, egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak a város tekintélyének, jó hírnévének növeléséhez.


2.§ (1) A "Keszthely Város Díszpolgára" kitüntető cím odaítéléséről - az elismert, kimagasló érdem megjelölésével - Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel hozza meg határozatát.

(2) A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű díszpolgári oklevelet kell kiállítani, amit ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni.

(3) A kitüntető címhez emlékplakett adományozandó, amelynek anyaga ezüst, kör alakú, átmérője 10 cm, vastagsága 0,7 cm. Az emlékplakett Keszthely város címerét ábrázolja, körülötte "Keszthely Város Díszpolgára" felirat és az adományozás éve.


3.§ Keszthely város díszpolgárát az alábbi jogosítványok illetik meg:

a)a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet,

b)a polgármester és a jegyző, valamint a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) dolgozói, az önkormányzat intézményeinek vezetői soron kívül fogadják és részére a szükséges segítséget megadják,

c)a városi önkormányzat vagy a hivatal által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,

d)külön döntés alapján a városi önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni, illetve megválasztani,

e)elhalálozásakor ingyen díszsírhely illeti meg a keszthelyi temetőben."Keszthely Városért" kitüntető cím

4.§ "Keszthely Városért" kitüntető cím adományozható kimagasló életmű, illetve tevékenység elismeréseként azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik a tudományok, a művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, sport vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Keszthely város fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.


5.§ (1) A "Keszthely Városért" kitüntető címben részesült személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek oklevél, emlékérem adományozandó és legfeljebb a polgármester mindenkori havi bruttó illetményének megfelelő pénzösszeg adományozható.

(2) Az emlékérem kör alakú, anyaga bronz, átmérője 7 cm, vastagsága 0,5 cm. Egyik oldala Keszthely város címerét ábrázolja, körülötte "Keszthely Városért" felirattal, másik oldalán az adományozás éve szerepel.

(3) A jelentősebb városi rendezvényekre és ünnepségekre a kitüntető címben részesült személyeket, illetve képviselőjüket meg kell hívni. „Keszthely Város Szolgálatáért" kitüntetés

6.§ (1) "Keszthely Város Szolgálatáért" kitüntetés adományozható azoknak a Keszthely városban közszolgálati jogviszonnyal rendelkező aktív, illetve nyugdíjas dolgozóknak, illetve Keszthely Város Önkormányzata volt képviselőinek, továbbá Keszthely városban más egyéb területen tevékenykedő személyeknek, akik legalább 5 éven át magas fokú szakmai felkészültségükkel, magatartásukkal és munkájukkal, kiemelkedő teljesítményükkel jelentős mértékben segítették és előremozdították a városi célok, így különösen az önkormányzati és az ehhez kapcsolódó intézményi és egyéb célok eredményes teljesítését, a köz szolgálatát, vagy kiemelkedő tettel, jelentős adománnyal elősegítették a város fejlődését.

(2) A kitüntetéssel oklevél adományozandó és legfeljebb a polgármester mindenkori havi bruttó illetményének 50%-áig terjedő pénzjutalom adható.


Sporttal kapcsolatos elismerések

7.§ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a)a város sportéletének valamely területén, hosszú távon kifejtett, eredményes munkát végző sportvezetőnek, sportegyesületi tagnak és a sportban kiemelkedőt nyújtónak „Keszthely Város Sportjáért”

b)a legsikeresebb és legeredményesebb sportszakmai munkát végzett sportegyesületi, iskolai, sportköri edzőnek, testnevelőnek „Keszthely Város legjobb edzője/utánpótlás edzője”

c)a legkiemelkedőbb sportteljesítményt nyújtó két sportolónak „Keszthely Város legjobb felnőtt (férfi, női) sportolója”

d)a legkiemelkedőbb sportteljesítményt nyújtó ifjúsági korú két sportolónak „Keszthely Város legjobb ifjúsági (fiú, leány) sportolója”

e)az előző év iskolai tanévében legalább 4,5 tanulmányi átlagot, valamint kimagasló sportteljesítményt elért általános vagy középiskolai tanulónak „Jó tanuló, jó sportoló”

f)az előző év legjobb csapat eredményét felmutató csapatának „Keszthely Város legjobb csapata”

g)[1]a legkiemelkedőbb sportteljesítményt nyújtó szenior korú sportolónak „Keszthely Város legjobb Szenior Sportolója”

kitüntető címet adományoz.

(2)[2]

(3)[3]

(4)Az (1) bekezdésben megjelölt kitüntető címekkel együtt oklevél adományozandó és

a) legfeljebb bruttó 100.000,-Ft pénzjutalom,

b) legfeljebb bruttó 100.000-100.000,-Ft pénzjutalom,

c) legfeljebb bruttó 100.000-100.000,-Ft pénzjutalom,

d) legfeljebb bruttó 40.000-40.000,-Ft pénzjutalom,

e) legfeljebb bruttó 40.000,-Ft pénzjutalom,

f) legfeljebb bruttó 100.000,- Ft pénzjutalom

g)[4] legfeljebb bruttó 100.000,-Ft pénzjutalom

adható.


 „Pro Cultura Keszthely” kitüntető cím

8.§ (1) „Pro Cultura Keszthely” kitüntető cím adományozható azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a város kulturális színvonalát, esetleg adománnyal, hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, kincseit.

(2)A „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címhez bronz kisplasztika és oklevél adományozandó, továbbá legfeljebb bruttó 300.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.

(3)A „Pro Cultura Keszthely” címet és díjat minden év január 22-éhez, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva Keszthely Város Polgármestere adja át, ünnepélyes keretek között.


 „Keszthely Város Egészségügyéért” díj

9.§ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely Város Egészségügyéért” díjat adományozhat azon egészségügyben dolgozó személyek számára, akik az egészségügy területén hosszú időn át kifejtett kimagasló munkásságukkal maradandót alkottak, tevékenységükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi fejlődéséhez. A kitüntetett részére a kitüntetésről rendelkező oklevél adományozandó és legfeljebb bruttó 300.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.


 „Keszthely Város Szociális ellátásáért” díj

10.§ Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Keszthely Város Szociális ellátásáért” díjat adományozhat azon szociális ágazatban dolgozó személyek számára, akik a szociális ellátás és gyermekvédelem területén hosszú időn át kifejtett kimagasló és példaértékű munkásságukkal különösképpen hozzájárultak e területen a város jó hírnevének öregbítéséhez, a lakosság szociális ellátottságának minőségi fejlődéséhez. A kitüntetett részére a kitüntetésről rendelkező oklevél adományozandó és legfeljebb bruttó 300.000,- Ft pénzjutalom adható.


 „Keszthely Város Turizmusáért” kitüntető cím

11.§ „Keszthely Város Turizmusáért” kitüntető cím adományozható azon személy, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely szakmai felkészültségére alapozva kiemelkedő és eredményes tevékenységet folytatott Keszthely város turisztikai tevékenysége irányításában, tervezésében, szervezésében, a hazai és nemzetközi turisztikai kapcsolatok területén; tevékenységével nagyban elősegítette a város idegenforgalmának fellendülését. E kitüntető címhez oklevél adományozandó és legfeljebb bruttó 300.000,- Ft összegű pénzjutalom adható.


Bakonyi Károly-díj

12.§ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Pannon Egyetem Georgikon Kar együttesen Bakonyi Károly díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Pannon Egyetem Georgikon Kar és Keszthely város érdekében egyaránt.

(2)A díjazott a díj adományozásáról szóló oklevelet vehet át Keszthely Város Polgármesterétől és a Pannon Egyetem Georgikon Kar Dékánjától ünnepélyes keretek között a kar tanévnyitó ünnepségén.

(3)A díjhoz adományozandó oklevél felső részén Keszthely város és a Pannon Egyetem Georgikon Kar címere, alatta az adományozó önkormányzat és kar neve, középen a díjazott személy neve, alatta az elismert tevékenység ismertetése, a díj megnevezése és az adományozás dátuma szerepel. Az oklevelet Keszthely Város Polgármestere és a Pannon Egyetem Georgikon Kar Dékánja írja alá, melyet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a Pannon Egyetem Georgikon Kar pecsétjének lenyomata díszít.Vegyes rendelkezések

13.§ (1) A kitüntető címekből, kitüntetésekből és kitüntető díjakból (továbbiakban együtt: kitüntetés(ek)) évente legfeljebb a

a) 1.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§, 11.§ és 12.§ esetén egy

b) 4.§ esetén kettő

c) 6.§ esetén négy

adományozható.

(2) A kitüntetésekhez adható pénzjutalom forrása Keszthely Város Önkormányzata költségvetése. Az adományozással kapcsolatos anyagi fedezetet a hivatal költségvetésében kell biztosítani.

(3) A kitüntetések megosztva is adományozhatók és a kitüntetések adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.

(4)[5] A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:

a)a polgármester,

b)a képviselő-testület tagjai,

c)a képviselő-testület bizottságai,

d)[6]a keszthelyi székhelyű intézmények vezetői (a 7.§ (1) bekezdés a), b), c), f) és g) pontjai kivételével),

e)a 7.§ esetén

ea.) a jegyző,

eb.) a sportegyesületek vezetői

f)a 7.§ kivételével:

fa.) az önkormányzattal megállapodást kötött civil szervezetek vezetői,

fb.) az állami költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői,

fc.) az 1.§ esetén legalább 500, egyébként legalább 250 állandó keszthelyi lakos,

g)   a 12.§ esetén az a), b), c), d) és f) pontban foglaltakon túl a Pannon Egyetem Georgikon Kar foglalkoztatásában álló személy, továbbá néhai Dr. Bakonyi Károly közeli hozzátartozója.

(5) A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatokat – a (4) bekezdés a), b) és c) pontjában rögzített javaslattevők kivételével - részletes indokolással az alábbiak szerint kell megküldeni Keszthely Város Polgármesterének:

a)[7]az 1.§, a 4.§, a 6.§, a 7.§, a 9.§, a 10.§ és a 11.§ esetében minden év március 31. napjáig,

b)[8]

c)a 8.§ esetében minden év szeptember 30. napjáig,

d)a 12.§ esetében minden év május 31. napjáig.

(6) A beérkezett javaslatokról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület zárt ülésen dönt. A Bakonyi Károly-díj esetén a díj odaítéléséről a képviselő-testület javaslattételi határozathozatalát követően Keszthely Város Egyetemi Tanácsa dönt.

(7) A kitüntetések ugyanazon személynek, szervezetnek, közösségnek ismételten is adományozhatóak.

(8) A kitüntetésekhez, díjakhoz, címekhez járó oklevélnek tartalmaznia kell:

a)az adományozó nevét,

b)az adományozott nevét,

c)az adományozás jogcímét, indokait, keltét,

d)az aláírásokat és Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete pecsétjét.

(9) Nem adományozható kitüntetés azon személyek számára, akiket jogerős büntető ítélet, vagy fegyelmi határozat elmarasztal. A kitüntetés visszavonható, ha az arra jogosult a kitüntetése viselésére méltatlanná válik. A visszavonásra vonatkozóan javaslatot tehet, aki az adományozást kezdeményezte és/vagy a képviselő-testület tagja. A visszavonásról a képviselő-testület zárt ülésen dönt.

(10)[9] A jelen rendeletben meghatározott kitüntető címek, kitüntetések és díjak minden évben – amennyiben a Képviselő-testület ettől eltérően nem határoz - Keszthely Város Napján kerülnek átadásra, kivéve a 8.§ („Pro Cultura Keszthely” kitüntető cím) és a 12.§ (Bakonyi Károly-díj) által meghatározott kitüntető címek.


14.§ Az előterjesztés alapján hozott képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a kitüntetés megnevezését, az adományozott nevét, lakcímét és az odaítélés rövid indokolását.


15.§ Az oklevelet – a Bakonyi Károly-díj kivételével - a polgármester és a jegyző írja alá.


16.§ (1) Az adományozottakról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a)sorszám,

b)név, lakcím,

c)a képviselő-testület határozatának száma,

d)az adományozás időpontja,

e)az adományozás rövid indoka.

(2) Az adományozással és a visszavonással kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási feladatokat a hivatal látja el.

(3) A nyilvántartási és ügykezelési feladatok végrehajtásáért, valamint az adományozottak szerzett jogainak érvényesítéséért a jegyző a felelős.


17.§ (1) Az adományozottak nevét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, úgyszintén azokét is, akiktől a kitüntető cím  megvonásra került.

(2) A közzétételről a jegyző gondoskodik.


18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2)E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a városi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló 4/1992.(III.1.) önkormányzati rendelet és az azt módosító valamennyi önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Ruzsics Ferenc                                              Dr. Horváth Teréz

 polgármester                                                           jegyző

[1]

Beiktatta a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2014. november 28-tól.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2014. november 28-tól.

[4]

Beiktatta a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.

[5]

A g) pontot kiegészítette a 22/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. szeptember 26. napjától.

[6]

Módosította a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.

[7]

Módosította a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2014. november 28-tól.

[9]

Módosította a 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. november 28-tól.

Mellékletek